By

Mariusz Stelmaszczyk

Jakie przestępstwa są ścigane z oskarżenia prywatnego?

W kodeksie karnym nie znajdziemy osobnego rozdziału, zawierającego wyłącznie przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Kodeks karny został podzielony na rozdziały według zakresu ochrony dobra, w które dane przestępstwa godzą. Co zatem łączy te przestępstwa? Przestępstwa z oskarżenia prywatnego posiadają charakterystyczny sposób ścigania ich sprawców. Jeżeli dana osoba popełniła na Twoją szkodę przestępstwo wymienione na liście...

Kiedy zakład ubezpieczeń ma regres wobec sprawcy wypadku drogowego?

Zauważyć należy, iż w stosunkach ubezpieczeniowych zasadą jest, że obowiązek pokrycia szkody finalnie spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Stąd też w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego „z własnej kieszeni” wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, wówczas zakład ubezpieczeń zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty kwoty odszkodowania do rąk poszkodowanego, a staje się zobowiązany względem sprawcy wypadku, któremu przysługuje regres do...

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną innej osobie szkodę

W polskim prawie rozróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej tj.: Odpowiedzialność deliktową;Odpowiedzialność kontraktową;Odpowiedzialność repartycyjno-gwarancyjną Odpowiedzialność deliktowa jest uregulowana przez art. 415-449 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością za czyn niedozwolony tzw. delikt. Zgodnie z kodeksem cywilnym deliktem, czyli czynem niedozwolonym jest każde zawinione działanie lub zaniechanie, które wywołuje negatywny skutek w postaci szkody. Źródłem stosunku prawnego,...

Zasady odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę

W polskim prawie cywilnym rozróżniamy trzy zasady, czyli podstawy odpowiedzialności cywilnej za wyrządzenie szkody: Zasadę winy;Zasadę ryzyka;Zasadę słuszności  Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie prawo nie definiuje pojęcia winy, jednak winę można opisać jako bezprawne postępowanie, które narusza wymóg ostrożności przyjęty w obowiązujących stosunkach międzyludzkich. Naruszenie to jest badane w stosunku...

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody a wysokość odszkodowania

W wypadkach drogowych, tak licznych na polskich drogach, często dochodzi do powstania szkody, którą może być: szkoda na mieniu, tj. zniszczenie lub uszkodzenie mienia (dla przykładu samochodu, rzeczy przewożonych w samochodzie, np. laptopa, komórki) jak również szkoda na osobie, tj. uszkodzenie ciała (np. złamanie nogi), rozstrój zdrowia, a nawet śmierć osoby uczestniczącej w wypadku drogowym. Ofiara...

Dochodzenie wypłaty przedawnionego odszkodowania

Niniejszy artykuł postanowiłem napisać w związku z wyrokiem, jaki zapadł w dniu 24 lutego 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt III APa17/15. Na kanwie rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny sprawy, problem prawny koncentrował się wokół zasadności wypłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez pracodawcę czynem niedozwolonym, w sytuacji gdy roszczenie...

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty alimentacyjnej, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Osób uprawnionych do uzyskania renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty alimentacyjnej;Czasu trwania renty alimentacyjnej;Praktycznych...

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Zanim możliwe będzie omówienie zagadnienia jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest: opisanie samego zjawiska niezdolności do pracy,przyczyn jego powstawania,sposobu w jaki określa się stopień niezdolności do pracy. Z pomocą przychodzi nam ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która omawia nie tylko wymienione wyżej zagadnienia, ale ponadto porusza wiele...

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj.: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty z...

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt.: Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty z...

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Świadczeń, które kwalifikują się jako zwiększone potrzeby;Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia....

Renta z OC sprawcy wypadku

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe. W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty...
1 2