Z tego artykułu: rozwód za porozumieniem stron dowiesz się:

 • jakie są korzyści z rozwodu za porozumieniem stron?
 • jak przygotować się do rozwodu za porozumieniem stron?
 • jakie dokumenty należy przygotować do rozwodu za porozumieniem stron?
 • czy sąd jest związany porozumieniem małżonków odnośnie rozwodu?
 • jakie dowody przeprowadza sąd w sprawie o rozwód za porozumieniem stron?
 • ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są korzyści z rozwodu za porozumieniem stron?

Powszechne jest przekonanie, że sprawa o rozwód bez porozumienia stron trwa latami, a proces jest skomplikowany i kosztowny. Przyznaję, że zgadzam się z tym stereotypem. 

W ostatnim czasie coraz częściej do Kancelarii zgłaszają się małżonkowie, którzy chcą się rozwieść za porozumieniem stron, prosząc o pomoc prawną i reprezentację w sądzie. 

Plusem takiego postępowania jest m.in. czas, bowiem w przypadku rozwodu za porozumieniem stron rozprawa jest wyznaczana przez sąd zdecydowanie szybciej aniżeli w przypadku rozwodu nieugodowego. Aktualnie okres oczekiwania na termin rozprawy w sprawie o rozwód za porozumieniem stron wynosi około 3-4 miesięcy – w Warszawie, natomiast w innych miastach – krócej, około 2 miesięcy.

Najczęściej, w przypadku sprawy o rozwód za porozumieniem stron pierwsza rozprawa jest zarazem ostatnią rozprawą, po której sąd wydaje wyrok i kończy postępowanie.

Powszechne jest przekonanie, że sprawa o rozwód bez porozumienia stron trwa latami, a proces jest skomplikowany i kosztowny. Przyznaję, że zgadzam się z tym stereotypem. 

W ostatnim czasie coraz częściej do Kancelarii zgłaszają się małżonkowie, którzy chcą się rozwieść za porozumieniem stron, prosząc o pomoc prawną i reprezentację w sądzie. 

Plusem takiego postępowania jest m.in. czas, bowiem w przypadku rozwodu za porozumieniem stron rozprawa jest wyznaczana przez sąd zdecydowanie szybciej aniżeli w przypadku rozwodu nieugodowego. Aktualnie okres oczekiwania na termin rozprawy w sprawie o rozwód za porozumieniem stron wynosi około 3-4 miesięcy – w Warszawie, natomiast w innych miastach – krócej, około 2 miesięcy.

Najczęściej, w przypadku sprawy o rozwód za porozumieniem stron pierwsza rozprawa jest zarazem ostatnią rozprawą, po której sąd wydaje wyrok i kończy postępowanie.

Właśnie z tego względu oraz z uwagi na chęć zaoszczędzenia dzieciom długotrwałego konfliktu okołorozwodowego małżonkowie coraz częściej podejmują wspólną decyzję o rozwodzie na ustalonych wcześniej warunkach. 

rozwód za porozumieniem, rozwód za zgodą małżonków, rozwód bez orzekania o winie

Jak przygotować się do rozwodu za porozumieniem stron?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. 

W przypadku gdy małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci, sprawa jest prostsza, bowiem w tej sytuacji należy ustalić następujące kwestie:

 • czy małżonkowie będą żądać ustalenia przez sąd kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego – najczęściej w przypadku porozumienia, małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego w tym zakresie, bowiem wedle art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, w tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy;
 • czy małżonkowie będą żądać orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – dotyczy to sytuacji, w której pomimo rozstania, małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie. 

To dwie kwestie, które trzeba ustalić, bowiem są to konieczne elementy wyroku rozwodowego. 

Na wniosek jednego z małżonków, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu – art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sytuacji, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, oprócz wyżej wymienionych kwestii, należy dokonać ustaleń w zakresie:

 • powierzenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, w tym ustalenia miejsca pobytu dzieci – w praktyce, w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, małżonkowie najczęściej wnoszą o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oboju rodzicom, odnośnie ustalenia miejsca pobytu małoletnich dzieci, określa się czy ma być to każdorazowe miejsce zamieszkania matki czy ojca;
 • kontaktów małoletnich dzieci z tym rodzicem, z którym dzieci nie będą na stałe zamieszkiwać;
 • ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania małoletnich dzieci (alimenty) – w praktyce wnosi się o zasądzenie kwoty X tytułem alimentów na rzecz małoletniego dziecka od rodzica, z którym dziecko nie będzie na stałe zamieszkiwać, płatnej z góry do rąk drugiego rodzica.

