Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy można żądać obniżenia alimentów na dziecko po rozwodzie;
 • co należy zrobić, aby obniżyć zasądzone alimenty;
 • który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o obniżenie alimentów na dziecko po rozwodzie;
 • jakie dowody należy złożyć w sprawie o obniżenie alimentów na dziecko po rozwodzie;
 • co zrobić, aby osoba zobowiązana płaciła niższe alimenty w trakcie trwania sprawy o obniżenie alimentów;
 • ile kosztuje sprawa o obniżenie alimentów na dziecko po rozwodzie

Kiedy można żądać obniżenia alimentów na dziecko po rozwodzie?

Aby móc ubiegać się o zmniejszenie alimentów na rzecz dziecka po rozwodzie musi zaistnieć różnica pomiędzy stanem, który istniał w dacie zasądzenia alimentów, na podstawie którego Sąd rozwodowy ustalił wysokość świadczenia alimentacyjnego a stanem obecnym, to znaczy musi zaistnieć zmiana stosunków:

 • zmniejszyły się koszty utrzymania dziecka;
 • możliwości zarobkowe lub majątkowe osoby zobowiązanej są niższe;
 • znacznemu zwiększeniu uległ zakres kontaktów osoby zobowiązanej z dzieckiem;
 • sytuacja materialna rodzica, z którym dziecko zamieszkuje uległa istotnej poprawie.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wskazane wyżej przesłanki wynikają z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • z art. 138: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego” i z art. 135 § 1 i § 2: 

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§  2.  Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Dochodzisz do wniosku, że w Twojej sprawie zaistniała jedna z wyżej opisanych sytuacji, zatem co teraz? 

alimenty, obniżenie alimentów, obniżenie alimentów po rozwodzie, zmniejszenie alimentów na dziecko

Co należy zrobić, aby obniżyć zasądzone alimenty na dziecko po rozwodzie?

W pierwszej kolejności, należy podjąć próbę porozumienia się w tej kwestii z drugim rodzicem. Jeśli uda Wam się wypracować wspólne stanowisko, najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie zawarcie ugody. 

UWAGA: w Twoim interesie będzie zawarcie takiej ugody przed Sądem. Wówczas osnowę ugody Sąd wciąga do protokołu posiedzenia albo zamieszcza ją w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami Stron. Czemu ma to dla Ciebie tak ogromne znaczenie? Wyobraź sobie sytuację, w której porozumiałaś/eś się z drugim rodzicem, że będziesz płacić niższe alimenty niż orzeczone w wyroku rozwodowym, zaczynasz rzeczywiście przekazywać niższe alimenty, a niespodziewanie okazuje się, że Komornik zajął Twój rachunek bankowy. Jak to się stało – odpowiedź jest prosta, drugi rodzic wbrew Waszym ustaleniom niepotwierdzonym przez Sąd przedłożył do Komornika tytuł wykonawczy, jakim jest wyrok zasądzający alimenty z klauzulą wykonalności oraz załączył potwierdzenie zapłaty przez Ciebie niższych alimentów niż w wyroku. W tej sytuacji, Komornik nie będzie się zastanawiał – dysponuje tytułem wykonawczym i rozpoczyna egzekucję. 

Jeśli jednak nie uda się porozumieć z drugim rodzicem w zakresie zmniejszenia alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym, wówczas należy złożyć do Sądu pozew o obniżenie alimentów

W pozwie należy wskazać do jakiej kwoty żądasz zmniejszenia alimentów i dlaczego. Czyli przykładowo, jeśli straciłaś/eś pracę, należy szczegółowo opisać, że w momencie wydania wyroku rozwodowego zasądzającego alimenty pracowałaś/eś i osiągałaś/eś z tego tytułu wynagrodzenie, które pozwalało na zapłatę alimentów w zasądzonej przez Sąd kwocie. Teraz natomiast nastąpiła zmiana stosunków, to znaczy nie osiągasz dochodu, jesteś w trakcie poszukiwania pracy lub pracujesz, ale Twoje zarobki są dwa razy niższe aniżeli u poprzedniego pracodawcy. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Do którego Sądu skierować pozew o obniżenie alimentów na dziecko zasądzonych w wyroku rozwodowym?

Powództwo o obniżenie alimentów należy wytoczyć według miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. To znaczy: jeśli zamieszkujesz w Poznaniu, a Twoje dziecko zamieszkuje w Sochaczewie, pozew musisz skierować do Sądu w Sochaczewie. 

Pamiętaj, że sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny. Czyli wracając do przykładu pozew o obniżenie alimentów powinien zostać złożony do Sądu Rejonowego w Sochaczewie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Powyższe wynika z Kodeksu postępowania cywilnego:

 • z art. 27 § 1: „powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania”;
 • z art. 32: „powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej”;
 • art. 17 pkt 4: „do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym”.

Jakie dowody należy złożyć w sprawie o obniżenie alimentów na dziecko po rozwodzie?

W pozwie o obniżenie alimentów należy wnieść o przeprowadzenie przez Sąd dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Musisz wiedzieć, że jeśli nie przedłożysz wszystkich dowodów, które posiadasz celem potwierdzenia zmiany stosunków, narażasz się na ich późniejsze pominięcie przez Sąd jako dowodów spóźnionych.

W pierwszej kolejności należy zgromadzić wszystkie dokumenty, które potwierdzają Twoje żądanie. Przykładowo, jeśli straciłaś/eś pracę i z tego powodu wnosisz o zmniejszenie alimentów, należy załączyć wypowiedzenie umowy o pracę, decyzję o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, itp. 

Opisując natomiast trudną sytuację finansową, w której się znalazłaś/eś, należy przedłożyć kserokopię dokumentów potwierdzających wysokość kosztów, które ponosisz tytułem swojego utrzymania, kserokopię umowy pożyczki, którą zawarłaś/eś, itd.

Warto także zastanowić się nad złożeniem wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub świadka, którzy potwierdziliby przed Sądem zmianę stosunków – przykładowo: utratę pracy, zaciąganie zobowiązań finansowych u członków rodziny lub u znajomych w celu własnego utrzymania.

Pamiętaj, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, a Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W związku z tym, ciężar wykazania zmiany stosunków i tym samym zasadności zmniejszenia alimentów spoczywa na Tobie, a Sąd nie jest od tego, aby samodzielnie poszukiwać dowodów. Warto więc, przed złożeniem pozwu zastanowić się czy rzeczywiście wszystkie możliwe wnioski dowodowe zostały w nim zawarte.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co można zrobić, aby płacić mniejsze alimenty jeszcze przed zakończeniem sprawy o obniżenie alimentów?

W pozwie o obniżenie alimentów na dziecko po rozwodzie można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez ustalenie, że na czas trwania postępowania rodzic będzie zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz dziecka w niższej kwocie niż dotychczas. 

Podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. To znaczy, że przedłożony do pozwu materiał dowodowy ma wskazywać, iż aktualny stan faktyczny przemawia za tym, aby na czas trwania sprawy, alimenty były regulowane w niższej wysokości niż dotychczas. Oczywiście, Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, a następnie wyda wyrok w sprawie, który może różnić się od wydanego postanowienia o zabezpieczeniu, stąd jest to regulacja wyłącznie na czas trwania postępowania. 

Samo zamieszczenie wniosku o zabezpieczenie w petitum pozwu (czyli na wstępie) nie wystarczy. Wniosek ten powinien być w pozwie oddzielnie uzasadniony. To znaczy powinien znajdować się odrębny podrozdział o tym, dlaczego udzielenie zabezpieczenia jest konieczne – katastrofalne skutki po Twojej stronie, w sytuacji, w której dalej będziesz zobowiązana/y do zapłaty alimentów w dotychczasowej wysokości.

Szczegółowa argumentacja tego wniosku oraz dowody na Jego poparcie, zwłaszcza z dokumentów są kluczowe, ponieważ wniosek ten jest rozpoznawany przez Sąd bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do Sądu. Sąd rozpoznaje ten wniosek na posiedzeniu niejawnym, to znaczy nie będziesz nawet powiadomiony o terminie tego posiedzenia. O rozpoznaniu wniosku dowiesz się otrzymując korespondencyjnie odpis wydanego postanowienia. 

Postanowienie o zabezpieczeniu jest zaskarżalne. Jeśli zatem Sąd wyda postanowienie, w którym nie uwzględni w całości złożonego wniosku o zabezpieczenie, możesz na powyższe orzeczenie złożyć zażalenie.

alimenty, obniżenie alimentów, obniżenie alimentów po rozwodzie, zmniejszenie alimentów na dziecko

Ile kosztuje sprawa o obniżenie alimentów na dziecko po rozwodzie?

Do pozwu o obniżenie alimentów należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. 

Aby ustalić jej wysokość należy wyliczyć wartość przedmiotu sporu. Oblicza się ją poprzez różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością alimentów pomnożoną przez 12 a żądaną wysokością alimentów pomnożoną przez 12. Czyli przykładowo: alimenty dotychczasowe to kwota 1.000,00 złotych, a żądamy obniżenia alimentów do kwoty 500,00 złotych, zatem równanie wynosi:

 1.000,00 *12 – 500,00 *12 = 6.000,00 – i tyle wynosi nasz wps – czyli wartość przedmiotu sporu.

Opłata od pozwu o obniżenie alimentów wynosi bowiem 5 % wartości przedmiotu sporu, zatem w przykładzie będzie to kwota 300,00 złotych. 

Opłatę sądową od pozwu o obniżenie alimentów należy uregulować na rachunek bankowy Sądu właściwy dla opat sądowych. Można go łatwo odszukać na stronie internetowej Sądu.

Na marginesie wskazuję, że jest możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych, czyli m.in. od obowiązku zapłaty opłaty od pozwu – należy wówczas do pozwu dołączyć oświadczenie, z którego wynika, że Powód nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub że ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap