Kategoria

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kiedy zakład ubezpieczeń ma regres wobec sprawcy wypadku drogowego?

Zauważyć należy, iż w stosunkach ubezpieczeniowych zasadą jest, że obowiązek pokrycia szkody finalnie spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Stąd też w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego „z własnej kieszeni” wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, wówczas zakład ubezpieczeń zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty kwoty odszkodowania do rąk poszkodowanego, a staje się zobowiązany względem sprawcy wypadku, któremu przysługuje regres do...

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną innej osobie szkodę

W polskim prawie rozróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej tj.: Odpowiedzialność deliktową;Odpowiedzialność kontraktową;Odpowiedzialność repartycyjno-gwarancyjną Odpowiedzialność deliktowa jest uregulowana przez art. 415-449 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością za czyn niedozwolony tzw. delikt. Zgodnie z kodeksem cywilnym deliktem, czyli czynem niedozwolonym jest każde zawinione działanie lub zaniechanie, które wywołuje negatywny skutek w postaci szkody. Źródłem stosunku prawnego,...

Zasady odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę

W polskim prawie cywilnym rozróżniamy trzy zasady, czyli podstawy odpowiedzialności cywilnej za wyrządzenie szkody: Zasadę winy;Zasadę ryzyka;Zasadę słuszności  Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie prawo nie definiuje pojęcia winy, jednak winę można opisać jako bezprawne postępowanie, które narusza wymóg ostrożności przyjęty w obowiązujących stosunkach międzyludzkich. Naruszenie to jest badane w stosunku...

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody a wysokość odszkodowania

W wypadkach drogowych, tak licznych na polskich drogach, często dochodzi do powstania szkody, którą może być: szkoda na mieniu, tj. zniszczenie lub uszkodzenie mienia (dla przykładu samochodu, rzeczy przewożonych w samochodzie, np. laptopa, komórki) jak również szkoda na osobie, tj. uszkodzenie ciała (np. złamanie nogi), rozstrój zdrowia, a nawet śmierć osoby uczestniczącej w wypadku drogowym. Ofiara...

Dochodzenie wypłaty przedawnionego odszkodowania

Niniejszy artykuł postanowiłem napisać w związku z wyrokiem, jaki zapadł w dniu 24 lutego 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt III APa17/15. Na kanwie rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny sprawy, problem prawny koncentrował się wokół zasadności wypłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez pracodawcę czynem niedozwolonym, w sytuacji gdy roszczenie...

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty alimentacyjnej, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Osób uprawnionych do uzyskania renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty alimentacyjnej;Czasu trwania renty alimentacyjnej;Praktycznych...

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Zanim możliwe będzie omówienie zagadnienia jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest: opisanie samego zjawiska niezdolności do pracy,przyczyn jego powstawania,sposobu w jaki określa się stopień niezdolności do pracy. Z pomocą przychodzi nam ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która omawia nie tylko wymienione wyżej zagadnienia, ale ponadto porusza wiele...

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj.: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty z...

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt.: Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty z...

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Świadczeń, które kwalifikują się jako zwiększone potrzeby;Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia....

Renta z OC sprawcy wypadku

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe. W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty...

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek. Przedstawione wyżej stanowisko wynika z treści art. 46 par.1, 2 i 3 k.k. oraz art....
1 2