W przypadku, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, należy przygotować porozumienie wychowawcze, czyli dokument, w którym małżonkowie ustalą opisane powyżej kwestie. Taki dokument podpisany przez małżonków stanowi załącznik do pozwu o rozwód. sąd bada wówczas czy porozumienie jest zgodne z dobrem małoletnich dzieci mając na uwadze treść art. 58 § 2 zd. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: „Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

Porozumienie nie musi być sporządzane przez adwokata, jednak w praktyce najczęściej jest przygotowywane przez prawnika, który przenosi ustne ustalenia małżonków w formę pisemnego porozumienia. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie dokumenty należy przygotować do rozwodu za porozumieniem stron?

Do pozwu o rozwód za porozumieniem stron należy załączyć:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci;
 • w przypadku gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci – porozumienie wychowawcze;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód w wysokości 600,00 złotych.

Oprócz w/w dokumentów, w zależności od stanu faktycznego oraz żądań stron powinno się załączyć: wydruk księgi wieczystej wspólnej nieruchomości (w przypadku, gdy strony żądają podziału majątku wspólnego przez sąd rozwodowy) czy opinię prywatną (przykładowo: dotyczącą stanu emocjonalnego dzieci, który nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu rodziców).

Czy sąd jest związany porozumieniem małżonków odnośnie rozwodu?

Sąd nie jest związany porozumieniem małżonków odnośnie rozwodu.

To znaczy sąd po pierwsze bada czy rzeczywiście doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. W tym celu sąd zawsze czyni ustalenia odnośnie tego, czy pomiędzy małżonkami ustały więzi: fizyczna, emocjonalna oraz gospodarcza. Poza tym, sąd bada czy rozpad pożycia ma charakter trwały, to znaczy czy jest możliwa sytuacja powrotu małżonków do wspólnego życia. Następnie sąd ustala czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci oraz czy z innych względów nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W ramach przykładu, orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1998 roku w sprawie o sygn. akt I CKN 704/97).

Jeśli sąd ustali, że rozpad pożycia małżonków ma charakter zupełny i trwały, a orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci oraz z zasadami współżycia społecznego, wówczas ustala, czy treść porozumienia zawartego pomiędzy małżonkami jest zgodna z dobrem małoletnich dzieci, uwzględnia aktualną sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletnich oraz odpowiada kompetencjom rodzicielskim małżonków. Gdy ustalenia będą pozytywne, najczęściej sąd uwzględnia zawarte pomiędzy małżonkami porozumienie i przenosi jego treść do wyroku orzekającego rozwód.

Jakie dowody przeprowadza sąd w sprawie o rozwód za porozumieniem stron?

Gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, porozumieli się co do rozwodu, wówczas oprócz dowodów z dokumentów, najczęściej sąd decyduje się na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Wówczas sąd przesłuchuje na rozprawie stronę powodową oraz stronę pozwaną, po czym, jeżeli uzna, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego, wyda wyrok kończący postępowanie.

Jednakże, jeżeli strony posiadają dzieci, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, wówczas oprócz dowodu z przesłuchania stron, sąd najczęściej przeprowadza jeszcze dowód z zeznań świadka celem ustalenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich dzieci. Sąd na tej podstawie bada, czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z ich dobrem, czy małoletni pogodzili się z rozstaniem rodziców oraz czy są przygotowani na rozwód rodziców. Niniejsze jest zgodne z art. 441 Kodeksu postępowania cywilnego: „postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną”.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Opłata sądowa, która trzeba uiścić przed złożeniem pozwu o rozwód wynosi 600,00 złotych. Opłatę tę wykonuje strona powodowa. Do pozwu o rozwód należy załączyć potwierdzenie jej uiszczenia. 

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, sąd w wyroku zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej zwrot kwoty 300,00 złotych.

Co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków musi liczyć się z kosztami rzędu 300,00 złotych za rozwód za porozumieniem stron

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap