Kara pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy w dozorze elektronicznym

W dniu 31 marca 20120 roku weszła w życie bardzo istotna zmiana w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego została orzeczona karę pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku i 6 miesięcy.

To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno – suma tych kar nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy.

Przed nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego skazany mógł wykonywać karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku.

Jest to istotna zmiana, która umożliwi wykonywanie kary w dozorze elektronicznym większej liczbie osób, które z kryminologicznego punktu widzenia mogą odbyć orzeczoną karę poza zakładem karnym zakładzie karnym.

Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzenie zakresu stosowania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do kary nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy w czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, powstałej na skutek występowania zakażeń wirusem SARS – COV-2 spowodowane jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, przebywających w szczególności w dużych skupiskach ludzkich w tym. m.in w zakładach karnych.

Pomimo że zmiana ta została wprowadzona w stanie epidemii, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że jest to rozwiązanie wprowadzone na stałe do porządku prawnego i ma zapewnić w przyszłości możliwość objęcia dozorem elektronicznym o ponad 50 proc. większej liczby skazanych, niż miało to miejsce dotychczas.

Wprowadzona zmiana dotyczy oczywiście skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również tych którzy są już osadzeniu w zakładach karnych. Oni również mogą ubiegać się o dozór elektroniczny.

Nie uległy natomiast zmianie pozostałe przepisy dotyczące wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Na podstawie art. 43e § 1 k.k.w. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, właściwy dla miejsca, w którym przebywa skazany

Ta sama zasada dotyczy skazanego przebywającego w zakładzie karnym. Jeżeli skazany jest osadzony na Służewcu w Warszawie to wniosek powinien złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dla złożenia wniosku o dozór elektroniczny nie ma znaczenia gdzie zostało popełnione przestępstwo i który Sąd wydał wyrok skazujący. Właściwy jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany mieszka lub przebywa w czasie złożenia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, w którym sąd orzekł karę pozbawienia wolności lub postanowienia sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności, która została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można wysłać pocztą lub złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego lub wykonywania kary pozbawienia wolności (jeżeli skazany rozpoczął już wykonywani kary w zakładzie karnym.

Zgodnie z art. 43ld § 4 kkw Sąd rozpoznaje wniosek o dozór elektroniczny w okresie 30 dni.

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego ani wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny, nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności.

Im szybciej skazany złoży do Sądu wniosek o dozór elektroniczny, tym większe ma szanse, że zostanie on rozpoznany przed terminem stawienia się w zakładzie karnym.

Co zrobić, aby uzyskać dozór elektroniczny?

Zgodnie z art. 43la § 1 k.k.w., jedną z głównych przesłanek, którą należy spełnić aby sąd uwzględnił wniosek o dozór elektroniczny jest przekonanie sądu, że odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec skazanego kary, tj. wystarczające aby skazany pozytywnie ukończył proces resocjalizacji.

W sprawie o dozór elektroniczny sąd bierze pod uwagę przede wszystkim:

  • dotychczasowy sposób życia skazanego, a w szczególności karalność za przestępstwa;
  • zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, który ma być wykonany w dozorze elektronicznym
  • sytuację rodzinną i zawodową skazanego – tj. wykonywaną pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą, konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny, podjętą przez skazanego terapię
  • postawę i zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym, jeżeli rozpoczął on już odbywanie kary pozbawienia wolności.

Każdy z w/w punktów należy odpowiednio opisać we wniosku o dozór elektroniczny, aby przekonać sąd, że udzielając skazanemu zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pomoże w pozytywnym ukończeniu procesu resocjalizacji, a skazany pożytecznie spędzi czas odbywania kary poza zakładem karnym

Jak zwiększyć szansę na pozytywne rozpoznanie przez sąd wniosku o dozór?

Sąd w każdym miesiącu otrzymuje wnioski od co najmniej kilkuset skazanych na karę pozbawienia wolności, którzy ubiegają się o jej odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Rozszerzenie zakresu stosowania dozoru elektronicznego do kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i 6 miesięcy, spowoduje, że do sądów wpłynie większa liczba wniosków niż dotychczas. Stąd też warto popracować nad uzasadnieniem wniosku o dozór elektroniczny i szczegółowo opisać, aktualną sytuacje osobistą i rodziną skazanego.

Sąd oprócz informacji o popełnionym przez skazanego przestępstwie oraz informacji uzyskanych przez kuratora podczas wywiadu w miejscu zamieszkania skazanego, nie posiada innych informacji o skazanym. Jeżeli wniosek rozpatrywany jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności Sąd dodatkowo otrzyma opinię dyrektora zakładu karnego o skazanym.

Na podstawie tych informacji, które w większości są bardzo ogólne i bardzo podobne u większości skazanych oraz kilkunastu minut trwania posiedzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dozór elektroniczny sąd musi ocenić skazanego i wydać decyzję czy uwzględnia czy oddala jego wniosek.

Jak widać, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny skazany oraz jego obrońca powinien we wniosku, a następnie w trakcie posiedzenia przedstawić skazanego jako człowieka, który pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną i nie jest konieczne osadzenie go w zakładzie karnym do pozytywnego ukończenia procesu resocjalizacji.

Każdy argument użyty we wniosku należy dokładnie przemyśleć, a dodatkowo warto potwierdzić go odpowiednim dokumentem, gdyż znacznie zwiększa to szanse, że sąd uwzględni wniosek o dozór elektroniczny.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap