Kierowca, który został skazany za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk i w okresie próby ponownie wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu popełnia przestępstwo z art. 178a §4 k.k.

Zgodnie z art. 178a k.k.:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z art.178a § 4 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, który był uprzednio karany za jazdę pod wpływem alkoholu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto kierowcy za ponowną jazdę w stanie nietrzeźwości grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 42 § 3 kk „Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.”

Zatem sąd wobec kierowcy, który po raz pierwszy popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. sąd powinien orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych., chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

W takim przypadku jeżeli sąd uzna, że w sprawie nietrzeźwego kierowcy wystąpiły szczególne okoliczności może nie orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W takim przypadku orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do lat 15.

Natomiast w sytuacji gdy kierowca po raz drugi popełnia przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. wówczas sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów –  bez względu na to, czy w sprawie wystąpiły szczególne okoliczności

Zgodnie z art. 42 § 4 kk. „Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.”

Sprawcy przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że w takich przypadkach Prokuratorzy żądają wymierzenia oskarżonemu kary od 6 miesięcy do 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz dożywotniego zakazu prowadzenia samochodów.

Jeżeli zatem zostałeś oskarżony o ponowne popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a§4 k.k., wówczas grozi Ci skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak uniknąć kary więzienia za ponowną jazdę po alkoholu?

Nie zawsze kierowca, który ponownie jechał samochodem po alkoholu zostanie skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. To czy sąd orzeknie karę więzienia zależy od tego na jaką karę sprawca przestępstwa był uprzednio skazany, tj.:

  • W przypadku, gdy za poprzednio popełnione przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. kierowca został skazany na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, wówczas za nowe przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd zgodnie z art. 69 § 4 k.k może orzec wobec niego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania „jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach”. Ponadto należy wskazać, iż Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności, tylko w sytuacji gdy orzeczona względem sprawcy przestępstwa kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku (zgodnie z art. 69 § 1 k.k.).  

  • Natomiast gdy uprzednio kierowca był skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a poprzednie skazanie nie uległo zatarciu w toku procesu, Sąd nie może ponownie orzec kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Innymi słowy, kierowcy skazanemu uprzednio za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

W drugim z podanych przypadku jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec nietrzeźwego kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to zastosowanie przez Sąd art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 37a § 1 k.k. „Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek”

Zatem skazanie kierowcy za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego nie oznacza, że sąd obligatoryjnie orzeka karę pozbawienia wolności. Sąd może na podstawie art. 37a § 1 kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny lub karę ograniczenia wolności – jeżeli uzna, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap