Z tego artykułu dowiesz się:

Gdy rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci, wówczas sąd w wyroku rozwodowym musi orzec o alimentach na dzieci. Dotyczy to sytuacji, gdy dzieci rozwodzących się małżonków są małoletnie, to jest nie ukończyły lat 18 w czasie zakończenia sprawy o rozwód, a więc w czasie gdy Sąd wydaje wyrok rozwodowy. Jeśli w trakcie sprawy rozwodowej dzieci ukończyły 18 lat, Sąd pomija je w wyroku rozwodowym. Wówczas Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o alimentach na dzieci, nie orzeka o władzy rodzicielskiej ani o ich miejscu zamieszkania czy kontaktach z rodzicem z którym nie mieszkają.

Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcie o alimentach na małoletnie dzieci. To oznacza, że Sąd w wyroku rozwodowym musi określić sposób ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania ich małoletnich dzieci. Niezależnie od tego, czy małżonkowie uzgodnili sposób partycypowania w kosztach utrzymania dzieci czy nie, Sąd musi zadecydować o tym w wyroku rozwodowym. Więcej o tym przeczytasz w artykule: co zawiera wyrok rozwodowy

Jak wynika z artykułu: jak długo czeka się na rozwód w 2022 roku sprawa o rozwód może trwać latami. Co w takim razie z alimentami na dzieci w trakcie trwania sprawy o rozwód? 

W czasie sprawy rozwodowej Sąd na wniosek rodzica zasądza alimenty na dzieci w trybie zabezpieczenia, a więc alimenty płatne w trakcie postępowania rozwodowego.

alimenty, alimenty na dziecko, rozwód, alimenty w sprawie rozwodowej

Zabezpieczenie alimentów na dzieci w trakcie rozwodu to postanowienie Sądu wydane w trakcie sprawy rozwodowej na wniosek rodzica, w którym Sąd ustala wysokość alimentów płatnych co miesiąc na dzieci w czasie sprawy o rozwód. W procedurze cywilnej, istnieje postępowanie zabezpieczające, którego celem jest przede wszystkim zapewnienie uprawnionemu, w tym wypadku małoletnim dzieciom alimentów na czas trwania postępowania. To z kolei powoduje, że na samym początku sprawy, sąd udziela zabezpieczenia alimentów na dziecko, które obowiązuje aż do końca sprawyCzyli: pomimo niezakończenia sprawy o rozwód co miesiąc strona uprawniona otrzymuje alimenty na dziecko w zabezpieczonej przez sąd wysokości.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Żeby uzyskać alimenty na małoletnie dzieci w trakcie sprawy rozwodowej trzeba złożyć do Sądu wniosek o zabezpieczenie alimentów. Sąd rozwodowy nie wyda postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na dzieci z urzędu, a więc bez wniosku rodzica.

Aby uzyskać alimenty na małoletnie dzieci w trakcie sprawy o rozwód, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania w trybie art. 730 § 1 i § 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć:

  • w pozwie o rozwód;
  • w odpowiedzi na pozew o rozwód;
  • w czasie trwania sprawy o rozwód w odrębnym piśmie procesowym.

Najlepiej złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na dzieci w pierwszym piśmie procesowym, a więc w pozwie o rozwód albo w odpowiedzi na pozew o rozwód. Jeśli drugi rodzic nie płaci alimentów na dzieci, płaci za niskie alimenty, albo płaci alimenty nieregularnie to nie ma na co czekać i nalezy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Wniosek o zabezpieczenie trzeba zawsze uzasadnić! Nie wystarczy wpisanie takiego żądania na początku pisma, bez uzasadnienia w dalszej jego części.

Należy pamiętać, że żądanie główne zawarte w pozwie o rozwód lub w odpowiedzi na pozew o rozwód: „wnoszę o zasądzenie od X na rzecz małoletniego dziecka Y alimentów w wysokości po Z złotych miesięcznie płatnych z góry do rąk matki/ojca dziecka z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku płatności którejkolwiek z rat” to nie wniosek o zabezpieczenie!

Prawidłowe sformułowanie wniosku o zabezpieczenie alimentów wygląda tak:

 „wnoszę o zasądzenie w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania od X na rzecz małoletniego dziecka Y alimentów w wysokości po Z złotych miesięcznie płatnych z góry do rąk matki/ojca dziecka z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku płatności którejkolwiek z rat”.

alimenty, alimenty na dziecko, rozwód, alimenty w sprawie rozwodowej

Samo złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów na dziecko na czas trwania sprawy o rozwód nie wystarczy. Taki wniosek z żądaniem zabezpieczenia alimentów na czas sprawy rozwodowej w myśl art. 7301§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego należy uprawdopodobnić.

W związku z tym, do wniosku o zabezpieczenie alimentów na dziecko należy załączyć:

  • zestawienie kosztów utrzymania dziecka, czyli wykaz kosztów utrzymania dziecka wraz z dokumentami na ich potwierdzenie
  • zeznanie podatkowe lub zaświadczenie o wynagrodzeniu rodzica, który składa wniosek o zabezpieczenie alimentów na dziecko
  • zeznanie podatkowe lub inne dokumenty lub dowody wskazujące na wysokość dochodów rodzica, który ma płacić alimenty na dziecko

Bardzo często Klienci pytają, czy dowodem poniesienia kosztu na dziecko może być paragon fiskalny? Aktualna linia orzecznicza wskazuje, że paragon fiskalny nie stanowi dowodu imiennego. W związku z tym, faktury są bardziej wartościowym dowodem w sprawie. W mojej ocenie, jeśli nie mamy faktur, a dysponujemy paragonami, nic nie stoi na przeszkodzie, by załączyć je do wniosku o zabezpieczenie alimentów. Paragony nie stanowią dowodu imiennego, jednak potwierdzają wykonanie transakcji handlowej, czyli poczynionych wydatków na dziecko. Istnieje jednak ryzyko, że sąd oddali taki wniosek o przeprowadzenie dowodu z paragonów fiskalnych. Do paragonów należy dołączyć potwierdzenie płatności kartą, wówczas takie zestawienie: paragon plus potwierdzenie zapłaty kartą wystarczy do udowodnienia poniesienia kosztu na dziecko.

Konkludując, przed wystąpieniem z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na dziecko warto zgromadzić materiał dowodowy potwierdzający wysokość kosztów utrzymania dziecka, by móc załączyć dowody do pisma.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy strona, która żąda alimentów na dziecko w trakcie sprawy o rozwód poniesie z tego tytułu koszty sądowe?

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od uiszczenia kosztów sądowych na mocy art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że strona, która żąda alimentów na dziecko w trakcie trwania sprawy o rozwód nie poniesie z tego tytułu kosztów sądowych.

Jednakże, należy pamiętać, że gdy składamy wniosek o zabezpieczenie alimentów na małoletnie dziecko w pozwie o rozwód, wówczas opłata sądowa wynosi 600,00 złotych – jest to opłata sądowa od pozwu o rozwód, nie ma wówczas znaczenia czy w pozwie składamy wniosek o zabezpieczenie alimentów na małoletnie dziecko. Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600,00 złotych.

Gdy zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów na dziecko w trakcie trwania sprawy o rozwód, sąd powinien rozpoznać go na posiedzeniu niejawnym. Tak powinno być i tak najczęściej bywa.

Zdarza się jednak, że Sąd najpierw doręcza drugiemu rodzicowi wniosek o zabezpieczenie alimentów, zakreśla mu termin na odpowiedź na wniosek, a dopiero potem rozstrzyga o wysokości alimentów na dzieci na czas sprawy o rozwód.

Po rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie alimentów na małoletnie dzieci Sąd wydaje postanowienie, w którym:

  • uwzględnia wniosek o zabezpieczenie alimentów na dzieci w całości lub w części

albo

  • oddala wniosek o zabezpieczenie alimentów na dzieci.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko jest natychmiast wykonalne. To oznacza, że rodzic zobowiązany postanowieniem Sądu o zabezpieczeniu do płacenia alimentów na dzieci na czas sprawy rozwodowej ma obowiązek płacić te alimenty od dnia wydania postanowienia, nawet jeśli zaskarży postanowienie o zabezpieczeniu alimentów.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dzieci wydane w trakcie trwania sprawy o rozwód jest zaskarżalne. 

To oznacza, że od postanowienia o zabezpieczeniu alimentów może się odwołać. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dzieci może zaskarżyć rodzić, który złożył wniosek o zabezpieczenie alimentów jak i rodzic, który został zobowiązany przez Sąd do płacenia alimentów na dzieci w trybie zabezpieczenia, a więc na czas trwania sprawy rozwodowej.

Jeśli Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dzieci na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału stron, wówczas z urzędu doręcza Stronom odpis wydanego postanowienia o zabezpieczeniu alimentów. Od momentu doręczenia odpisu orzeczenia, Strony mają 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

Po sporządzeniu uzasadnienia orzeczenia, sąd doręcza Stronie, która złożyła wniosek o uzasadnienie, odpis postanowienia z uzasadnieniem. Od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, Strona ma 7 dni na wniesienie zażalenia na niniejsze postanowienie.

Jeśli Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dzieci na posiedzeniu jawnym, a więc z udziałem Stron, wówczas termin na złożenie wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem biegnie od ogłoszenia przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów.

Należy pamiętać, iż pomimo zaskarżenia postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na dzieci, jest ono wykonalne.

W sytuacji, w której zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko, a Strona zobowiązana nie przestrzega tego orzeczenia, Strona uprawniona powinna w pierwszej kolejności wystąpić do sądu rozwodowego o wydanie odpisu tego postanowienia z klauzulą wykonalności

Po otrzymaniu z sądu odpisu postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko z klauzulą wykonalności, Strona uprawniona powinna złożyć do komornika wniosek o wszczęcie przeciwko stronie zobowiązanej postępowania egzekucyjnego. Do takiego wniosku należy załączyć odpis postanowienia o zabezpieczeniu alimentów z klauzulą wykonalności, bowiem jest to tytuł wykonawczy, który uprawnia do wszczęcia egzekucji. 

Jeśli suma zaległości alimentacyjnych stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, wówczas Strona uprawniona ma możliwość złożenia do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez zobowiązanego przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku. Jednak, jeśli sprawca tego przestępstwa naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wówczas grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. 

Podsumowując: jeśli Strona zobowiązana do zapłaty alimentów w trakcie trwania sprawy o rozwód lekceważy orzeczenie i nie reguluje alimentów, Strona uprawniona może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, a gdy suma zaległości stanowi lub przekracza wartość 3 świadczeń okresowych, Strona uprawniona ma możliwość złożenia do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji. 

Autorzy: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion i Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap