Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?

Z tego artykułu Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek dowiesz się:

 • kiedy przedawniają się roszczenia osoby poszkodowanej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek?
 • do ilu lat wstecz można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?
 • jak długo po wypadku możesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek?
 • co zrobić żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za wypadek?
 • czy można otrzymać odszkodowanie za wypadek sprzed wielu lat, np. sprzed 20 lat?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?

Osoba poszkodowana w wypadku może żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń w następujących terminach:

 • do 3 lat od dowiedzenia się o osobie odpowiedzialnej za szkodę – jeśli poszkodowany domaga się odszkodowania za szkodę na osobie, a spowodowanie wypadku nie stanowiło przestępstwa
 • do 3 lat od dowiedzenia się o osobie odpowiedzialnej za szkodę jednak nie dłużej niż do 10 lat od wypadku – jeżeli poszkodowany domaga się odszkodowania za szkodę w mieniu, a jednocześnie wypadek nie został spowodowany w wyniku przestępstwa
 • do 20 lat od dnia wypadku, jeśli spowodowanie wypadku stanowiło przestępstwo – bez znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o osobie odpowiedzialnej za szkodę

Jeśli poszkodowanym w wypadku jest osoba niepełnoletnia, wówczas terminy przedawnienia jej roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek ulegają przedłużeniu do 2 lat od ukończenia 18 roku życia

Wskazane wyżej terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek wynikają z art.  4421 § 1, 2, 3 i 4 Kodeksu Cywilnego

442  1 § 1 Kodeksu Cywilnego  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

442  1 § 1 Kodeksu Cywilnego Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

442  1 § 1 Kodeksu Cywilnego W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

442  1 § 1 Kodeksu Cywilnego Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Wydaje się to trochę zagmatwane. Dla lepszego zrozumienia warto podzielić roszczenia odszkodowawcze na:

 • odszkodowanie za szkodę w mieniu obejmujące naprawienie szkody w w mieniu osoby poszkodowanej, np. uszkodzony samochód, komputer, ubranie

oraz

 • odszkodowanie za szkodę na osobie obejmujące zarówno naprawienie szkody majątkowej za obrażenia ciała, utratę zdrowia, niezdolność do pracy jak i zadośćuczynienie za krzywdę, w tym stratę osoby zmarłej w wyniku wypadku
Do kiedy można dochodzić odszkodowania za szkodę w mieniu?

Osoba poszkodowana w wypadku może domagać się zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną na mieniu do 3 lat od dowiedzenia się o osobie odpowiedzialnej za wypadek, jednak nie dłużej niż do 10 lat od wypadku, chyba, że spowodowanie wypadku stanowiło przestępstwo.

Od tej zasady są 2 wyjątki:

 • jeśli spowodowanie wypadku było przestępstwem – osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania za szkodę w mieniu aż do 20 lat od dnia wypadku
 • jeśli poszkodowanym w wypadku jest osoba niepełnoletnia – może się domagać zapłaty odszkodowania za szkodę w mieniu jeszcze przez 2 lata od osiągnięcia 18 roku życia
Do ilu lat można się domagać odszkodowania za szkodę na osobie i zadośćuczynienie za krzywdę?

Osoba poszkodowana w wypadku może się domagać wypłaty odszkodowania za szkodę na osobie i zadośćuczynienia za krzywdę do 3 lat od dowiedzenia się osobie odpowiedzialnej za szkodę – jeżeli spowodowanie wypadku nie stanowiło przestępstwa.

Jak widać, przy szkodzie na osobie, poszkodowanego nie obowiązuje termin 10 lat przedawnienia roszczenia od dnia wypadku. Jeśli zatem poszkodowany dopiero po 9 latach od wypadku (przy dołożeniu należytej staranności) dowiedział się kto ponosi odpowiedzialność za jego szkodę, to może się domagać wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w ciągu kolejnych 3 lat. Nie ma tu znaczenia, że minęło już 10 lat od wypadku.

Od tej zasady są również 2 wyjątki:

 • jeśli spowodowanie wypadku było przestępstwem – osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania za szkodę na osobie aż do 20 lat od dnia wypadku, a więc niezależnie od tego kiedy się dowiedziała o osobie odpowiedzialnej za szkodę
 • jeśli poszkodowanym w wypadku jest osoba niepełnoletnia – może się domagać zapłaty odszkodowania za szkodę w mieniu jeszcze przez 2 lata od osiągnięcia 18 roku życia
Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie za spowodowanie wypadku w wyniku przestępstwa?

Poszkodowany, który doznał szkody na skutek przestępstwa, na przykład przestępstwa spowodowania wypadku drogowego może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody lub zakładu ubezpieczeń z polisy OC aż do 20 lat od dnia wypadku.

Dla przykładu: pieszy został śmiertelnie potrącony przez kierowcę samochodu ubezpieczonego w PZU. Kierowca samochodu został skazany przez Sąd za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. To oznacza, że osoby bliskie dla zmarłego – jego żona, rodzice czy dzieci mogą żądać od kierowcy lub od zakładu ubezpieczeń zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę do upływu 20 lat od śmierci pieszego.

Czy można się obiegać o odszkodowanie za wypadek po upływie przedawnienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek można się ubiegać do czasu przedawnienia roszczenia osoby poszkodowanej w wypadku, tj. do upływu 3 lat albo 10 lat albo 20 lat w zależności od tego czy poszkodowany domaga się odszkodowania za szkodę na mieniu czy odszkodowania za szkodę na osobie i od tego czy do wypadku doszło na skutek przestępstwa.

Po przedawnieniu roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek osoba poszkodowana w wypadku wciąż może złożyć pozew o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko sprawcy szkody lub przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Nie ma to jednak sensu, gdyż pozwany w odpowiedzi na pozew zgłosi zarzut przedawnienia roszczenia, a poszkodowany przegra proces – Sąd oddali powództwo.

Sąd nigdy nie uwzględnia przedawnienia roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z urzędu. Sąd bierze pod uwagę przedawnienie żądania zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek tylko, gdy pozwany – sprawca szkody lub pełnomocnik zakładu ubezpieczeń zgłosi zarzut przedawnienia. Trudno jednak liczyć na to, że pozwany nie skorzysta z tak łatwej drogi do wygrania procesu, jak podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia.

Sąd, pomimo zgłoszenia przez pozwanego zarzutu przedawnienia żądania zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek drogowy, może uwzględnić powództwo i zasądzić na rzecz poszkodowanego odszkodowanie i zadośćuczynienie tylko w jednym przypadku – gdy zgodzi się z poszkodowanym, że zarzut przedawnienia roszczenia jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Jak przerwać przedawnienie roszczenia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek?

Żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienia za wypadek należy:

 • zgłosić skodę zakładowi ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku ( a dokładniej z polisy OC właściciela pojazdu mechanicznego którym kierował sprawca wypadku) – w dowolnej formie, nawet telefonicznie, choć bezpieczniej jest wysłać do zakładu ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody listem poleconym

albo

 • złożyć do Sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej osoby odpowiedzialnej za szkodę spowodowaną wypadkiem lub zakład ubezpieczeń z polisy OC

albo

 • złożyć do Sądu pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę wynikłą z wypadku lub zakład ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku

Każda z tych czynności: zgłoszenie szkody zakładowi ubezpieczeń, złożenie do Sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej czy złożenie do Sądu pozwu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienia za wypadek.

Złożenie do Sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz złożenie pozwu odo Sądu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przerywa bieg przedawnienia, jeśli Sąd ich nie zwrócił z powodu braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty sądowej.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek zaczynają biec na nowo, a więc od początku. 

Należy pamiętać, że datą, od której przedawnienie roszczeń przeciwko zakładowi ubezpieczeń rozpoczyna bieg na nowo jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie szkody. Złożenie odwołania od niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń nie ma już żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę przez zakład ubezpieczeń odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

 

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: