Z tego artykułu „Kara za wypadek drogowy” dowiesz się:

 • czym jest spowodowanie wypadku drogowego?
 • co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego?
 • jaka kara grozi za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?
 • czy można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za wypadek?
 • czy można dostać zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?
 • na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku
Czym jest wypadek drogowy? Definicja wypadku drogowego

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym jedna z osób uczestniczących doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Co to spowodowanie wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego polega na stworzeniu przez uczestnika ruchu drogowego, np. kierującego pojazdem zagrożenia w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności, w wyniku inna osoba doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem opisanym w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego.

Art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego

Kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na okres powyżej siedmiu dni podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Jaka kara za wypadek drogowy?
Kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku

Za powodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat.

Kara grzywny za spowodowanie wypadku drogowego

Zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, czyli tzw. prace społeczne. Uprawnienie Sądu do wymierzenia kierowcy za wypadek drogowy kary grzywny albo ograniczenia wolności, zamiast kary pozbawienia wolności wynika wprost z art.37 a Kodeksu Karnego

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku – oprócz kary pozbawienia wolności, grzywny, albo prac społecznych Sąd może wymierzyć kierowcy, za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Warunkowe umorzenie sprawy o wypadek drogowy

Warunkowe umorzenie postępowania za spowodowanie wypadku – kierowca, który spowodował wypadek drogowy może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dzięki czemu zachowa status osoby nie karanej za przestępstwo – czystą kartę karną.

Jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego, wówczas powinien wystąpić do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karnego wypadek drogowy to najłagodniejszy wyrok, jaki może zapaść za przestępstwo spowodowania wypadku.

Kara za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym

Kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku śmiertelnego

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wynika to z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego, wedle którego jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, wówczas kierowca, które spowodował wypadek podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kara grzywny za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Kara grzywny za spowodowanie wypadku śmiertelnego – wyjątkowo, zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – prace społeczne. Wynika to z treści art.37a k.k.

Warunkowe umorzenie sprawy o wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnymkierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wynika to z art.66 par. 2 k.k., zgodnie z którym warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Tymczasem przestępstwo spowodowania wypadku, którego skutkiem jest śmierć, albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek śmiertelnyza spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd nie musi, ale może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Czy za spowodowanie wypadku można pójść pójść do więzienia?

Kara więzienia dla kierowcy za spowodowanie wypadkuza spowodowanie wypadku drogowego Sądy niezwykle rzadko wymierzają kierowcom karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia. Dotyczy to wyjątkowych sytuacji, takich jak:

 • kierowca, który spowodował wypadek prowadził samochód pod wpływem alkoholu
 • kierowca, który spowodował wypadek kierował samochodem pod wpływem środków odurzających
 • kierowca, który spowodował wypadek zbiegł z miejsca wypadku
 • kierowca spowodował wypadek na skutek rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, np. na skutek rażącego przekroczenia prędkości powodując poważne obrażenia ciała u osoby poszkodowanej w wypadku
 • kierowca, który spowodował wypadek był już karany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego lub inne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. jazdę samochodem pod wpływem alkoholu) i ma na koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kara więzienia za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym

Więzienie za spowodowanie wypadku śmiertelnegoza spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Sąd rzadko wymierzają kierowcom kary więzienia, a więc kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Dzieje się tak w sytuacjach opisanych wyżej, jak przy spowodowaniu zwykłego wypadku drogowego. Zagrożenie skazania przez Sąd kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kary bezwzględnego pozbawienia wolności jest większe z powodu skutku wypadku – śmierci lub kalectwa osoby poszkodowanej w wypadku.

Jakie są kary wymierzane przez Sądy za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego Sądy wymierzają kierowcom najczęściej kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Często Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku kary grzywny rzędu 1000 zł. do 5000 zł. – zamiast kary pozbawienia wolności.

Oprócz kary głównej Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku drogowego środki karne, np. obowiązek częściowego naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

W sprawie karnej o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego należy się ubiegać o najłagodniejszy wyrok, czyli wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne – jeśli kierowca przyznaje się do winy i nie jest osobą karana za przestępstwo umyślne. Wówczas kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo – zachowuje czystą kartę karną.

Jakie kary są wymierzane kierowcom za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Za spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego albo wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sądy zazwyczaj wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności 1 roku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, a obok nich kary grzywny i częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (gdy kierowca był trzeźwy i nie zbiegł z miejsca wypadku) Sądy rzadko wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności rzędu 1 roku, 2 lat bez warunkowego zawieszenia wykonania kary. Sądy wymierzają kierowcom kary więzienia za wypadek śmiertelny gdy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku, albo był już karany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, albo gdy w sposób rażący naruszył zasady ruchu drogowego. Przykład: kierowca jadąc w terenie zabudowanym z prędkością 100 km/ha potrącił pieszego na przejściu dla pieszych.

Kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z art.177 par. 2 k.k. nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Co ma znaczenie przy wymiarze kary za wypadek drogowy?

W wyroku kończącym postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego Sąd:

 • ustala, czy kierowca spowodował wypadek drogowy, a więc czy jest popełnił przestępstwo spowodowania wypadku – wydając wyrok uniewinniający, skazujący albo warunkowo umarzający postępowanie karne
 • w razie uznania, że kierowca spowodował wypadek drogowy decyduje czy skazać kierowcę czy warunkowo umorzyć postępowanie karne
 • w razie wydania wyroku skazującego wymierza kierowcy karę
 • w razie uznania kierowcy za winnego spowodowania wypadku decyduje, czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
Wymierzając kierowcy karę za wypadek drogowy Sąd bierze pod uwagę:
 • jakie były skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku?
 • w jakim stopniu kierowca naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • czy poszkodowany przyczynił się do wypadku drogowego i w jakim stopniu
 • jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, który spowodował wypadek, czy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku albo inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i ile ma na swoim koncie wykroczeń drogowych
 • w jaki sposób zachował się kierowca po spowodowaniu wypadku, czy kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, czy podjął próby przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku?
Warunkowe umorzenie sprawy o wypadek drogowy

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe za przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 k.k., a więc skutkującego kalectwem lub śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za spowodowanie wypadku drogowego jest najkorzystniejszym sposobem zakończenia sprawy karnej o wypadek – jeśli kierowca przyznaje się do spowodowani wypadku

Podsumowując:

Wobec kierowcy, który spowodował zwykły wypadek z art 177§ 1, a więc taki, w którym żadna z osób nie poniosła śmierci oraz nie doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na podstawie art. 66 § 1 k.k.

Ponieważ warunkowo umorzyć postępowanie karne można tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności, nie można zastosować tej instytucji wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub odniósł obrażenia będące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, gdyż według art. 177 § 2 k.k. spowodowanie wypadku drogowego skutkującego kalectwem albo śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Kierowca, który za spowodowanie wypadku drogowego ubiega się o warunkowe umorzenie postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego to powinien ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Czy można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Policjant przesyła dokument prawa jazdy Prokuratorowi. To Prokurator podejmuję decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku czy zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy. Na postanowienie Prokuratora przysługuje zażalenie do Sądu.

Zatrzymanie prawa jazdy za wypadek śmiertelny

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Policjant niemal w każdym przypadku zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy i wysyła do Prokuratora wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku śmiertelnego powinien:

 • złożyć do Prokuratury wniosek o odstąpienie od zatrzymania dokumentu prawa jazdy odebranego przez Policję za spowodowanie wypadku i zwrócenie dokumentu prawa jazdy
 • złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za wypadek, jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji i zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy
Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Za spowodowanie wypadku, zarówno zwykłego z art.177 par. 1 k.k., jak i ciężkiego z art.177 par. 2 k.k., Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

W razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia pojazdów biegnie, tzn. jest liczony od daty zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku – co to znaczy?

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów – to oznacza, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, ale nie musi. Nawet w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym można przekonać Sąd by nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów

Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Sąd powinien wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, jeśli z okoliczności wypadku i dotychczasowego sposobu jazdy samochodem przez kierowcę, który spowodował wypadek wynika, że dalsze kierowanie pojazdami przez kierowcę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Sąd powinien zatem orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli dla bezpieczeństwa innych kierujących pojazdami oraz pieszych konieczne jest wyeliminowanie kierowcy z ruchu drogowego.

Podejmując decyzję, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku Sąd bierze pod uwagę:
 • jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli kierowca spowodował wypadek na skutek nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, np. chwili nieuwagi, dekoncentracji, niezależnie od skutków wypadku
 • jaki był dotychczasowy sposób jazdy kierowcy, który spowodował wypadek drogowy, w szczególności czy jest osobą karaną za spowodowanie wypadku, albo inne przestępstwo w ruchu drogowym, ile wykroczeń drogowych popełnił i jakie? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli kierowca był dotychczas niekarany za spowodowanie wypadku i inne przestępstwa w ruchu drogowym, a ponadto nie ma poważnych wykroczeń w ruchu drogowym na swoim koncie.
Obowiązek naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku

Zgodnie z art. 46 kodeksu karnego razie wydania wyroku skazującego lub warunkowo umarzającego postępowanie karne za spowodowanie wypadku drogowego sąd może orzec wobec kierowcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem (w całości lub w części) lub zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę (tj. szkodę niematerialną).

Nawiązka od sprawcy wypadku

Zamiast obowiązku naprawienia szkody Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku. Cel nawiązki za spowodowanie wypadku drogowego jest taki sam, jak obowiązku naprawienia szkody – zrekompensowanie osobie poszkodowanej w wypadku szkody, zarówno majątkowej jak i cierpienia i bólu.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap