Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol” dowiesz się:

 • Na jakiej podstawie prawnej Policjant zatrzymuje prawo jazdy za kierowanie autem po alkoholu?
 • Kiedy Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?
 • Czy Policjant musi zabrać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol?
 • Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol podstawa prawna przepisy

Przepisy regulujące zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za kierowanie samochodem po alkoholu znajdują się w Ustawie Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 3 „Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami”.

Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy za alkohol na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa zatrzymania prawa jazdy za alkohol – art.135 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Kiedy Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?

Policjant zabiera kierowcy dokument prawa jazdy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę:

 • przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym, np. samochodem lub motocyklem w stanie nietrzeźwości

alb

 • wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego: samochodu czy motocykla w stanie po użyciu alkoholu.
Uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu – co to znaczy?

Uzasadnione podejrzenie prowadzenia przez kierowcę samochodu po alkoholu będące podstawą zatrzymania kierowcy prawa jazdy zachodzi wówczas, gdy zgromadzone przez Policję dowody, to jest wydruki badania trzeźwości kierowcy alkomatem uzasadniają przekonanie, że kierowca prowadził samochód co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy, jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód, albo czy stężenie alkoholu wy jego organizmie wyniosło co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu następuje wówczas, gdy w czasie kierowania samochodem kierowca miał powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, gdy w czasie kierowania pojazdem kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promile alkoholu we krwi.

Ile można mieć alkoholu w czasie kierowania samochodem?

Kierowca może prowadzić pojazd mechanicznych gdy zawartość alkoholu w jego organizmie jest mniejsza niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub niższa niż 0,2 promila alkoholu we krwi.

Dopuszczalna ilość alkoholu w organizmie kierowcy to 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,19 promila alkoholu we krwi.

Policjant nie może zatrzymać kierowcy prawa jazdy, jeżeli wyniki badania trzeźwości dały wynik niższy od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi.

Czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?

Policjant musi zabrać kierowcy prawo jazdy, jeśli zgromadzone dowody, w szczególności wyniki badania trzeźwości alkomatem uzasadniają podejrzenie, że kierowca prowadził samochód co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wynika to z użytego w art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym sformułowania Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Zapis zatrzyma prawo jazdy oznacza, że Policjant musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy gdy wyniki badania trzeźwości uzasadniają przekonanie popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy za alkohol?

Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy za alkohol, jeśli zachodzą wątpliwości czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Do takiego wniosku prowadzi zapis art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzymuje praw jazdy za alkohol tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, a więc kierowania samochodem przy stężeniu co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi.

Policjant nie powinien zabrać kierowcy prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg alkoholu

Dobrym przykładem sytuacji, w której Policjant powinien odstąpić od odebrania kierowcy prawa jazdy za alkohol jest sytuacja, w której najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu należy uwzględnić niepewność pomiaru alkomatu, a więc przewidziany przez producenta i ujęty na świadectwie wzorcowania margines błędu alkomatu wynoszący co najmniej +/- 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu nie zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu, co oznacza brak podstawy prawnej do odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Więcej na ten temat napisałem w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu”

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol przy wynikach granicznych badania trzeźwości.

W mojej ocenie zatrzymanie prawa jazdy za alkohol jest uzasadnione dopiero wówczas, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Tylko wówczas, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,13 mg alkoholu w wydychanym powietrzu zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Chodzi to o rozszerzoną niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc maksymalny błąd pomiaru alkomatu w trakcie badania trzeźwości na drodze – w warunkach terenowych.

Procedura zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Procedura zatrzymania kierowcy prawa jady za alkohol przedstawia się następująco:

 • Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol – w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa albo wykroczenia kierowania autem po alkoholu
 • Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za alkohol
 • Policjant w ciągu 7 dni przekazuje odebrany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu lub Prokuratora
 • Sąd lub Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy
 • W razie zatrzymania prawa jazdy kierowca składa zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i albo uwzględnia zażalenie – wówczas uchyla postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy albo utrzymuje w mocy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • To Sąd w wyroku kończącym sprawę karą o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu decyduje, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, a jeśli tak to na jaki okres czasu.

Więcej na ten temat w artykule „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy”

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Przekazanie zabranego prawa jazdy do Sądu albo Prokuratury

W ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy Policjant przekazuje prawo jazdy do:

 • Sądu – jeśli podstawą zatrzymania prawa jazdy było uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

albo

 • Prokuratora – jeśli Policjant zabrał kierowcy prawo jazdy za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego
Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Po otrzymaniu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za alkohol Prokurator (w sprawie o przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu):

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranego kierowcy przez Policję – jeśli uzna, że zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa lub wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy odebrany dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że w sprawie zachodzą wątpliwości, czy kierowca kierował samochodem pod wpływem alkoholu
Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol kierowca może złożyć zażalenie. Termin na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wynosi 7 dni od dnia odebrania przez kierowcę decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Wyrok w sprawie karnej o prowadzenie samochodu po alkoholu

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy. Dlatego nie w niej wskazanego czasu, jaki prawo jazdy zostało zatrzymane.

To dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karą przeciwko kierowcy:

 • skazuje albo uniewinnia kierowcę od zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W sprawie o przestępstwo Sąd może również warunkowo umorzyć postępowanie karne.
 • decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jak długo.

O możliwości skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów napisałem w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap