Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj:

 • Podstawy prawnej dochodzenia renty;
 • Przesłanek i podstaw jej uzyskania;
 • Świadczeń, które kwalifikują się jako zwiększone potrzeby;
 • Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia.
Podstawy prawne dochodzenia renty na zwiększone potrzeby

Podstawą prawną dochodzenia renty na zwiększone potrzeby jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty

Wypadek drogowy, w wyniku którego osoby poszkodowane doznają obrażeń ciała w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia powoduje skutek w postaci konieczności podjęcia działań przez osobę poszkodowaną w celu leczenia, bądź też zminimalizowania lub wyeliminowania doznanego uszczerbku na zdrowiu np. poprzez podjęcie rehabilitacji, czy zapewnienie niezbędnej opieki świadczonej na rzecz osoby poszkodowanej, które określone są zwiększonymi potrzebami osoby poszkodowanej.

Realizacja wszystkich tych potrzeb powoduje po stronie osoby poszkodowanej konieczność poniesienia kosztów, a zatem szkodę majątkową, którą zobowiązany jest pokryć zakład ubezpieczeń, w którym sprawca szkody ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej.

Przesłanki i podstawy uzyskania renty na zwiększone potrzeby

By uzyskać rentę na zwiększone potrzeby należy spełnić łącznie następujące przesłanki:

 • Uszkodzenie ciała odniesione w wyniku wypadku musi mieć charakter trwały;
 • Osoba poszkodowana musi wykazać istnienie zwiększonych potrzeb;
 • Zwiększenie potrzeb u osoby poszkodowanej musi być spowodowane przez lub być konsekwencją uszkodzenia ciała odniesionego w wyniku wypadku;
Świadczenia, które kwalifikują się jako zwiększone potrzeby

W związku z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym wypadkiem drogowym można wymienić wiele rodzajów zwiększonych potrzeb, które mogą ujawnić się u osoby poszkodowanej, przykładowo:

 • konieczność prowadzenia stałego leczenia,
 • zakupu leków, preparatów witaminowych i maści,
 • środków sanitarno-higienicznych,
 • wykonywania zabiegów, czy też przeprowadzania stałej rehabilitacji,
 • stosowania specjalnego odżywiania, czy też specjalistycznej diety,
 • sprawowania opieki ze strony osób trzecich,
 • konieczność korzystania z korepetycji z uwagi na braki w nauce osoby poszkodowanej, która jest uczniem lub studentem.

Wskazane powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście wszystkich rodzajów zwiększonych potrzeb, które mogą być podstawą do przyznania przez zakład ubezpieczeń renty na zwiększone potrzeby. Każde potrzeba wynikająca z doznanego w wyniku wypadku uszczerbku na zdrowiu może stanowić podstawę do przyznania renty o ile konieczność jej zaspokojenia zostanie w odpowiedni sposób wykazana.

Praktyczne aspekty dochodzenia świadczenia rentowego
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb należy się osobie poszkodowanej bez względu na to, czy rzeczywiście ponosi ona wskazane jako podstawę przyznania renty wydatki. Wystarczy ustalenie tych potrzeb jako następstwa czynu niedozwolonego. Dlatego też nie można uzależniać zasądzenia renty od wykazania, że osoba poszkodowana te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki.
 • Przy dochodzeniu roszczeń związanych z rentą na zwiększone potrzeby należałoby wykazać, korzystając w razie potrzeby w głównej mierze z opinii lekarskich, jaki jest zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny okres w jakim będą one występowały. Zarówno rodzaj, rozmiar zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej, jak również i wysokość związanej z tym szkody w postaci zwiększonych wydatków zależy od indywidualnych uwarunkowań dotyczących sytuacji w jakiej znalazła się osoba poszkodowana.
 • Wymiar renty na zwiększone potrzeby może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od potrzeb i faktycznie ponoszonych przez poszkodowanego dodatkowych kosztów. Zmiany wymiaru renty można żądać w każdym czasie.
 • Zasadność aktualnego wymiaru może badać także zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap