W tym artykule „Czym się różni kolizja i wypadek drogowy” znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • co to jest kolizja drogowa?
 • co to jest wypadek drogowy?
 • czy spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem drogowym?
 • na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • czym się różni kolizja drogowa od wypadku drogowego?
 • jak się ustala, czy obrażenia ciała uczestnika wypadku albo kolizji trwały powyżej czy poniżej 7 dni?
 • co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego?
 • jaka kara grozi kierowcy za kolizję drogową?
Czym jest kolizja drogowa? Definicja kolizji drogowej

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej – wykroczenie z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie drogowe opisane w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń polegające na stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę uczestniczącą w ruchu drogowym, najczęściej kierującego pojazdem, na skutek niezachowania należytej ostrożności, w wyniku czego inna niż sprawca kolizji poniosła szkodę majątkową lub obrażenia ciała na okres nieprzekraczający 7 dni.

Czym jest wypadek drogowy? Definicja wypadku drogowego

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym jedna z osób uczestniczących doznała obrażeń ciała na okres przekraczający 7 dni.

Spowodowanie wypadku drogowego – przestępstwo z art.177 Kodeksu karnego

Spowodowanie wypadku drogowego to przestępstwo pisane w art.177 par. 1 Kodeksu Karnego (zwykły wypadek drogowy) lub art.177 par. 2 Kodeksu Karnego (ciężki wypadek drogowy) polegające na stworzeniu zagrożenia w ruchu drogowym na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym inna niż sprawca wypadku osoba poniosła śmierć, doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (kalectwo) lub co najmniej doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Czym się różni kolizja i wypadek drogowy – jak je odróżnić?

Granicę pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym wyznaczają obrażenia odniesione przez osoby uczestniczące w kolizji albo wypadku drogowym.

Z wypadkiem drogowym mamy do czynienia wówczas, gdy jedna z osób w nim uczestniczących (poza sprawcą wypadku drogowego) zmarła, albo doznała obrażeń ciał powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni

O kolizji drogowej mówimy wówczas , gdy żaden z uczestników kolizji nie doznał obrażeń ciała, albo doznał tylko lekkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest takiego, który naruszył prawidłowe funkcjonowanie narządu ciała lub spowodował uszczerbek na zdrowiu na okres do 7 dni.

Jak się ustala uszczerbek na zdrowiu na skutek kolizji lub wypadku drogowego

Ustalenie: jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w kolizji albo wypadku drogowym oraz czy obrażenia ciała doznane przez osobę uczestniczącą w kolizji albo wypadku drogowym spowodowały:

 • lekki uszczerbek na zdrowiu (kolizja drogowa z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń)
 • średni uszczerbek na zdrowiu (zwykły wypadek drogowy z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego)
 • śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (śmiertelny lub ciężki wypadek drogowy z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego)

następuje na podstawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej w sprawie o kolizję lub wypadek drogowy

Ustalenie czasu trwania obrażeń osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym albo kolizji drogowej nie jest kwestią jednoznaczną, ponieważ okres ten nie jest liczony czasem trwania leczenia obrażeń czy też czasem niezdolności do pracy ale czasem naruszenia prawidłowego funkcjonowania naruszonego narządu ciała lub funkcjonowania całego organizmu osoby poszkodowanej w wypadku albo kolizji drogowej.

W związku z tym w każdej sprawie o kolizję drogową oraz wypadek drogowy, gdzie doszło do uszkodzenia ciała, powoływany jest biegły z zakresu medycyny sądowej, który wydaje opinię w zakresie obrażeń osoby uczestniczącej w zdarzeniu drogowym.

Po wszczęciu postępowania Policjant prowadzący dochodzenie zwraca się do szpitala o nadesłanie dokumentacji medycznej z leczenia osoby poszkodowanej w wypadku albo kolizji drogowej.

Po otrzymaniu dokumentacji medycznej Policjant wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej celem ustalenia, jaki był zakres obrażeń ciała doznanych przez osobę uczestniczącą w kolizji albo wypadku drogowym, w szczególności, czy te obrażenia ciała spowodowały naruszenie czynności narządu ciała osoby poszkodowanej lub rozstrój jej zdrowia na okres powyżej czy poniżej 7 dni.

Jeśli zgodnie z treścią opinii biegłego obrażenia ciała doznane przez osobę poszkodowaną w zdarzeniu drogowym (a więc inną niż sprawca wypadku albo kolizji drogowej) spowodowały naruszenie czynności narządu ciała albo rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, wówczas mamy sprawę o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. W pozostałych przypadkach sprawa karna jest uznawana za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czym się różni kolizja i wypadek drogowy – przykłady

Przykładami obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni są złamania kończyn, głębokie, poważne rany, czy też urazy narządów wewnętrznych.

Obrażeniami, które (choć mogą sprawiać dolegliwość przez czas dłuższy niż 7 dni) stanowią lekki uszczerbek na zdrowiu (inaczej naruszenie czynności narządu lub rozstroju zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni), są natomiast takie urazy, jak otarcia naskórka, sińce, stłuczenia, obrzęki, powierzchowne rany.

Złamanie nosa – wypadek drogowy czy kolizja drogowa?

Złamanie nosa z przemieszczeniem kości oraz silnym obrzękiem będzie stanowiło naruszenie czynności narządu powyżej 7 dni, natomiast lekkie pęknięcie kości czy zwichnięcie przedsionka nosa nie narusza czynności narządu na tak długi czas. Podobny problem występuje przy ocenie wstrząśnienia mózgu czy utraty zębów pod kątem długości czasu rozstroju zdrowia: nie można postawić znaku równości pomiędzy silnym wstrząśnieniem mózgu z długotrwałą utratą przytomności a lekkim wstrząśnieniem mózgu, które nie powoduje żadnych dolegliwości, podobnie jak pomiędzy utratą wielu zębów jednocześnie, skutkującą problemami z jedzeniem i mówieniem, a złamaniem czy utratą jednego zęba.

Podsumowując, z jego doświadczenia zawodowego wynika, że rozróżnienie, czy okres rozstroju zdrowia przekracza 7 dni, bywa kwestią sporną i nieoczywistą, w związku z czym często w opiniach biegłych lekarzy można znaleźć błędy oraz rozbieżności w tym zakresie, dlatego zawsze warto wnikliwie je analizować. Rolą obrońcy w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego czy też kolizji drogowej jest wszechstronna analiza akt sprawy, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że biegły zaopiniuje, że obrażenia trwają powyżej 7 dni, natomiast w wyniku złożenia wniosku dowodowego o opinię uzupełniającą lub opinię innego biegłego może się okazać, że jednak zdarzenie drogowego powinno zostać zakwalifikowane jako kolizja drogowa, co ma fundamentalne znaczenie w kwestii odpowiedzialności karnej kierującego.

Co grozi za kolizję drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi:

 • grzywna w wysokości od 20 zł. do 5.000 zł

oraz fakultatywnie

 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowcy grozi:

 • kara pozbawienia wolności w wysokości do lat 3, jeśli w wyniku wypadku spowodował naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby trwający dłużej niż 7 dni
 • kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu

  oraz fakultatywnie

 • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap