Z tego artykułu dowiesz się:

 • o co jest pytany świadek w sprawie rozwodowej;
 • czy świadkiem może być osoba, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa;
 • czy świadkiem może być członek rodziny małżonków;
 • czy w sprawie o rozwód zgłoszenie świadka wymaga jego zgody;
 • co zrobić, gdy świadek zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę;
 • czy świadek może odmówić zeznawania w sprawie o rozwód.

O co jest pytany świadek w sprawie rozwodowej?

Jednym z ważniejszych dowodów w sprawie o rozwód są zeznania świadków. Świadkowie zgłaszani są przez strony w sprawie o rozwód w celu wykazania winy za rozpad pożycia, ustalenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci stron, wykazania kompetencji rodzicielskich stron, jak również kosztów utrzymania dzieci i stron oraz możliwości dochodowych rozwodzących się małżonków. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W związku z tym, przykładowe pytania sądu i pełnomocników są następujące:

 • w zakresie winy za rozpad pożycia: czy świadek ma wiedzę, czy małżonkowie byli wierni? Czy któryś z małżonków pozostawał w relacji pozamałżeńskiej z osobą trzecią? Od kiedy? Z kim? Czy w małżeństwie pojawiała się przemoc fizyczna bądź psychiczna? Z czyjej strony? Od kiedy? Czy któryś z małżonków skarżył się Pani/Panu na zachowanie drugiej strony? Co mówił? Kiedy miało to miejsce? 
 • w zakresie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci i kompetencji rodzicielskich: czy świadek zna dzieci stron? Z kim mieszkają? Jakie mają relacje z rodzicami? Czy wiedzą o rozstaniu rodziców? Jak się dowiedziały i jak zareagowały? Czy są pogodzone z rozstaniem rodziców? Czy małżonkowie porozumiewają się w sprawach dotyczących dzieci? Czy na tym tle są konflikty? 
 • kosztów utrzymania dzieci i stron oraz możliwości dochodowych rozwodzących się małżonków: czy świadek ma wiedzę jakie są miesięczne koszty utrzymania dzieci? Gdzie pracują strony? Jakie wynagrodzenie osiągają strony? Czy małżonkowie osiągają dochód z innych źródeł?

Oczywiście, są to tylko przykładowe pytania do świadka w sprawie rozwodowej. W zależności do stanu faktycznego, pytań można sformułować dużo więcej, w zależności od tego, jaką wiedzę ma świadek. Zdarzają się rozprawy, gdzie przesłuchanie świadka zajmuje 30 minut, ale są też i takie, podczas których świadek był przesłuchiwany 4 godziny. Głównie zależy to od tego czy strony żądają orzeczenia o winie za rozpad pożycia czy też wnoszą zgodnie o nieorzekanie o winie. Więcej odnośnie winy za rozpad pożycia małżeńskiego dowiesz się czytając inne artykuły: rozwód z winą czy bez orzekania o winie oraz co daje orzeczenie o winie w rozwodzie

świadek, świadek w sprawie rozwodowej, rozwód z winą, rozwód bez orzekania o winie, świadek w sprawie o rozwód

Czy świadkiem może być osoba, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa?

Tak, świadkiem może być osoba, z powodu której doszło do rozpadu więzi małżeńskich. I bardzo często taka osoba jest zgłaszana przez drugiego małżonka.

Świadek ten jest pytany o to, kiedy zaczęła się relacja ze stroną, czy było współżycie fizyczne, kiedy miało ono miejsce, gdzie, czy teraz pozostaje w nieformalnej relacji ze stroną, czy zamieszkują wspólnie, od kiedy, itp. 

Gdy małżonkowie mają dzieci, sąd ustala też jaka jest relacja pomiędzy tą osobą a małoletnimi dziećmi stron. Jest to ważne dla sądu pod kątem ustalenia formy kontaktów dzieci z małżonkiem, z którym świadek pozostaje w związku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy świadkiem może być członek rodziny?

Tak, świadkiem w sprawie rozwodowej mogą być członkowie rodziny stron. Najczęściej są to rodzice małżonków, ich rodzeństwo, a także pełnoletnie dzieci małżonków. 

W przypadku tej grupy świadków, sąd podchodzi do nich z dozą ostrożności, to znaczy ma świadomość, że starają się pomóc procesowo członkowi swojej rodziny. Jednakże, nierzadko są to osoby, które były naocznymi świadkami zdarzeń istotnych pod kątem przyczyn rozpadu związku małżeńskiego, np. słyszały wyzwiska stron, akty agresji stron lub widziały obrażenia strony, np. siniaki na ciele bądź widziały małżonka w intymnej sytuacji z osobą trzecią. Zeznania takiego świadka w tym zakresie mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Czy w sprawie o rozwód zgłoszenie świadka wymaga jego zgody?

Nie, w sprawie rozwodowej strona może zgłosić dowód z zeznań świadka bez jego zgody. Wystarczy, że strona zna imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadka celem doręczenia mu wezwania do stawienia się w sądzie. 

W takiej sytuacji, gdy świadek otrzyma listownie wezwanie z sądu, musi stawić się na rozprawę. Jak wynika z art. 274 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie”.

Co zrobić, gdy świadek w sprawie rozwodowej zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę?

W takiej sytuacji, należy złożyć do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez świadka z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Sąd rozwodowy przed przesłuchaniem świadka uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Jest to obowiązek sądu, który wynika wprost z art. 266 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Poza tym, sąd odbiera od świadka przed jego przesłuchaniem przyrzeczenie, którego treść jest następująca: „świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”. Sąd zwalnia świadka od złożenia przyrzeczenia, gdy zgodzą się na to strony. Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli siedemnastu lat oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania.

Czy świadek może odmówić zeznawania w sprawie o rozwód?

Co do zasady, świadek musi zeznawać i odpowiadać na pytania sądu oraz stron w sprawie rozwodowej. 

Od tej zasady są przewidziane wyjątki:

 • odmówić składania zeznań w sprawie mogą: wstępni, zstępni, rodzeństwo stron oraz powinowaci stron w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia 

[ważne jest, że prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia – czyli poprzedni małżonek strony, ma prawo odmówić składania zeznań w sprawie o kolejny rozwód byłego małżonka]

 • świadek może odmówić odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznania miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap