Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję” dowiesz się:

 • kiedy Policjant ma prawo zabrać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • na jakiej podstawie Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol: Policjant, Prokurator czy Sąd?
 • czy Prokurator lub Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?
Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – kiedy Policjant może zatrzymać prawo jazdy za alkohol?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Jak widać prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, za które Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy obejmuje 2 sytuacje:

 • wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń
 • przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.
Kiedy kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?

Wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń popełnia kierowca, który prowadzi samochód znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kiedy kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?

Kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy kieruje samochodem w stanie nietrzeźwości, a więc mając więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Który wynik badania trzeźwości jest brany pod uwagę?

Podczas badania trzeźwości alkomatem Policjant dokonuje co najmniej dwóch pomiarów trzeźwości kierowcy. Często się zdarza, że podczas kontroli trzeźwości kierowca jest badany alkomatem trzy a nawet cztery razy. Wydruki ze wszystkich pomiarów trzeźwości kierowcy są dołączane do protokołu badania trzeźwości kierowcy przez Policję. Najczęściej wyniki badania trzeźwości kierowcy są różne, to jest pokazują inne stężenie alkoholu.

Wszystkie pomiary trzeźwości kierowcy są brane pod uwagę przy ustalaniu, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

zatrzymanie prawa jazdy przez Policję

Jeśli ze wszystkich pomiarów trzeźwości tylko jeden – najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy alkomatem, wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy uznając, że popełnił wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeśli ze wszystkich pomiarów trzeźwości alkomatem tylko jeden był powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy uznając, że popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

To najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy decyduje czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy?

Podczas jazdy samochodem kierowca może mieć najwięcej 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,19 promila alkoholu we krwi.

Innymi słowy: kierowca może prowadzić samochód, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie jest niższe od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,2 promila alkoholu we krwi.

Na jakiej podstawie Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Kiedy Policjant powinien zatrzymać prawo jazdy za alkohol?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję powinno nastąpić wówczas, gdy zgromadzone dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy?

Policjant nie powinien zabierać kierowcy dokumentu prawa jazdy, jeżeli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Policjant nie powinien odbierać kierowcy prawa jazdy w szczególności w następujących przypadkach:

 • gdy kierowca twierdzi, że to nie on prowadził samochód i rzeczywiście są wątpliwości co do tego, kto kierował samochodem
 • gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu – z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu wskazaną w świadectwie wzorcowania wynoszącą co najmniej 0,01 mg alkoholu
 • gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł o,11 lub 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu – z uwagi na rozszerzoną niepewność pomiary alkomatu w warunkach terenowych wynoszącą 0,03 mg alkoholu

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu”

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję jest tak dotkliwym środkiem przymusu, że powinien być stosowany tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”

Kto decyduje o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy: Policjant, Prokurator czy Sąd?

Policjant odbiera kierowcy dokument prawa jazdy za alkohol, ale to nie Policjant lecz Prokurator (w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości) lub Sąd (w sprawie o wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu) decyduje czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję.

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

W ciągu 7 dni od zabrania kierowcy prawa jazdy za alkohol Policjant przekazuje odebrane prawo jazdy do:

 • Prokuratora – jeśli przyczyną zabrania kierowcy prawa jazdy było uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego
 • Sąd – jeśli Policjant zabrał kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy za alkohol znajdziesz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy co dalej?”

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

W ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy zabranego kierowcy przez Policję Sąd lub Prokurator podejmuje decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Decyzję o zwrocie albo o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za alkohol wydaje:

 1. Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwialbo
 2. Sąd na wniosek Policji, jeśli kierujący pojazdem popełnił wykroczenie prowadzenia samochodem w stanie po użyciu alkoholu, a więc, gdy badanie trzeźwości kierowcy dało wynik od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Jak widać zarówno w sprawie o wykroczenie jak i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant dokonujący kontroli trzeźwości kierowcy jedynie odbiera mu dokument prawo jazdy, natomiast decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Prokurator  (w sprawie o przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Czy Prokurator lub Sąd może zwrócić prawo jazy zabrane przez Policję za alkohol?

Prokurator lub Sąd powinien zwróci kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu, wówczas Sąd lub Prokurator powinien nie uwzględnić wniosku Policji i nakazać zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za alkohol

Na postanowienie Prokuratora i Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol kierowca lub reprezentujący go Adwokat może złożyć zażalenie do Sądu Odwoławczego.

Termin na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol wynosi 7 dni od odebrania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za alkohol?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien od razu po przekazaniu odebranego dokumentu prawa jazdy przez Policję złożyć do Prokuratora lub Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy wykazując, że zgromadzone w sprawie dowody nie uzasadniają podejrzenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeśli Prokurator lub Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol, wówczas kierowca może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Więcej o zwrocie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przeczytasz w artykule „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol”

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję a zakaz prowadzenia pojazdów

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy – obowiązuje do prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Decyzja o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie przesądza, jaki wyrok zapadnie w sprawie karnej przeciwko kierowcy o jazdę samochodem po alkoholu.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie w sprawie karnej kierowcy o wykroczenie lub przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu:

 • decyduje czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu wydając wyrok uniewinniający, skazujący albo warunkowo umarzający postępowanie karne
 • decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów czy odstąpić od zakazu
Odzyskanie prawa jazdy po wyroku

Jeżeli Sąd skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu, wówczas kierowca może odzyskać prawo jazdy po prawomocnym wyroku poprzez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową – po połowie zakazu.

Więcej o odzyskaniu prawa jazdy przez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: