Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kierowanie samochodem po alkoholu nie musi oznaczać, że sąd orzeknie wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Trzeba wyjaśnić, iż w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15, gdy wydaje wobec sprawy wyrok skazujący. Wyrok skazujący to taki wyrok, w którym sąd orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Warto wiedzieć, że w przypadku jazdy samochodem po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Co istotne w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., niemniej jednak odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz  okoliczności dotyczące popełnionego czynu.

Wydanie wobec kierowcy wyroku warunkowo umarzającego za jazdę w stanie nietrzeźwości ma następujące zalety:

 • Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. zachowuje czystą kartę karną. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowaniu ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby 1 roku, 2 bądź 3 lat, który biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Celem przykładu: Jeżeli Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne wobec kierowcy na okres 2 lat  próby i wyrok uprawomocnił się w dniu 7 marca 2022 roku, wówczas informacja o wyroku zostanie usunięta z Krajowego Rejestru Karnego z mocy prawa z dniem 7 września 2024 roku., tj z upływem 6 miesięcy od zakończenia 2-letniego okresu próby.

 • Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych krótszy niż 3 lata – tj. tyle co wynosi minimalny zakaz przy wyroku skazującym.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Oczywistą korzyścią z orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku jest fakt, że kierowca w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w tym wymiarze nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć wyłącznie osoba, która jest uprzednio niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy, osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie nie może złożyć do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. 

Art. 66. § 1. kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;
 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;
 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania na:

 • posiedzeniu 

lub

 • rozprawie

Sąd kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania na wniosek Prokuratora, z urzędu bądź na wniosek złożony przez oskarżonego. Sąd zawiadamia oskarżonego o terminie posiedzenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:

 1. określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, 2 albo 3 lat próby
 2. wskazać kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości powinno zawierać następujące okoliczności:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich kierowca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które to okoliczności przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny i nie sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu postępowania karnego tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących, 
 • przedstawienie okoliczności, wskazujących jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla kierowcy wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, czyli wydanie wyroku skazującego będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, tym samym utrata jedynego źródła dochodu,
 • powołanie się na dokumenty, które wpływają na pozytywną ocenę sprawcy przestępstwa, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o działalności społecznej,

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap