Kategoria

Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem

Zniesławienie w Internecie

Zniesławienie w Internecie jest najdotkliwsze dla osoby pomówionej i wywołuje największe szkody wizerunkowe. Dlatego jest zagrożone surowszą karą i uzasadnia zasądzenie wysokiego zadośćuczynienia na rzecz osoby zniesławionej. Na tle art. 212 k.k. (normującego przestępstwo zniesławienia) można wyróżnić dwa typy przestępstwa zniesławienia : typ podstawowy (art. 212 § 1 k.k.) – np. zniesławienie w formie ustnej...

Przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 k.k.

Zgodnie z art. 212 § 1 k.k. za przestępstwo zniesławienia odpowiada ten, „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć te podmioty w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności”. Przestępstwo zniesławienia...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawach z oskarżenia prywatnego

W niniejszym artykule zostanie omówiona instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Obowiązująca ustawa karna wyróżnia następujące przestępstwa ścigane w trybie prywatnoskargowym: 1) lekki uszczerbek na zdrowiu – art. 157 § 2 k.k.; 2) zniesławienie – art. 212 k.k.; 3) zniewaga – art. 216 k.k.; 4) naruszenie nietykalności cielesnej....

Oskarżony w postępowaniu prywatnoskargowym

Niniejszy artykuł został poświęcony kwestii sytuacji procesowej oskarżonego w postępowaniu prywatnoskargowym. Oskarżonym jest osoba przeciwko której skierowano do Sądu prywatny akt oskarżenia. Status oskarżonego nabywa się z chwilą skutecznego wniesienia do Sądu prywatnego aktu oskarżenia. Podkreślenia wymaga fakt, że oskarżony jest co do zasady (wyjątek stanowi przestępstwo zniesławienia w przypadku którego to na oskarżonym spoczywa...

Postępowanie przed sądem w sprawach z oskarżenia prywatnego

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego zostało uregulowane w rozdziale 52 k.p.k. Jest to postępowanie szczególne II stopnia – poza odrębnościami wynikającymi z tego rozdziału, do postępowań prywatnoskargowych stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym (art. 485 kp.k.). Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie z oskarżenia prywatnego? Po wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia do Sądu – w...

Udział policji i prokuratury w postępowaniu prywatnoskargowym

Zasadą jest, że wszczęcie postępowania, jak i czynne popieranie aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe leży w gestii samego pokrzywdzonego. Zdarza się jednak, że w tego rodzaju postępowaniach uczestniczyć również może prokurator. Zgodnie z art. 60 § 1 k.p.k., udział prokuratora w postępowaniu prywatnoskrgowym uzależniony jest od zasadności tego udziału z punktu widzenia interesu...

Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych

Na wstępie należy podkreślić, iż przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego mają specyficznie określony termin przedawnienia karalności. Jest to termin znacznie krótszy, niż termin przedawnienia występków ściganych z oskarżenia publicznego. Zgodnie bowiem z art. 101 § 2 k.k., „Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie...

Wzajemny akt oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego

Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji oskarżenia wzajemnego i jego konsekwencji procesowych. Możliwość wniesienia przez oskarżonego wzajemnego aktu oskarżenia przewiduje art. 497 k.p.k. Zgodnie z tym artykułem, oskarżony może aż do momentu otwarcia przewodu sądowego na rozprawie głównej (tj. do chwili, kiedy rozpocznie się odczytywanie aktu oskarżenia) wnieść wzajemny akt oskarżenia, skierowany przeciwko pokrzywdzonemu, czyli...

Dowody w postępowaniu prywatnoskargowym

Doświadczenie zawodowe wskazuje, iż pokrzywdzeni w sprawach wszczętych z prywatnego aktu oskarżenia, mają problemy z udowodnieniem swoich twierdzeń, czyli pozyskiwaniem dowodów np. na to że zostali znieważeni, czy naruszona została ich nietykalność cielesna. W ramach wstępu należy wskazać jakie dowody mogą być przeprowadzane w postępowaniu karnym. Otóż dowody można podzielić na: osobowe;rzeczowez dokumentów. Dodatkowo można...

Jakie przestępstwa są ścigane z oskarżenia prywatnego?

W kodeksie karnym nie znajdziemy osobnego rozdziału, zawierającego wyłącznie przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Kodeks karny został podzielony na rozdziały według zakresu ochrony dobra, w które dane przestępstwa godzą. Co zatem łączy te przestępstwa? Przestępstwa z oskarżenia prywatnego posiadają charakterystyczny sposób ścigania ich sprawców. Jeżeli dana osoba popełniła na Twoją szkodę przestępstwo wymienione na liście...

Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia

Dotychczas większość moich artykułów poświęcona była tematyce przestępstw prywatnoskargowych z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej takim przestępstwem. Natomiast niniejszy artykuł skierowany jest do osób, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Często zdarza się tak, że osoba otrzymująca z Sądu odpis prywatnego aktu oskarżenia, nie wie jak ma się zachować i jakie kroki...

Jak sporządzić prywatny akt oskarżenia?

Jeżeli w Twojej ocenie padłeś ofiarą przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego i podjąłeś już decyzję, że chcesz, aby sprawca poniósł konsekwencje swojego czynu, powinieneś sporządzić prywatny akt oskarżenia. Charakterystyczną cechą postępowania prywatnoskargowego jest m.in. akt oskarżenia. Zapewne byłeś przekonany, że akt oskarżenia to pismo kierowane do Sądu przez prokuratora. Powinieneś jednak wiedzieć, że w postępowaniu...
1 2