Kilka kar w dozorze elektronicznym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami karę w dozorze elektronicznym może wykonywać skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy.

To samo dotyczy sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może jednak przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy.

Przed nowelizacją o dozór elektroniczny skazany mógł się ubiegać, jeżeli orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekroczyła 1 roku. Natomiast w dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie bardzo istotna zmiana w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – rozszerzenie zakresu stosowania dozoru elektronicznego.

Jest to istotna zmiana, która umożliwi wykonywanie kary w dozorze elektronicznym większej liczbie osób,  które z kryminologicznego punktu widzenia mogą odbyć orzeczoną karę poza zakładem karnym zakładzie karnym.

Rozszerzenie zakresu stosowania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do kary nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy w czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, powstałej na skutek występowania zakażeń wirusem SARS – COV-2 spowodowane było poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, przebywających w szczególności w dużych skupiskach ludzkich w tym. m.in w zakładach karnych.

Natomiast jeżeli skazanemu osadzonemu w zakładzie karnym została do wykonania jeszcze kara pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy, to nie może ubiegać się o odbycie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego, bowiem do odbycia kary w dozorze elektronicznym bierze się pod uwagę karę orzeczoną w wyroku, a nie ta która pozostała do wykonania.

Powyższe zagadnienie zilustruję na przykładzie czytelniczki bloga, która wysłała do kancelarii następujące pytanie:

Witam. Chciałabym dowiedzieć się kilku rzeczy. Chodzi mi o sytuację mojego partnera, a nie znalazłam nigdzie odpowiedzi. Mój konkubent otrzymał wyrok 1 roku pozbawienia wolności i odwieszono mu poprzedni wyrok. Łączny czas odbycia kary w więzieniu wyniósł 1 rok i 8 miesiące. Mój partner odbył już karę 3 miesięcy. Czy jest więc szansa na uzyskanie dozoru elektronicznego? słyszałam, że skoro została mu do odbycia kara poniżej 1 roku i 6 miesięcy, to może wnosić o dozór elektroniczny, skoro jedna kara wyniosła 1 rok a druga 8 miesięcy, czyli każda jest poniżej 1 roku i 6 miesięcy. Mamy dwójkę małych dzieci, mój partner utrzymywał naszą rodzinę. Błagam o pomoc …

W opisanej wyżej sytuacji partner czytelniczki naszego bloga nie może ubiegać się o odbycie wymierzonych wobec niego kar pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego gdyż:

  • partner czytelniczki bloga ma do odbycia więcej niż jedną karę pozbawienia wolności kolejno, a więc jedną po drugiej bez przerwy pomiędzy nimi

a jednocześnie

  • suma kar pozbawienia wolności, jakie partner naszej czytelniczki ma do odbycia przekracza 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazanemu, o którym mowa w zapytaniu pozostaje zatem ubieganie się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po odbyciu 10 miesięcy pozbawienia wolności, a więc po odbyciu połowy sumy kar pozbawienia wolności wprowadzonych wobec niego kolejno do wykonania.

Sąd Penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenie na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności, która nie przekracza 1 roku. Jeżeli skazanemu wymierzono kilka niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, wówczas warunkiem uzyskania zezwolenia Sądu Penitencjarnego na odbycie ich w systemie dozoru elektronicznego jest to, by ich suma nie przekroczyła 1 roku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W związku z powyższym można wymienić 4 sytuacje, w których skazany może uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na odbycie kary lub kar pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Oto one:

  • Skazany ma do odbycia tylko jedną karę pozbawienia wolności. W takim wypadku jej wysokość nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy . Dla przykładu Jan Kowalski został skazany jednym wyrokiem skazującym za przestępstwo posiadania narkotyków na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jaj wykonania. To jedyny wyrok skazujący, jaki zapadł wobec Jana Kowalskiego. W takiej sytuacji Jan Kowalski może uzyskać zezwolenie Sadu Penitencjarnego na odbycie tej kary poza zakładem karnym.
  • Wobec skazanego zapadło kilka wyroków skazujących na kary pozbawienia wolności. Sąd z urzędu albo na wniosek skazanego wydał wyrok łączny, w którym połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego kilkoma wyrokami i wymierzył mu jedną karę – karę łączną. Wówczas wysokość kary łącznej nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dla przykładu Jan Kowalski został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – za przestępstwo posiadania narkotyków na karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości na karę 1 roku pozbawienia wolności. Na wniosek skazanego sąd wydał wobec Jana Kowalskiego wyrok łączny, w którym połączył obydwa wyroki skazujące i wymierzył Janowi Kowalskiemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W takim wypadku Jan Kowalski może złożyć do sądu penitencjarnego wniosek o zezwolenie na odbycie kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
  • Wobec skazanego zapadło kilka wyroków skazujących na kary pozbawienia wolności. Nie zostały one połączone w jedną karę łączną, tzn. wobec skazanego sąd nie wydał wyroku łącznego. Jeśli skazany ma do odbycia orzeczone wobec niego kary pozbawienia wolności kolejno, bez przerwy, wówczas ich suma nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dla przykładu Jan Kowalski został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – za przestępstwo posiadania narkotyków na karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości na karę 1 roku pozbawienia wolności. Kary te nie zostały połączone w jedną karę łączną w ramach wyroku łącznego sąd wezwał Jana Kowalskiego do stawiennictwa w zakładzie karnym celem odbycia obydwu kar pozbawienia wolności. Janowi Kowalskiemu sąd wprowadził zatem do wykonania kolejno, bez przerwy dwie kary pozbawienia wolności, których suma przekracza 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W takim wypadku Jan Kowalski nie może odbyć wymierzonych wobec niego i wprowadzonych do wykonania kar pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Gdyby suma tych kar pozbawienia wolności wynosiła 1 rok i 6 miesięcy lub mniej, wówczas mógłby wnieść o odbycie obydwu kar pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego.
  • Wobec skazanego zapadło kilka wyroków skazujących na kary pozbawienia wolności. Nie zostały one połączone w jedną karę łączną, tzn. wobec skazanego sąd nie wydał wyroku łącznego. Jeśli skazany nie odbywa tych kar kolejno, a więc jeśli pomiędzy wykonaniem wymierzonych skazanemu kar byłaby jakakolwiek przerwa lub skazanemu udałoby się odbyć pierwszą karę przed rozpoczęciem odbywania drugiej kary, to w takiej sytuacji każda kara liczy się oddzielnie. Każda z tych kar pozbawienia wolności może zostać odbyta przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego, jeśli nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy . Dla przykładu Jan Kowalski został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – za przestępstwo posiadania narkotyków na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości na karę 1 roku pozbawienia wolności. Sąd wezwał Jana Kowalskiego do stawiennictwa w zakładzie karnym celem odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Po 3 miesiącach osadzenia w zakładzie karnym Sąd Penitencjarny udzielił Janowi Kowalskiemu warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności. Tuż po opuszczeniu zakładu karnego Jan Kowalski został wezwany do stawiennictwa do zakładu karnego celem odbycia kolejnej kary – 1 roku pozbawienia wolności. W takiej sytuacji Jan Kowalski może uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na odbycie tej kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: