Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek” dowiesz się:

 • Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • Czy za spowodowanie wypadku można stracić prawo jazdy?
 • Czy Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za wypadek?
 • Kto decyduje o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy po wypadku : Policjant, Prokurator czy Sąd?
 • Co się dzieje z dokumentem prawa jazdy po zatrzymaniu prawa jazdy po wypadku?
 • Jak odzyskać prawo jazdy zabrane przez policję za spowodowanie wypadku?
 • Kto decyduje czy kierowca straci prawo jazdy za wypadek drogowy?
 • Na ile można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • Jak przekonać Sąd do nieorzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek?
Na czym polega spowodowanie wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem opisanym w art.177 par. 1 i art.177 par. 2 Kodeksu Karnego.

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego popełnia osoba uczestnicząca w ruchu drogowym, np. kierujący pojazdem, który na skutek niezachowania należytej ostrożności w ruchu drogowym doprowadza do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni.

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Policjant może zabrać prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego.

Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
Kiedy Policjant powinien zatrzymać kierowcy prawo jazdy za wypadek?

Policjant powinien zabrać kierowcy prawo jazdy jeżeli:

 • zgromadzone w sprawie dowody wskazują na uzasadnione podejrzenie, że kierowcy spowodował wypadek drogowy

i jednocześnie

 • z uwagi na sposób spowodowania wypadku lub dotychczasowy sposób życia kierowcy zachodzi konieczność natychmiastowego wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego, by nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.
Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy po wypadku?

Policjant nie powinien odbierać kierowcy prawa jazdy jeżeli:

 • zachodzą wątpliwości, czy kierowca spowodował wypadek drogowy

lub

 • wprawdzie nie ma wątpliwości, że kierowca spowodował wypadek, ale z uwagi na okoliczności wypadku i dotychczasowy sposób jazdy nie ma potrzeby wykluczenia kierowcy z ruchu drogowego.
Czy i na jak długo można dostać zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Bardzo ważne jest sformułowanie „Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek”. Sąd może, co oznacza, że Sąd nie musi orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, nawet za wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy po wypadku?

Policjant ma prawo zabrać kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Jednak to nie Policjant, ale Prokurator podejmuje decyzję: zatrzymać czy zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane po wypadku.

To właśnie dlatego Policjant w ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy przekazuje dokument prawa jazdy Prokuratorowi celem wydania przez Prokuratora postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy albo o zwrocie prawa jazdy kierowcy.

Z kolei decyzja Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za wypadek nie jest ostateczna, gdyż:

 • na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku kierowcy przysługuje odwołanie – zażalenie do Sądu
 • decyzja Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy jest tymczasowa – obowiązuje w czasie trwania sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego
 • to Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek, a jeśli tak, to na jak długo.
Co się dzieje po zabraniu kierowcy prawa jazdy za wypadek?

Poniżej przedstawiam krok po kroku, co się może zdarzyć po spowodowaniu przez kierowcę wypadku drogowego z dokumentem prawa jazdy:

 • Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego
 • Policjant przekazuje prawo jazdy odebrane kierowcy za wypadek do Prokuratury.
 • Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku albo zwraca kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję
 • Ostatecznie, to Sąd rozpoznający sprawę karną decyduje, czy za spowodowanie wypadku drogowego wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów .
Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za wypadek?

Kierowca, który nie zgadza się z decyzją Policji o odebraniu dokumentu prawa jazdy po wypadku powinien:

 • złożyć do Prokuratury pismo – wiosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za wypadek
 • zaskarżyć postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy do Sądu – jeśli Prokurator zadecydował o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • w trakcie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego złożyć ponowny wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy
 • jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo wniosek o dobrowolne poddanie się karze – bez zakazu prowadzenia pojazdów
Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Jak już napisałem, decyzja Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku ma charakter wstępny – obowiązuje w czasie prowadzenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o spowodowanie wypadku drogowego.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne o wypadek drogowy decyduje:

 • czy kierowca spowodował wypadek drogowy, a więc czy popełnił przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 Kodeksu Karnego?
 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?
 • na jak długo odebrać kierowcy prawo jazdy?

Za spowodowanie wypadku drogowego, nawet ze skutkiem śmiertelnym, Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o przestępstwo spowodowania wypadku.

Sąd nie jest przy podejmowaniu tak ważnej dla kierowcy decyzji o utracie prawa jazdy całkowicie dowolny. Jest szereg okoliczności, które Są ma obowiązek uwzględnić.

Co ma wpływ na decyzję Sądu, czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?
 • Jakie były skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku?
 • Jaka była waga, rodzaj i stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował spowodował wypadek? Czy kierowca doprowadził do wypadku na skutek umyślnego, rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, czy też na skutek chwili nieuwagi?
 • Jaki był dotychczasowy sposób życia i sposób jazdy samochodem przez kierowcę przed spowodowaniem wypadku drogowego. Ile lat kierowca posiada prawo jazdy ? Czy kierowca, który spowodował wypadek był już karany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości? Czy kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ma bogatą kartę wykroczeń drogowych i jakich – za nieprawidłowe parkowanie, czy wiele mandatów za znaczne przekroczenia prędkości?
 • Jakie było zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku, a więc, czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego błędu, który doprowadził do wypadku drogowego, czy przeanalizował swoje zachowanie poprzedzające wypadek, jak duże jest ryzyko, że ponownie spowoduje wypadek?
 • Jakie było zachowanie kierowcy po wypadku wobec osoby poszkodowanej , czy kierowca udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, czy podjął działania zmierzające do przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku i naprawienia szkody doznanej w wypadku
 • Po co jest potrzebne kierowcy prawo jazdy? Czy prawo jazdy zabrane kierowcy za spowodowanie wypadku jest narzędziem jego pracy ?
 • Jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 1 roku?

To właśnie te okoliczności mają wpływ na decyzję Sądu: czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy.

Kiedy Sąd nie powinien orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek?

Sąd nie powinien orzekać zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który przed spowodowaniem wypadku dał się poznać jako ostrożny kierowca, a więc taki, który nie był dotąd karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i nie ma na swoim koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych. To bowiem świadczy o tym, że spowodowanie wypadku drogowego było zdarzeniem wyjątkowym w jego zasługującej na aprobatę dotychczasowej drodze życia.

Kiedy Sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji. Wynika to choćby z art.42 par. 2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, jeśli oceni, że dalsze prowadzenie pojazdu przez tego kierowcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek powinien zatem zostać wymierzony kierowcy, który zachowaniem poprzedzającym wypadek drogowy, wykazał, że stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Jak przekonać Sąd do nie orzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?

Jeśli po przybyciu na miejsce wypadku drogowego Policjant zatrzymał kierowcy dokument prawa jazdy, wówczas kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratury pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku

Jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji i zatrzyma kierowcy prawo jazdy wówczas należy złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek

Po rozpoznaniu zażalenia Sąd nakazuje zwrócić kierowcy niesłusznie zatrzymane prawo jazdy albo nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy.

Ostatecznie to Sąd w wyroku skazującym decyduje czy wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca oskarżony o przestępstwo spowodowania wypadku nie powinien zakładać, że Sąd z urzędu zbada jego sytuację rodzinna i zawodową, zważy wszystkie argumenty przemawiające za i przeciwko orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić Sądowi wszystkie argumenty dotyczące:

 • okoliczności spowodowania wypadku drogowego,
 • dotychczasowego sposobu życia kierowcy, który spowodował wypadek,
 • zachowania kierowcy po wypadku
 • konsekwencji utraty prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny.

Najlepiej przygotować i złożyć do Sądu pismo procesowe zawierające okoliczności przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów i dowody – dokumenty na ich poparcie. Przykład takiego pisma to wniosek o warunkowe umorzenie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Na jak długo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Za spowodowanie wypadku drogowego, w tym również wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Co to znaczy, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat?

Zgodnie z art.43 par. 1 Kodeksu Karnego zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego jest wymierzany w latach na okres od 1 roku do 15 lat. Oznacza to, że:

 • Najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek wynosi 1 rok. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów na okres poniżej 1 roku, np. na 10 miesięcy. Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek, ale jeśli się na to zdecyduje, to na co najmniej 1 rok.
 • Najdłuższy okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego wynosi 15 lat
Czy można wyłączyć spod zakazu prowadzenie pojazdów określonej kategorii?

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może ten zakaz ograniczyć do określonego w wyroku rodzaju pojazdów i kategorii prawa jazdy. Wynika to wprost z art.42 par. 2 k.k.

Dla wyjaśnienia kilka przykładów:

 • Sąd może orzec wobec kierowcy, za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – to oznacza, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego kierowca nie będzie mógł prowadzić jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. To najszerszy zakaz prowadzenia pojazdów. Obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne, niezależnie od tego, czy do ich prowadzenia wymagane jest posiadanie prawa jazdy.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek, zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria B prawa jazdy. Tak określony w wyroku zakaz prowadzenia pojazdów nie obejmuje samochodów osobowych. Kierowca skazany na opisany w ten sposób zakaz prowadzenia pojazdów może prowadzić samochody osobowe nie łamiąc sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów do których prowadzenia uprawnia kategoria C i C+E prawa jazdy. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku obejmuje samochody osobowe i wszelkie inne pojazdy mechaniczne poza samochodami ciężarowymi i samochodami ciężarowymi z przyczepą. Kierowca może prowadzić samochody ciężarowe i samochody ciężarowe z przyczepą nie narażając się na przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może orzec wobec kierowcy skazanego za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów za wyjątkiem motocykli. Tu sprawa jest jasna. Zakaz prowadzenia pojazdów obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne za wyjątkiem motocykli. Kierowca może kierować motocyklami bez obaw o złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do wskazanej w wyroku skazującym kategorii pojazdów, np. do motocykli, albo samochodów osobowych, albo samochodów ciężarowych.

Podsumowując, kierowca, któremu Policja zabrała prawo jazdy po wypadku ma szereg narzędzi prawnych w celu odzyskania prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Nie ma zatem sensu biernie czekać na decyzję Policjanta, Prokuratora lub Sądu.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap