Jeszcze kilka lat temu utrata prawa jazdy za kolizję drogową była rzadkością. Policjanci z rozsądkiem i umiarem korzystali z uprawnienia do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej. Sytuacja zmieniła się w kwietniu 2014 r. od ogłoszenia przez Komendanta Głównego Policji akcji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. Od tego czasu Policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego zaczęli masowo odbierać dokumenty prawa jazdy kierowcom nawet za drobne wykroczenia czy kolizje drogowe. Nie mieniły się przepisy. Zmieniło się podejście Policjantów, którzy zabierają obecnie prawo jazdy zarówno tym kierowcom, którzy sobie na to zasłużyli, jak i kierowcom, którzy nie zagrażają innym uczestnikom ruchu drogowego.

Czy można stracić prawo jazdy za kolizje drogową?
Za spowodowanie kolizji drogowej Policjant może, tj. ma prawo zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Sformułowanie Policjant może zatrzymać prawo jazdy oznacza, że Policjant nie musi, natomiast może odebrać kierowcy dokument prawa jazdy. Innymi słowy Policjant nie ma obowiązku zatrzymać kierowcy prawo jazdy, ale ma prawo do zatrzymania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jady za spowodowanie kolizji.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać prawo jazdy za kolizję drogową?

Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawo jazdy za spowodowanie kolizji na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna zatrzymania prawa jazdy za kolizję – art.135 ust. 1 pkt 2 Prawo o Ruchu Drogowym

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa lub wykroczenia, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów
Podstawa prawna zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji – art.86 par. 1 i par. 3 Kodeksu Wykroczeń
Za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
Czym jest kolizja drogowa?

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie drogowe opisane w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, według którego kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Za spowodowanie kolizji, a więc popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń kierowca może zostać skazany przez Sąd na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który spowodował kolizję drogową, ponieważ za to wykroczenie – spowodowania kolizji drogowej kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za kolizję za pokwitowaniem

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy Policjant wręcza kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Czy można jeździć samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy ?

Zgodnie z pouczeniem widniejącym na pokwitowaniu zatrzymania prawa jazdy, kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za kolizję drogową, może kierować samochodem przez 7 dni od zatrzymania prawa jazdy.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co się dzieje po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?
Policjant przekazuje zabrany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu z wnioskiem o jego zatrzymanie

Policja w ciągu 7 dni od zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przesyła zatrzymany dokument prawa jazdy do Sądu wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.

Sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy

Sąd w ciągu 14 dni od przekazania dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji, albo o zwróceniu kierowcy zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?
Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za spowodowanie kolizji powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy Dzięki temu Sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo o zwrocie kierowcy prawa dokumentu jazdy weźmie pod uwagę argumenty kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Utrata prawa jazdy za kolizję – jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję drogową?

Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową Sąd bierze pod uwagę :

  1. stopień i rodzaj naruszonych przez kierowcę zasad ruchu drogowego
  2. jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
  3. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny będzie miało zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

a zatem

jak przekonać Sąd do zwrotu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji? – w dużym uproszczeniu (bo przecież każda sprawa jest inna i wymaga innych argumentów) należy przekonać Sąd, że:

  • okoliczności spowodowania kolizji drogowej oraz dotychczasowy, zasługujący na aprobatę sposób życia kierowcy dowodzą tego, że nie zachodzi potrzeba wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego, gdyż prowadzenie przez niego samochodu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji
  • w razie utraty prawa jazdy kierowca i jego rodzina poniosą dotkliwe konsekwencje, nieuzasadnione w stosunku do wagi popełnionego wykroczenia drogowego.
Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową

Jeżeli Sąd przychyli się do wniosku Policji i zadecyduje o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej, wówczas kierowca powinien zaskarżyć postanowienie Sądu.

Jaki jest termin na zaskarżenie postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową?

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Jest to termin nieprzekraczalny, więc zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy złożone po terminie nie zostanie rozpoznane.

Gdzie złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do Sądu, który wdał zaskarżone postanowienie. W praktyce zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy rozpoznaje ten sam Sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, tyle, że w innym składzie.

Utrata prawa jazdy za kolizję – zakaz prowadzenia pojazdów

Decyzja Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji ma charakter tymczasowy – obowiązuje na czas trwania sprawy karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Dopiero w wyroku kończącym postępowanie karne o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej Sąd:

  • ustala, czy kierowca popełnił wykroczenie spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w. wydając wyrok skazujący albo uniewinniający
  • w razie skazania kierowcy decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jak długo
  • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów zalicza kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap