W tym artykule „Czy można stracić prawo jazdy po wypadku” opisuję:

 • czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • czy Policjant może, a więc czy Policjant ma prawo do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za wypadek?
 • na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za wypadek?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?
 • jak się bronić przed zakazem prowadzenia pojazdów za wypadek?
Czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy po wypadku?

Policjant nie musi zatrzymać dokumentu prawa jazdy kierowcy, który spowodował wypadek drogowy. Sformułowanie „Policjant nie musi zatrzymać prawa jazdy” oznacza, że Policjant nie ma obowiązku zatrzymać kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku. Nawet w razie spowodowania wypadku śmiertelnego z art. 177 par. 2 k.k. Policjant nie musi zatrzymać kierowcy – sprawcy wypadku dokumentu prawa jazdy.

Nie piszę tu oczywiście o spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków – tylko wówczas Policjant musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Policjant może, to znaczy ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Sformułowanie „Policjant może zatrzymać prawo jazdy” oznacza, że Policjant nie musi, ale jest uprawniony do odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Uprawnienie Policji do zatrzymania kierowcy prawa jazdy za wypadek wynika z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant ma prawo zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwo z art.177 par. 1 lub 2 k.k. za które Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Odpowiadając zatem na pytanie: „Czy można stracić prawo jazdy po wypadku?”

Tak, na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może zatrzymać prawo jazdy kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, ponieważ za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek można jeździć samochodem?

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego może kierować samochodem przez 7 dni od zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Co się dzieje po zatrzymaniu przez Policję prawa jazdy za wypadek drogowy?

Przekazanie zatrzymanego prawa jazdy Prokuratorowi

W ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do Prokuratury z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

Podjęcie przez Prokuratora o zatrzymaniu albo zwrocie zatrzymanego prawa jazdy

Prokurator w czasie 14 dni od otrzymania od Policji dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku wydaje postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy, albo nakazuje jego zwrot kierowcy
Co zrobić, by odzyskać prawo jazdy zatrzymane po wypadku?

Po pierwsze, to nie Policjant, ale Prokurator podejmuje decyzję czy zatrzymać, czy zwrócić kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Dlatego własnie po odebraniu kierowcy prawa jazdy Policjant przesyła dokument prawa jazdy Prokuratorowi, by to Prokurator podjął decyzję: zatrzymać czy zwrócić kierowcy prawo jazdy po wypadku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego po wypadku

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien wysłać do Prokuratury pismo – wniosek zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję

Wniosek o zwrot prawa jazdy należy złożyć do Prokuratora jak najszybciej po przekazaniu Prokuratorowi prze Policję dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku.

dlaczego?

Chodzi o to, by Prokurator, przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo zwróceniu kierowcy prawa jazdy, mógł zapoznać się z argumentami przemawiającymi za zwróceniem kierowcy prawa jazdy

Złożenie do Prokuratora wniosku o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy z argumentami przeciwko zatrzymaniu prawa jazdy znacznie zwiększa szansę kierowcy, na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Czy Prokurator może zwrócić prawo jazdy zatrzymane przez Policję po wypadku?

Prokurator może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego.

Prokurator może również przychylić się do wniosku Policji i wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za wypadek drogowy.

Jak przekonać Prokuratora do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego po wypadku?

Podejmując decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Prokurator bierze pod uwagę takie okoliczności, jak:

 1. jak poważne były skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku drogowym? Należy jednak pamiętać, że nawet za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym Prokurator może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję.
 2. jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy? Czy przyczyną wypadku była chwila nieuwagi, czy też świadome naruszenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 3. jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 4. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?
 5. jak zachował się kierowca po spowodowaniu wypadku drogowego, np. czy podjął działania zmierzające do przeproszenia i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym

Przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Prokurator powinien także ocenić, czy zgromadzone w sprawie dowody wskazują jednoznacznie na winę kierowcy, któremu Policjant zatrzymał prawo jazdy.

Jeżeli zachodzą wątpliwości, czy kierowca spowodował wypadek drogowy, Prokurator powinien zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy. Wynika to wprost z art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy tylko w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa spowodowania wypadku drogowego.

Czy można stracić prawo jazdy po wypadku

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy ma na celu natychmiastowe wyeliminowanie kierowcy, który spowodował wypadek, z ruchu drogowego. Z tego powodu utrata prawa jazdy po wypadku powinna ograniczać się tylko do tych kierowców, którzy zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji.

Nieuzasadnione jest zatrzymanie dokumentu prawa jazdy za spowodowania wypadku kierowcy, który dotychczasowym sposobem życia udowodnił, że jest ostrożnym kierowcą, a prowadzenie przez niego samochodu nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Kierowca może zaskarżyć postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek drogowy. W tym celu powinien złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Spóźnione zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy po wypadku nie zostanie rozpoznane.

Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez Prokuratora za spowodowanie wypadku należy złożyć do Sądu, ale za pośrednictwem Prokuratora, który podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Po wpłynięciu zażalenia Prokurator albo uchyla zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, albo przekazuje do Sądu zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy celem jego rozpoznania

Rozpoznanie przez Sąd zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy

Sąd, do którego wpłynęło zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy:

 • uchyla zaskarżone postanowienie i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku

albo

 • utrzymuje zaskarżoną decyzję Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy
Jak się bronić przez utratą prawa jazdy po wypadku?

Utrata prawa jazdy po wypadku na podstawie postanowienia Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. To z kolei oznacza, że:

 • kierowca lub reprezentujący go Adwokat mogą w czasie trwania postępowania karnego o spowodowanie wypadku składać kolejne wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy – np. jeśli ujawnia się nowe okoliczności dotyczące przyczyny wypadku drogowego, albo sytuacji rodzinnej czy zawodowej kierowcy, albo, gdy postępowanie karne się po prostu przedłuża
 • to ostatecznie Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne skazuje albo uniewinnia kierowcę od zarzutu spowodowania wypadku drogowego
 • to również Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek i na jak długo.

Podsumowując, czy można stracić prawo jazdy po wypadku? Można, gdyż za spowodowanie wypadku Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, a Sąd w razie skazania kierowcy za wypadek może wymierzyć mu zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak kierowca, któremu Policjant zatrzymał prawo jazdy po wypadku ma wiele możliwości i narzędzi, by odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję.

Jak się bronić przez utrata prawa jazdy za wypadek – narzędzia
 • złożenie do Prokuratora wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy
 • wniesienie zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy
 • wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy w trakcie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego
 • wniosek do Sądu o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów
 • apelacja od wyroku skazującego kierowcę za spowodowanie wypadku drogowego w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.
O tym czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję oraz jak się bronić przez utratą prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przeczytasz w artykule „Utrata prawa jazdy za kolizję”

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap