Jak uzyskać dozór elektroniczny?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy.

To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy.

Spotykamy się często z pytaniami czytelników bloga, czy jeżeli skazanemu osadzonemu w zakładzie karnym została do odbycia jeszcze kara pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy, to czy może ubiegać się o odbycie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego? Otóż nie, bowiem do odbycia kary w dozorze elektronicznym bierze się pod uwagę karę orzeczoną w wyroku, a nie ta która pozostała do wykonania.

Tym samym jeżeli sąd orzekł karę pozbawienia wolności przekraczającą 1 rok i 6 miesięcy, wówczas skazany nie może ubiegać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Na podstawie art. 43e § 1 k.k.w. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, właściwy dla miejsca, w którym przebywa skazany.

Ta sama zasada dotyczy skazanego przebywającego w zakładzie karnym. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny jest sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany odbywa karę pozbawienia wolności .

Kiedy można złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, w którym sąd orzekł karę pozbawienia wolności lub postanowienia sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności, która została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można wysłać pocztą lub złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego lub wykonywania kary pozbawienia wolności (jeżeli skazany rozpoczął już wykonywani kary w zakładzie karnym).

Zgodnie z art. 43ld § 4 kkw sąd rozpoznaje wniosek o dozór elektroniczny w ciągu 30 dni.

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. W związku z tym im szybciej skazany złoży do Sądu wniosek o dozór elektroniczny, tym większe ma szanse, że zostanie on rozpoznany przed terminem stawienia się w zakładzie karnym.

We wniosku warto podać numer telefonu komórkowego, bowiem sąd będzie mógł szybko zawiadomić skazanego telefonicznie o terminie posiedzenia. Usprawni to działanie sądu, a w konsekwencji przyspieszy rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny.

Co zrobić, aby przekonać sąd do dozoru elektronicznego?

Zgodnie z art. 43la § 1 k.k.w., jedną z głównych przesłanek, którą należy spełnić aby sąd uwzględnił wniosek o dozór elektroniczny jest przekonanie sądu, że odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec skazanego kary, tj. wystarczające aby skazany pozytywnie ukończył proces resocjalizacji.

W sprawie o dozór elektroniczny sąd bierze pod uwagę przede wszystkim:

  • dotychczasowy sposób życia skazanego, a w szczególności karalność za przestępstwa;
  • zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, który ma być wykonany w dozorze elektronicznym
  • sytuację rodzinną i zawodową skazanego – tj. wykonywaną pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą, konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny, podjętą przez skazanego terapię
  • postawę i zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym, jeżeli rozpoczął on już odbywanie kary pozbawienia wolności – w przypadku osadzonego w zakładzie karnym jest wystawana opinia o skazanym oraz na posiedzeniu w sprawie dozoru elektronicznego obecny jest przedstawiciel zakładu karnego

Każdy z w/w punktów należy odpowiednio opisać we wniosku o dozór elektroniczny, aby przekonać sąd, że udzielając skazanemu zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pomoże w pozytywnym ukończeniu procesu resocjalizacji, a skazany pożytecznie spędzi czas odbywania kary poza zakładem karnym

Jak zwiększyć szansę na pozytywne rozpoznanie przez sąd wniosku o dozór

Sąd w każdym miesiącu otrzymuje wnioski od co najmniej kilkuset skazanych na karę pozbawienia wolności, którzy ubiegają się o jej odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Rozszerzenie zakresu stosowania dozoru elektronicznego do kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy, spowoduje, że do sądów wpłynie większa liczba wniosków niż dotychczas. Stąd też warto popracować nad uzasadnieniem wniosku o dozór elektroniczny i szczegółowo opisać, aktualną sytuacje osobistą i rodziną skazanego.

Sąd oprócz informacji o popełnionym przez skazanego przestępstwie oraz informacji uzyskanych przez kuratora podczas wywiadu w miejscu zamieszkania skazanego, nie posiada innych informacji o skazanym. Jeżeli wniosek rozpatrywany jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności Sąd dodatkowo otrzyma opinię dyrektora zakładu karnego o skazanym.

Na podstawie tych informacji, które w większości są bardzo ogólne i bardzo podobne u większości skazanych oraz kilkunastu minut trwania posiedzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dozór elektroniczny sąd musi ocenić skazanego i wydać decyzję czy uwzględnia czy oddala jego wniosek.

Każdy argument użyty we wniosku o dozór elektroniczny należy dokładnie przemyśleć, a dodatkowo warto potwierdzić go odpowiednim dokumentem, gdyż znacznie zwiększa to szanse, że sąd uwzględni wniosek o dozór elektroniczny.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap