Kategoria

Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem

Umorzenie postępowania prywatnoskargowego

Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji umorzenia postępowania prywatnoskargowego. Umorzenie postępowania oznacza jego zakończenie bez merytorycznego rozpatrzenia sprawy, jeżeli dalsze postępowanie okaże się niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe. Przesłanki umorzenia postępowania zostały wskazane w art. 17 § 1 k.p.k. zgodnie z którym: Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: czynu nie popełniono albo brak jest danych...
1 2
%d bloggers like this: