• czy można uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?
 • co należy zrobić, aby uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?
 • jakie dokumenty należy złożyć do sądu, aby uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?
 • czy strona, która żąda alimentów na dziecko w trakcie sprawy o rozwód poniesie z tego tytułu koszty sądowe?
 • kiedy i w jakiej formie sąd zasądzi alimenty w trakcie sprawy o rozwód?
 • czy orzeczenie o zabezpieczeniu alimentów jest zaskarżalne?
 • co zrobić, gdy zobowiązany nie płaci alimentów w trakcie sprawy o rozwód?

Gdy małżonkowie posiadają małoletnie dziecko, sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, czyli orzec o alimentach. Jest to jeden z elementów wyroku rozwodowego. Więcej o tym, co zawiera wyrok rozwodowy, przeczytasz w artykule: co zawiera wyrok rozwodowy

Z powyższego wynika, że zasądzenie alimentów ma miejsce w wyroku rozwodowym. Jak wynika z artykułu: jak długo czeka się na rozwód w 2022 roku postępowanie sądowe może trwać latami. Co w takim razie z alimentami w trakcie trwania sprawy o rozwód? 

alimenty, alimenty na dziecko, rozwód, alimenty w sprawie rozwodowej

Czy można uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?

Oczywiście, że można! W procedurze cywilnej, istnieje postępowanie zabezpieczające, którego celem jest przede wszystkim zapewnienie uprawnionemu odpowiednich świadczeń, w tym o charakterze pieniężnym, na czas trwania postępowania. To z kolei powoduje, że na samym początku sprawy, sąd udziela zabezpieczenia alimentów na dziecko, które obowiązuje aż do końca sprawyCzyli: pomimo niezakończenia sprawy o rozwód co miesiąc strona uprawniona otrzymuje alimenty na dziecko w zabezpieczonej przez sąd wysokości.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?

Aby uzyskać alimenty na małoletnie dziecko w trakcie sprawy o rozwód, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania w trybie art. 730 § 1 i § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć:

 • w pozwie o rozwód;
 • w odpowiedzi na pozew;
 • w czasie trwania sprawy o rozwód w odrębnym piśmie procesowym.

Wniosek o zabezpieczenie trzeba zawsze uzasadnić! Nie wystarczy wpisanie takiego żądania na początku pisma, bez uzasadnienia w dalszej jego części.

Należy pamiętać, że żądanie główne, które najczęściej brzmi: „wnoszę o zasądzenie od X na rzecz małoletniego dziecka Y alimentów w wysokości po Z złotych miesięcznie płatnych z góry do rąk matki/ojca dziecka z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku płatności którejkolwiek z rat” to nie wniosek o zabezpieczenie! To bardzo ważne. Oprócz tego roszczenia, które dotyczy wyroku końcowego, należy skierować wniosek o zabezpieczenie: „wnoszę o zasądzenie w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania od X na rzecz małoletniego dziecka Y alimentów w wysokości po Z złotych miesięcznie płatnych z góry do rąk matki/ojca dziecka z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku płatności którejkolwiek z rat”.

alimenty, alimenty na dziecko, rozwód, alimenty w sprawie rozwodowej

Jakie dokumenty należy złożyć do sądu, aby uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?

Samo złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów na dziecko na czas trwania sprawy o rozwód nie wystarczy. Taki wniosek w myśl art. 7301§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego należy uprawdopodobnić.

W związku z tym, do wniosku o zabezpieczenie alimentów na dziecko należy załączyć zestawienie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka, czyli zrobić wykaz kosztów utrzymania. Koniecznym jest załączenie dowodów, tj. faktur, potwierdzeń wykonania przelewów, itp. 

Bardzo często Klienci pytają, czy dowodem poniesienia kosztu na dziecko może być paragon fiskalny. Aktualna linia orzecznicza wskazuje, że paragon fiskalny nie stanowi dowodu imiennego. W związku z tym, faktury są bardziej wartościowym dowodem w sprawie. W mojej ocenie, jeśli nie mamy faktur, a dysponujemy paragonami, nic nie stoi na przeszkodzie, by załączyć je do wniosku o zabezpieczenie alimentów. Paragony nie stanowią dowodu imiennego, jednak potwierdzają wykonanie transakcji handlowej, czyli poczynionych wydatków na dziecko. Istnieje jednak ryzyko, że sąd oddali taki wniosek o przeprowadzenie dowodu z paragonów fiskalnych.

Konkludując, przed wystąpieniem z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na dziecko warto zgromadzić materiał dowodowy potwierdzający wysokość kosztów utrzymania dziecka, by móc załączyć dowody do pisma.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy strona, która żąda alimentów na dziecko w trakcie sprawy o rozwód poniesie z tego tytułu koszty sądowe?

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od uiszczenia kosztów sądowych na mocy art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że strona, która żąda alimentów na dziecko w trakcie trwania sprawy o rozwód nie poniesie z tego tytułu kosztów sądowych.

Jednakże, należy pamiętać, że gdy składamy wniosek o zabezpieczenie alimentów na małoletnie dziecko w pozwie o rozwód, wówczas opłata sądowa wynosi 600,00 złotych – jest to opłata sądowa od pozwu o rozwód, nie ma wówczas znaczenia czy w pozwie składamy wniosek o zabezpieczenie alimentów na małoletnie dziecko. Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600,00 złotych.

Kiedy i w jakiej formie sąd zasądzi alimenty w trakcie sprawy o rozwód?

Gdy zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów na dziecko w trakcie trwania sprawy o rozwód, sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. 

Jednakże, jeśli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów, zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka lub wniosek o zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem, sąd może wyznaczyć rozprawę. Sąd wzywa na rozprawę Strony w celu ich przesłuchania, a następnie rozpoznaje wnioski. 

Sąd wydaje postanowienie, w którym:

 • uwzględnia wniosek strony o zabezpieczenie alimentów na dziecko w całości lub w części;
 • oddala wniosek strony o zabezpieczenie alimentów na dziecko w całości.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko jest natychmiast wykonalne. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy orzeczenie o zabezpieczeniu alimentów jest zaskarżalne?

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko wydane w trakcie trwania sprawy o rozwód jest zaskarżalne

Jak to zrobić?

Sąd z urzędu doręcza Stronom odpis wydanego postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na dziecko. Od momentu doręczenia odpisu orzeczenia, Strony mają 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

Po sporządzeniu uzasadnienia orzeczenia, sąd doręcza Stronie, która złożyła wniosek o uzasadnienie, odpis postanowienia z uzasadnieniem. Od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, Strona ma 7 dni na wniesienie zażalenia na niniejsze postanowienie.

Należy pamiętać, iż pomimo zaskarżenia postanowienia, jest ono wykonalne.

Co zrobić, gdy zobowiązany nie płaci zabezpieczonych alimentów w trakcie sprawy o rozwód?

W sytuacji, w której zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko, a Strona zobowiązana nie przestrzega tego orzeczenia, Strona uprawniona powinna w pierwszej kolejności wystąpić do sądu rozwodowego o wydanie odpisu tego postanowienia z klauzulą wykonalności

Po otrzymaniu z sądu odpisu postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na małoletnie dziecko z klauzulą wykonalności, Strona uprawniona powinna złożyć do komornika wniosek o wszczęcie przeciwko stronie zobowiązanej postępowania egzekucyjnego. Do takiego wniosku należy załączyć odpis postanowienia o zabezpieczeniu alimentów z klauzulą wykonalności, bowiem jest to tytuł wykonawczy, który uprawnia do wszczęcia egzekucji. 

Jeśli suma zaległości alimentacyjnych stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, wówczas Strona uprawniona ma możliwość złożenia do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez zobowiązanego przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku. Jednak, jeśli sprawca tego przestępstwa naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wówczas grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. 

Podsumowując: jeśli Strona zobowiązana do zapłaty alimentów w trakcie trwania sprawy o rozwód lekceważy orzeczenie i nie reguluje alimentów, Strona uprawniona może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, a gdy suma zaległości stanowi lub przekracza wartość 3 świadczeń okresowych, Strona uprawniona ma możliwość złożenia do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji. 

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: