W wielu sprawach rozwodowych małżonkowie wnoszą o orzeczenie o winie za rozwód, a więc o uznanie przez Sąd w wyroku rozwodowym wyłącznej winy męża czy żony za rozpad małżeństwa.

Sprawy o rozwód, w których Sąd orzeka o winie w rozwodzie, trwają zazwyczaj od 3 do 5 lat w I Instancji i kolejne 2 lata w Sądzie II Instancji.

Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie w rozwodzie trwają o wiele krócej. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzeczenia o winie, sprawa o rozwód może się zakończyć na pierwszej rozprawie, a więc po 2-3 miesiącach od złożenia do Sądu pozwu o rozwód.

Z tego powodu warto rozważyć „Co daje wina w rozwodzie?”

W tym artykule „co daje wina w rozwodzie?” przeczytasz:

 • kiedy Sąd wydaje orzeczenie o winie w rozwodzie?
 • jak Sąd może rozstrzygnąć o winie w rozwodzie?
 • czy warto wnosić o orzeczenie o winie męża lub żony w sprawie o rozwód?
 • co daje orzeczenie wyłącznej winy małżonka w wyroku rozwodowym?
 • kiedy można żądać alimentów od małżonka, który został uznany za winnego rozwodu?
 • czy orzeczenie o winie w rozwodzie ma wpływ na miejsce zamieszkania małoletnich dzieci?
 • czy wina w rozwodzie ma znaczenie dla podziału majątku?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy Sąd orzeka o winie w rozwodzie?

W sprawie rozwodowej Sąd rozstrzyga o winie, a więc o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa tylko wówczas, gdy zażąda tego jeden z małżonków. Oczywiście, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o winie za rozwód również wtedy, gdy o uznanie drugiego małżonka za winnego rozwodu wnosi mąż i żona.

Jeżeli żadne z małżonków nie wnosi o uznanie męża albo żony za winnego rozwodu, Sąd rozwiązuje związek małżeński bez orzekania o winie. Sąd nie może wówczas w wyroku orzec o winie w rozwodzie.

Jeżeli choć jedno z małżonków wniesie o uznanie męża czy żony za winnego rozpadu małżeństwa, to Sąd musi orzec, który z małżonków jest winny rozwodu.

Podsumowując: w sprawie o rozwód Sąd jest związany żądaniem rozwodzących się małżonków:

 • jeśli którykolwiek z małżonków żąda orzeczenia o winie w rozwodzie, a więc o uznanie drugiego małżonka za winnego rozwodu, Sąd musi to żądanie rozpoznać i orzec w wyroku rozwodowym który z małżonków jest winny rozwodu.
 • jeśli żaden z małżonków nie żąda orzeczenia winy w rozwodzie, wówczas Sąd nie może orzekać o winie za rozpad małżeństwa, a więc musi wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie małżonków

Jak Sąd może rozstrzygnąć o winie w rozwodzie?

W sprawie o rozwód Sąd musi w wyroku rozstrzygnąć o winie w rozwodzie, gdyż żąda tego jeden z małżonków, albo oboje małżonkowie.

Co daje orzeczenie o winie w rozwodzie, wyłączna wina przy rozwodzie

Orzekając o winie w rozwodzie Sąd:

 • uznaje jednego małżonka za winnego rozwodu

albo

 • uznaje, że oboje małżonkowie są winni rozpadu ich małżeństwa.

Czy warto wnosić o wyłączną winę w rozwodzie?

O orzeczenie o winie w rozwodzie warto wnosić tylko w 3 przypadkach:

 • gdy orzeczenie rozwodu pociąga za sobą znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego – wówczas taki małżonek może żądać zasądzenia od małżonka winnego rozwodu alimentów.
 • gdy zażądanie wyłącznej winy w rozwodzie spowoduje u małżonka winnego rozwodu gotowość do negocjacji, a więc ustępstw, gdyż małżonkowi winnemu rozpadu małżeństwa zależy na szybkim zakończeniu sprawy rozwodowej lub na wyroku rozwodowym bez orzeczenia jego winy.
 • gdy dla małżonka niewinnego rozwodu orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka jest ważne z przyczyn innych niż finansowe, np. z poczucia sprawiedliwości.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Alimenty od małżonka, który został uznany za winnego rozwodu

W sprawie o rozwód małżonek niewinny rozpadu małżeństwa może żądać na swoją rzecz od małżonka winnego rozwodu alimentów, jeśli orzeczenie rozwodu pociąga za sobą znaczące pogorszenie się jego sytuacji materialnej.

Aby uzyskać dla siebie alimenty w wyroku rozwodowym konieczne jest spełnienie i udowodnienie 2 przesłanek:

 • udowodnienie wyłącznej winy drugiego małżonka za rozpad małżeństwa, a w konsekwencji uzyskanie wyroku rozwodowego z winy drugiego małżonka

a jednocześnie

 • udowodnienie, że na skutek rozwodu sytuacja materialna, a więc poziom życia małżonka niewinnego znacząco się pogorszy w porównania do stopy życiowej małżonka wyłącznie winnego rozwodu.

Przykład: Jan Kowalski, po 10 latach małżeństwa został porzucony przez żonę Joannę Kowalską (nazwiska przykładowe), która zakochała się w innym mężczyźnie. Przez ostatnie kilka lat poprzedzających to wydarzenie Joanna Kowalska prowadziła z powodzeniem działalność gospodarczą i osiągała dochody rzędu 20.000 zł. miesięcznie. W tym czasie Jan Kowalski pracował za wynagrodzeniem 5.000 zł. miesięcznie. Dzięki temu małżonkowie mieli do dyspozycji łącznie 25.000 zł. miesięcznie, co pozwalało im żyć na wysokim poziomie. W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu spowoduje znaczące pogorszenie się poziomu życia Jana Kowalskiego w stosunku do żony. Jan Kowalski ma zatem prawo żądać uznania zony za wyłącznie winna rozwodu i zasądzenia na jego rzecz alimentów w wysokości około 5.000 zł. miesięcznie

Czy orzeczenie o winie w rozwodzie ma wpływ na miejsce zamieszkania dzieci?

Nie – orzeczenie w wyroku rozwodowym o winie za rozpad małżeństwa nie ma znaczenia dla ustalenia miejsca zamieszkania małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków.

Sąd może ustalić miejsce zamieszkania dzieci u małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Jedno nie ma wpływu na drugie. Dla przykładu: Jeśli Sąd uzna Joannę Kowalską za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa zawartego z Janem Kowalskim z powodu zdrady małżeńskiej, to nie będzie miało żadnego znaczenia dla orzeczenia miejsca zamieszkania ich małoletnich dzieci.

Oczywiście, jeżeli Sąd w wyroku rozwodowym uzna żonę za winną rozpadu małżeństwa z powodu jej alkoholizmu, albo z powodu znęcania się psychicznego nad mężem i dziećmi to będzie miało wpływ na ustalenie miejsca zamieszkania dzieci.

Czy wina w rozwodzie ma wpływ na podział majątku?

Nie – uznanie jednego z małżonków za winnego rozpadu małżeństwa w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku małżonków.

Dla przykładu: uznanie przez Sąd w wyroku rozwodowym męża za wyłącznie winnego rozwodu z powodu jego zdrady małżeńskiej nie będzie miało znaczenia dla sprawy o podział majątku małżonków.

Oczywiście, jeśli Sąd w wyroku rozwodowym uzna męża za wyłącznie winnego rozwodu z tego powodu, że przez cały okres małżeństwa nie pracował, nadużywał alkoholu, trwonił wspólny majątek na alkohol i hazard, wówczas w sprawie o podział majątku Sąd powinien ustalić nierówne udziału małżonków we wspólnym majątku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap