Pozew o rozwód z winy małżonka z powodu przemocy domowej

Tematem tego artykułu jest omówienie pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy psychicznej lub fizycznej oraz stosowania przemocy wobec małoletnich dzieci.

Poniżej udzielone wskazówki dotyczą jedynie sytuacji, kiedy małżonkowie mają małoletnie dzieci oraz uzasadnione jest pozbawienie Pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz orzeczenie zakazu kontaktów Pozwanego z małoletnimi dziećmi. Ponadto, poniżej zostało wyjaśnione w jaki sposób sformułować elementy pozwu zawierając wniosek o przyznanie alimentów na Twoją rzecz oraz na rzecz małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że wszystkie dane z podanych niżej przykładów tj. imiona, nazwisko, daty, adresy, sygnatury akt nie są prawdziwe i podczas pisania własnego pozwu o rozwód musisz wpisać odpowiednio swoje, prawdziwe dane.

a) Data i miejsce sporządzenie pozwu

Pisząc pozew o rozwód zacznij od napisania daty i miejsca napisania pozwu – w prawym górnym rogu.

Przykład:

 • Warszawa, dnia 17 listopada 2015 roku

b) Wskazanie właściwego Sądu

Następnym krokiem jest oznaczenie Sądu do którego składasz pozew o rozwód oraz właściwego wydziału. Pozew o rozwód musisz skierować do właściwego sądu. Rzeczowo właściwym sądem w sprawie o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy.

Jeżeli chodzi o właściwość miejscową właściwy jest sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, to wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Zgodnie z art. 25 k. c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dlatego też miejsce zameldowania nie ma tutaj większego znaczenia. Ważne jest tutaj miejsce faktycznego pobytu z zamiarem jego kontynuowania.

Następnie wskazujesz strony postępowania – Powoda, czyli małżonka, który wnosi o rozwiązanie małżeństwa oraz Pozwanego – drugiego małżonka.

Oznaczając strony procesu tj. siebie i swojego małżonka musisz pamiętać, aby wskazać ich imię, nazwisko, adres, a także numer PESEL.

Kolejnym krokiem jest napisanie z lewej strony pisma „opłata sądowa – 600 zł”. Przed wniesieniem pozwu o rozwód musisz dokonać opłaty sądowej i dołączyć potwierdzenie do pisma. Właściwy numer konta znajdziesz na stronie sądu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko oraz wskaż, od czego opłatę wnosisz.

Przykład:

 • Jan Kowalski – opłata od pozwu o rozwód”.

Kolejnym krokiem jest zatytułowanie pisma. Prawidłowy tytuł pisma powinien brzmieć „Pozew o rozwód”. Co prawda błędne zatytułowanie pisma nie powoduje negatywnych skutków dla strony, takich jak odrzucenie pozwu czy wezwanie do uzupełniania braków formalnych, jednakże prawidłowe zatytułowanie pisma przyśpiesza rozpoznanie sprawy.

Pozew o rozwód powinien składać się z dwóch części:

 • petitum – określasz żądania, wskazujesz o co wnosisz,
 • uzasadnienia – przedstawiasz okoliczności na poparcie złożonych wniosków.

W dalszej części niniejszego artykułu, zostaną omówione wnioski, jakie można zawrzeć w petitum.

Głównym żądaniem pozwu o rozwód jest rozwiązanie małżeństwa . Wniosek o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego – powinien znaleźć się na pierwszym miejscu petitium, pozew będzie wówczas znacznie bardziej czytelny. W przypadku kiedy do zupełnego trwałego rozpadu małżeństwa doszło z powodu stosowania wobec Ciebie przemocy fizycznej i/lub psychicznej, możesz wnosić o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego. Przemoc fizyczna może polegać np.: na biciu, duszeniu, szarpaniu, przemoc psychiczna zaś np.: na ubliżaniu współmałżonkowi, deprecjonowaniu jego osiągnięć, poniżaniu, szkalowaniu. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec Ciebie, będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa podstawą do rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego.

Aby Sąd orzekł, że winna rozkładowi małżeństwa jest jedna strona, muszą zajść następujące przesłanki:

1. sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia;

W świetle powyższej przesłanki stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec Ciebie przez małżonka jest niewątpliwie sprzeczne z normami prawnymi.

2. związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem małżonka a rozkładem małżeństwa.

Aby przypisać jednej stronie wyłączną winę za rozkład małżeństwa, musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy jego zachowaniem a rozkładem. Oznacza to, że wyłącznie wskutek zachowanie się małżonka doszło do rozpadu małżeństwa. Ustawa nie rozróżnia winy „większej” i „mniejszej”, a małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współwinnego, choćby nawet wina drugiego z małżonków w spowodowaniu innych przyczyn była znacznie cięższa.

Przykład:

 • wnoszę o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego, zawartego w dniu 1 stycznia 1990 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie pomiędzy Janem K. a Katarzyną K. z wyłącznej winy Jana K.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej ostrą ingerencją w sferę władzy rodzicielskiej. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może być skierowany zarówno jeżeli chodzi o wszystkie dzieci, jak i tylko o jedno z kilku. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest możliwe jedynie wtedy gdy inne łagodniejsze środki nie dały rezultatu (a więc związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej) bądź stosowanie środków łagodniejszych nie dałoby oczywiście rezultatu. Skutkiem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest utrata ogółu praw i obowiązków składających się na władzę rodzicielską. Prawo kontaktów z małoletnim dzieckiem, jako nie stanowiące elementu składowego władzy rodzicielskiej, przysługuje rodzicom bez względu na pozbawienie ich władzy rodzicielskiej.

Podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej stanowią cztery przesłanki, wymienione w art. 111 KRO, zgodnie z którym: Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Każda z poniższych przesłanek stanowi odrębną przesłankę do pozbawienia władzy rodzicielskiej. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód z powodu stosowania wobec Ciebie przemocy psychicznej lub fizycznej oraz stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej wobec małoletnich dzieci, podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej Pozwanego nad małoletnimi będzie nadużywanie władzy rodzicielskiej przez Pozwanego.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej oznacza stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec dziecka w drastycznych formach. Uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej wykorzystywane są nie w celu realizacji swoich obowiązków wobec dziecka i dla jego dobra, lecz wyłącznie dla osiągnięcia własnych korzyści. Przykładami sytuacji, w których Sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej z powodu nadużywania władzy rodzicielskiej, w przypadku stosowania przemocy fizycznej i psychicznej przez Pozwanego wobec małoletniego dziecka są:

 • nadmierne karanie dziecka, a w szczególności nadmierne kary cielesne;
 • zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy w domu;
 • wpajaniu dziecku przez rodzica zasad aspołecznych lub niemoralnych;

Przykład:

 • Wnoszę o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozwanego Jana Kowalskiego nad małoletnim Marcinem Kowalskim, ur. 12 grudnia 2013 roku z uwagi na rażące nadużywanie władzy rodzicielskiej przez Pozwanego Jana Kowalskiego polegające na wieloletnim stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej przez Pozwanego Jana Kowalskiego wobec małoletniego Marcina Kowalskiego

W przypadku składania wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej składasz również wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci – z przyczyn oczywistych w Twoim każdorazowym miejscu zamieszkania. Ma to szczególne znaczenie w tym, że miejsce pobytu małoletniego dziecka może być zabezpieczone postanowieniem Sądu, jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy.

Przykład:

 • wnoszę o ustalenie, iż miejscem pobytu małoletniego Dariusza Kowalskiego, ur. 10 października 2006 roku będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego ojca, Jana Kowalskiego

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia miejsca pobytu małoletniego, Sąd może wydać postanowienie zabezpieczające miejsce pobytu małoletniego dziecka w każdorazowym Twoim miejscu zamieszkania jeszcze przed pierwszą rozprawą.

Przykład:

 • na zasadzie art. 730 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 pkt. 4 k.p.c. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego poprzez ustalenie, iż na czas trwania postępowania miejscem pobytu małoletniego Dariusza Kowalskiego, ur. 10 października 2004 roku będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego matki, Janiny Kowalskiej i na podstawie art. 756 (1) k.p.c. wnoszę o wydanie postanowienia zabezpieczającego miejsce pobytu małoletniego Dariusza Kowalskiego jeszcze przed pierwszym terminem z uwagi na okoliczności niecierpiące zwłoki – stosowanie przemocy przez Pozwanego Jana Kowalskiego wobec małoletniego Dariusza Kowalskiego.

Władza rodzicielska jest odrębną instytucją od kontaktów – rodzic nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej może kontaktować się z małoletnim. Jeżeli wnosisz o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozwanego, możesz również złożyć stosowny wniosek o ograniczenie utrzymywania kontaktów Pozwanego z małoletnim.

Ograniczenie takie może polegać na:

1. zakazie spotykania się Pozwanego z małoletnim dzieckiem;

2 zakazie zabierania małoletniego dziecka przez Pozwanego poza miejsce jego stałego pobytu;

3. zezwoleniu na spotykanie się Pozwanego z małoletnim dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4. ograniczeniu kontaktów Pozwanego z małoletnim dzieckiem do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5. zakazie porozumiewania się na odległość Pozwanego z małoletnim dzieckiem.

Sąd może również zakazać utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem, jeżeli poważnie zagraża to dobru dziecku lub je narusza.

Wyżej wymienione rodzaje ograniczeń są jedynie przykładowe – sąd może zastosować takie sposoby ograniczenia kontaktów, jakie uzna za właściwe np: ograniczenie widywania się rodzica z dzieckiem jedynie raz w tygodniu. Orzeczenie przez Sąd zakazu spotykania się osobistego rodzica z dzieckiem będzie orzekane jedynie wyjątkowo, wtedy gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodzica z dzieckiem będzie zagrażać jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwo lub wpływać demoralizująco na dziecko.

Z kolei zakaz utrzymywania jakichkolwiek kontaktów może być orzeczony jedynie wyjątkowo np.: w razie popełnienia przestępstwa seksualnego wobec dziecka, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec dziecka.

Powyższe zakazy mogą być też kumulowane. Tytułem przykładu, Sąd zakazując spotykania się z dzieckiem, może jednocześnie zakazać porozumiewania się z nim na odległość. Ingerencja sądu może być też stopniowana. Jeżeli sąd np. zakaże porozumiewania się z dzieckiem, dopuszczając możliwość kontaktowania się na odległość, a następnie okaże się, że nawet takie kontakty narażają dobro dziecka, to sąd powinien ich zakazać.

Przykład:

 • wnoszę o ograniczenie kontaktów Pozwanego Jarosława Kowalskiego z małoletnim Damianem Kowalskim w ten sposób, że Pozwany Jarosław Kowalski będzie mógł kontaktować się z małoletnim Damianem Kowalskim wyłącznie drogą telefoniczną w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17:00 do 17:30
 • wnoszę o ograniczenie kontaktów Pozwanego Jarosława Kowalskiego z małoletnim Damianem Kowalskim, w ten sposób że kontakty Pozwanego Jarosława Kowalskiego z małoletnim Damianem Kowalskim odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca, od 16:00 do 19:00 pod obecnością kuratora

Składając pozew o rozwód możesz domagać się zasądzenia na rzecz małoletniego dziecka alimentów. Zgodnie z art. 135 § 1 krio „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Ponadto zgodnie § 2 powyższego przepisu „wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Jak wynika z powyższego przepisu wysokość alimentów na rzecz dziecka jest uzależniona od trzech czynników:

 • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, czyli dziecka;
 • możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, czyli ojca lub matki;
 • osobistych starań zobowiązanego czyli rodzica o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego;

W petitum wskazujesz jakiej kwoty alimentów na rzecz małoletniego się domagasz. W przypadku posiadania kilku dzieci, musisz wskazać jakiej kwoty alimentów domagasz się na rzecz każdego z dzieci.

Przykład:

 • wnoszę o zasądzenie od Pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniego Marcina Kowalskiego alimentów w kwocie 2.000,00 zł miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych), płatnych do 10-ego dnia każdego miesiąca z góry do rąk własnych przedstawicielki ustawowej małoletnich Anny Kowalskiej wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
 • wnoszę o zasądzenie od Pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniego Marcina Kowalskiego alimentów w kwocie 2.000,00 zł miesięcznie (słownie dwa tysiące złotych) oraz na rzecz małoletniej Zuzanny Kowalskiego w kwocie 1.200,00 zł miesięcznie (słownie tysiąc dwieście złotych miesięcznie), płatnych do 10-ego dnia każdego miesiąca z góry do rąk własnych przedstawicielki ustawowej małoletnich Anny Kowalskiej wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

Korzystne jest również zabezpieczenie roszczenia o alimenty na rzecz małoletniego. Podstawową funkcją wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty jest uzyskanie środków finansowych już na etapie postępowania, a przed wydaniem wyroku. Ponadto do uzyskania zabezpieczenia roszczenia o alimenty nie jest konieczne udowodnienie interesu prawnego, a jedynie jego uprawdopodobnienie. Wniosek o zabezpieczenie będzie rozpoznany bardzo szybko, jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy. Sąd orzeka o wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty postanowieniem, któremu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie takie jest tytułem egzekucyjnym.

Przykład:

 • na podstawie art. 730 k.p.c., art. 7301 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 753 § 1 k.p.c. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o alimenty poprzez zasądzenie od Pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniego Dariusza Kowalskiego w czasie trwania postępowania kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) miesięcznie płatnej do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry do rąk własnych przedstawiciela ustawowego małoletniego Dariusza Kowalskiego Janiny Kowalskiej wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności z którejkolwiek z rat.

Obok głównego żądania tj. rozwiązania małżeństwa stron, możesz także wnioskować o inne czynności, które może dokonać Sąd. Jeżeli Sąd uzna, że za rozpad związku małżeńskiego wyłącznie winny jest Pozwany, możesz domagać się zasądzenia na swoją rzecz alimentów – środków utrzymania. Zgodnie z art. 60 par. 2 k.r.i.o. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Aby dokonać oceny, czy warunek pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego został spełniony, należy porównać sytuację materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Pogorszenie sytuacji materialnej byłego małżonka może polegać zarówno na zmniejszeniu środków stojących do dyspozycji małżonka niewinnego, jak również na zwiększeniu się jego usprawiedliwionych potrzeb.

Wynika z tego, że możesz żądać zasądzenia alimentów w takiej wysokości, która pozwoli Tobie zachować taką samą stopę życiową na jakiej żyłaś/żyłeś przed rozwodem.

Obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

Przykład:

 • wnoszę o zasądzenie od Pozwanego Jana K. na rzecz Powoda Katarzyny K. alimentów w wysokości 1000 zł (słownie 1000 zł) płatnych do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry do rąk własnych Powoda wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności którejkolwiek z rat.

Korzystne dla Ciebie jest także zabezpieczenie roszczenia o alimenty na czas trwania procesu. Podstawową funkcją wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty jest uzyskanie środków finansowych już na etapie postępowania, a przed wydaniem wyroku. Ponadto do uzyskania zabezpieczenia roszczenia o alimenty nie jest konieczne udowodnienie interesu prawnego, a jedynie jego uprawdopodobnienie. Wniosek o zabezpieczenie będzie rozpoznany bardzo szybko, jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy. Sąd orzeka o wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty postanowieniem, któremu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie takie jest tytułem egzekucyjnym. W przypadku kiedy Pozwany nie płaci alimentów, możesz udać się z postanowieniem do właściwego komornika, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Pozwany, małżonek wyłącznie winny rozkładowi małżeństwa, będzie musiał płacić na Twoją rzecz alimenty przez cały czas trwania postępowania.

Przykłady:

 • na podstawie art. 730 k.p.c., art. 7301 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 753 § 1 k.p.c. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o alimenty poprzez zasądzenie od Pozwanego Jana K. na rzecz Powoda Katarzyny K. w czasie trwania postępowania kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) miesięcznie płatnej do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry do rąk własnych Powoda Katarzyny K. wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności z którejkolwiek z rat.

I. Wnioski dowodowe na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego – stosowania przemocy fizycznej i psychicznej

W przypadku doświadczania przemocy fizycznej i psychicznej ze strony Pozwanego konieczne jest udowodnienie tego w procesie. Możesz złożyć wnioski dowodowe, celem przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków bądź też dokumentów np. obdukcji lekarskiej, zaświadczenia lekarskiego. Przemoc domowa odbywa się często w tzw. „czterech ścianach”, dlatego jeżeli żadna osoba nie była bezpośrednio świadkiem stosowania wobec Ciebie przemocy domowej możesz powołać świadków, którzy przykładowo widzieli obrażenia, słyszeli rozmowę, albo którym się żaliłaś/żaliłeś.

Powołując świadków wskaż ich adresy zamieszkania. Możesz również załączyć samodzielnie wykonane fotografie obrażeń. Możesz również załączyć jako dowód fotografie wiadomości tekstowych, w których Pozwany grozi Tobie, poniża Cię, wyzywa Cię. Jeżeli uczestniczysz w terapii, grupach wsparcia dla ofiar przemocy, jednym z dowodów na stosowanie wobec Ciebie przemocy fizycznej lub psychicznej oraz na wyłączną winę Pozwanego w rozkładzie małżeństwa możesz fakt uczestnictwa w takich grupach lub terapii. Fakt uczestnictwa w grupach lub terapii możesz udowodnić przedstawiając przed Sądem odpowiednie zaświadczenie. Zawsze składając wniosek dowodowy wskazuj na jaką okoliczność go powołujesz!

Przykłady:

 • wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Anny K., zam. ul. Warszawska 1 m. 1 w Łodzi na okoliczność wzajemnych relacji między stronami, stosowania przemocy wobec Powoda przez Pozwanego tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;
 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonej do pozwu obdukcji lekarskiej z dnia 01 stycznia 2001 roku potwierdzającej stosowanie przemocy fizycznej przez Pozwanego wobec Powoda na okoliczność stosowania przemocy wobec Powoda przez Pozwanego, rozmiaru wyrządzonej szkody, doznanych obrażeń tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;
 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonego do pozwu zaświadczenia z Ośrodka Interwencji Kryzysowej z dnia 07 października 2008 roku na okoliczność uczęszczania przez Powoda do grupy wsparcia dla ofiar przemocy, stosowania przemocy wobec Powoda przez Pozwanego tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;

Jeżeli wzywałaś/wzwywałeś Policję, kiedy Pozwany stosował wobec ciebie przemoc, możesz złożyć wniosek o zwrócenie się przez Sąd do Komendy Policji o nadesłanie spisu interwencji w twoim domu we wskazanych okresach. Jeżeli masz założoną tzw. Niebieską Kartę, również możesz złożyć wniosek o zwrócenie się przez Sąd o nadesłanie odpowiedniej dokumentacji.

Przykład:

 • wnoszę o zwrócenie się do Komendy Policji I (ul. Warszawska 1, Łódź) o nadesłanie informacji o częstotliwości interwencji Policji w miejscu zamieszkania stron przy ul. Warszawskiej 2, Łódź w okresie od 1995 do 2005 roku (wraz z datami oraz przyczynami interwencji) na okoliczność stosowania przemocy przez Pozwanego wobec Powoda tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;
 • wnoszę o zwrócenie się do Komendy Policji I (ul. Warszawska 1, Łódź) po odpis „Niebieskiej Karty” założonej stronom w dniu 01 września 1997 roku na okoliczność stosowania przemocy przez Pozwanego wobec Powoda tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;

Jeżeli Pozwany stosuje wobec Ciebie przemoc psychiczną lub fizyczną, możesz również dołączyć do Pozwu nagrania lub filmy, na których Pozwany grozi ci, wyzywa, szantażuje, bije. Jeżeli załączasz do Pozwu nagrania, celowe jest załączenie do Pozwu stenogramu z nagrania.

Przykład:

 • wnoszę o dopuszczenie dowodu z załączonego do pozwu nagrania z dnia 13 maja 2001 roku na okoliczność stosowania wobec Powoda przemocy fizycznej przez Pozwanego tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozkładzie małżeństwa

Jeżeli równolegle toczy się pomiędzy Tobą lub twoim współmałżonkiem sprawa o znęcanie się lub została już zakończona wydaniem wyroku skazującego lub warunkowo umarzającego postępowanie, możesz również złożyć odpowiedni wniosek.

Przykład:

 • wnoszę o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o wypożyczenie akt o sygnaturze XXX K 2090/00 dot. znęcanie się Pozwanego Jana K. nad Powodem Katarzyną K, sporządzenie ich kopii i dołączenia ich do niniejszej sprawy

II Wnioski dowodowe na okoliczność pozbawienia władzy rodzicielskiej

Składając wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej musisz również złożyć odpowiednie wnioski dowodowe na okoliczność pozbawienia władzy rodzicielskiej. Pamiętaj, żeSąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej zasadniczo w ostateczności. W przypadku kiedy np: Pozwany stosował przemoc fizyczną i psychiczną jedynie wobec Ciebie, Sąd może stwierdzić, że nie jest to wystarczającą okolicznością do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sąd znacznie częściej orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i ustala kontakty małoletniego z Pozwanym w obecności kuratora.

Jeżeli wnosisz o pozbawienie władzy rodzicielskiej w związku z popełnieniem przestępstwa przez Pozwanego wobec małoletniego, załącz do Pozwu o rozwód wyrok skazujący.

Przykład:

 • wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z wyroku Sądu Okręgowe w Krakowie z dnia 11 lipca 2015 roku, sprawa o sygn. XI K 12/13 na okoliczność dopuszczenia się przestępstwa zgwałcenia wobec małoletniego Jana Kowalskiego przez Pozwanego Wojciecha Kowalskiego tj. na okoliczność uzasadniającą wniosek Powoda o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozwanego wobec małoletniego Jana Kowalskiego;

Możesz powoływać również świadków np:. jeżeli widzieli stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej przez Pozwanego wobec małoletniego. Jeżeli małoletni został pobity przez Pozwanego i dokonałeś/dokonałaś obdukcji również możesz dołączyć ją do pozwu o rozwód na okoliczność uzasadniającą Twój wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozwanego wobec małoletniego. Powołaj jak najwięcej świadków i dokumentów.

Przykłady:

 • wnoszę o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o wypożyczenie akt o sygnaturze XXX K 2090/00 dot. znęcania się przez Pozwanego Mikołaja Nowak nad małoletnim Januszem Nowak, sporządzenie ich kopii i dołączenia ich do niniejszej sprawy;
 • wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Janiny Drzewieckiej, zam. ul. Okopowa 1 m. 1 w Kielcach na okoliczność stosowania przemocy fizycznej i psychicznej przez Pozwanego Mikołaja Nowak wobec małoletniego Janusza Nowak, wyzywania Janusza Nowak przez Pozwanego, zmuszania do wielogodzinnej fizycznej pracy w spółce Pozwanego, silnej niechęci małoletniego Janusza Nowak wobec kontaktów z Pozwanym tj. na okoliczność uzasadniającą pozbawienie władzy rodzicielskiego Pozwanego Mikołaja Nowak wobec małoletniego Janusza Nowak

III. Wnioski dowodowe na okoliczność wysokości alimentów na rzecz małoletniego dziecka

Jeżeli wniosłeś/wniosłaś o zasądzenie na rzecz małoletniego alimentów, musisz złożyć również odpowiednie wnioski dowodowe, celem udowodnienia:

 • usprawiedliwionych potrzeb małoletniego
 • dochodu Pozwanego
 • majątku Pozwanego;
 • Twoich dochodów;
 • Twojego majątku;
 • Twoich osobistych starań o utrzymanie i wychowanie małoletniego;
 • stopy życia małoletniego przed rozkładem związku małżeńskiego;

Przykłady:

 • wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z faktury nr. 123/12 na okoliczność usprawiedliwionych potrzeb małoletniego Dariusza Nowak tj. na okoliczność zawnioskowanych przez Powoda alimentów od Pozwanego na rzecz małoletniego Dariusza Nowak
 • wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Mariusza Nowaka, zam. ul. Wesoła 1 m. 13 w Koninie na okoliczność osobistych starań Powoda Zofii Nowak o utrzymanie i wychowanie małoletniego tj. na okoliczność uzasadniającą pokrywanie przez Pozwanego całości usprawiedliwionych potrzeb małoletniego Janusza Nowak

IV. Wnioski dowodowe na okoliczność wysokości alimentów zawnioskowanych przez Ciebie

Jeżeli wniosłeś/wniosłaś o zasądzenie na Twoją rzecz alimentów, musisz złożyć również odpowiednie wnioski dowodowe, celem udowodnienia:

 • dochodów Pozwanego;
 • majątku Pozwanego;
 • Twoich dochodów;
 • Twojego majątku;
 • stopy życia przed rozkładem związku małżeńskiego;
 • Twojej obecnej stopy życia.

W przypadku, kiedy wnosisz o zasądzenie alimentów od Pozwanego, będącego wyłącznie winnym rozkładu związku małżeńskiego możesz żądać alimentów nie tylko wtedy, kiedy w przypadku orzeczenia rozwodu znajdziesz się w niedostatku, ale także wtedy kiedy pociągnie to za sobą pogorszenie twojej sytuacji finansowej. Przy ocenie pogorszenia sytuacji finansowej należy porównać sytuację finansową, w jakiej znalazłeś się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją w jakiej znajdowałbyś się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżeńskie układało się w sposób prawidłowy.

Musisz złożyć więc wnioski dowodowe uzasadniające wysoką stopę życia stron przed rozkładem związku małżeńskiego np.: faktury, paragony, potwierdzenia przelewów za wakacje, kosmetyki, ubrania, meble, rozrywki. Możesz także powołać świadków na okoliczność wysokiej stopy życia stron przed rozkładem pożycia małżeńskiego.

Jeżeli Twoje dochody i majątek są znacznie niższe od dochodów Pozwanego i Twoja sytuacja finansowa pogorszy się, możesz załączyć także dokumenty potwierdzające znacznie niższe dochody np.: umowę o pracę.

Jeżeli dochody i majątek Pozwanego są znacznie wyższe od Twoich dochodów złóż odpowiednie wnioski dowodowe np.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, księgi wieczyste posiadanych nieruchomości, umowy najmu.

Możesz również złożyć wniosek o zobowiązanie przez Sąd Pozwanego do dostarczenia potrzebnej dokumentacji np.: umowy o pracę, zeznania podatkowego, wskazania posiadanych kont w Bankach.

Przykłady:

 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonej do pozwu umowy o pracę Powoda Katarzyny K. na okoliczność znacząco niższych dochodów Powoda Katarzyny K. tj. na okoliczność wysokości alimentów zawnioskowanych przez Powoda Katarzynę K.
 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonej do pozwu umowy z biurem podróży Itaka z dnia 10 lipca 1994 roku na okoliczność wysokiej stopy życia stron przed rozkładem związku małżeńskiego tj. na okoliczność wysokości alimentów zawnioskowanych przez Powoda Katarzynę K.
 • wnoszę o zobowiązanie Pozwanego do przedłożenia do akt sprawy zaświadczenia o otrzymywanych dochodach oraz zeznania podatkowego za rok 2011 i 2012;
 • wnoszę o zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia zaświadczenia z pracy o wysokości zarobków za ostatnie 12 miesięcy, z uwzględnieniem otrzymywanych premii, nagród, dodatków, zwrotów ponoszonych kosztów oraz otrzymywanych ulg;
 • wnoszę o zobowiązanie Pozwanego do wskazania numerów wszystkich posiadanych w okresie od 1997 r. do chwili obecnej rachunków bankowych ze wskazaniem nazw banków a następnie o zwrócenie się do tych banków w oparciu o art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy prawo bankowe w zw. z art. 248 kpc o przedstawienie historii tychże rachunków bankowych za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia uzyskania i dopuszczenie dowodu z tychże rachunków na okoliczność ustalenia sytuacji majątkowej pozwanego, ewentualnie zobowiązanie pozwanego do przedstawienia salda z posiadanych rachunków za okres wskazany powyżej;

W pozwie o rozwód możesz również złożyć wniosek o orzeczenie przez Sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Podstawą prawną do złożenia wniosku o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania jest art. 58 par. 2 k.r.i.o., który stanowi Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania obejmuje każde mieszkanie zajmowane przez małżonków tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego. Jeżeli przydzielenie każdemu z małżonków do odrębnego korzystania poszczególnych części wspólnego mieszkania nie może objąć wszystkich pomieszczeń (takich jak kuchnia, łazienka, przedpokój), to pomieszczenia takie pozostają we wspólnym użyciu obojga małżonków. Składając w pozwie o rozwód wniosek o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, warto abyś dołączył do pozwu plan mieszkania.

Możliwe jest także orzeczenie przez Sąd w wyroku rozwodowym określonych zakazów i nakazów korzystania ze wspólnego mieszkania np.: orzeczenie zakazu wprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich.

Podziałem mogą zostać objęte także przedmioty urządzenia domowego, takie jak meble czy elektronika.

Podział ten może być nierówny. Okolicznością uzasadniającą przyznanie większej części jednemu z małżonków może być przykładowo wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Przykład:

 • wnoszę o orzeczenie o sposobie korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania w ten sposób, że Powódka będzie miała wyłączne prawo do korzystania z I piętra domu, Pozwany zaś będzie miał wyłączne prawo do korzystania z II piętra domu, w tym również orzeczenie o powyższym w trybie zabezpieczenia na zasadzie art.730 kpc w zw. 755§1 k.p.c.

W pozwie o rozwód możesz również złożyć wniosek o eksmisję swojego małżonka, jeżeli stosuje on wobec ciebie przemoc psychiczną lub fizyczną. Podstawą prawną do złożenia wniosku o eksmisję małżonka jest przepis art. 58 par. 2 k.r.i.o., który stanowi W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.. Pamiętaj, że nie możesz złożyć wniosku o eksmisję swojego małżonka, nawet jeżeli stosuje on wobec ciebie przemoc psychiczną lub fizyczną, jeżeli zajmujecie mieszkanie wchodzące w skład jego majątku osobistego np.: mieszkanie które otrzymał w drodze umowy darowizny. Wniosku o eksmisję nie możesz także złożyć gdy mieszkanie zostało przydzielone małżonkowi wyłącznie z związku z pełnioną przez niego funkcją. Małżonek, który otrzymał mieszkanie z tytułu sprawowanej funkcji może jednak żądać eksmisji małżonka.

Sąd rozwodowy, nakazując eksmisję małżonka, orzeka o uprawnieniu do otrzymania przez niego lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia.

Przykład:

 • na zasadzie art 58 par. 2 k.r.i.o. wnoszę o orzeczenie wobec Pozwanego Jana K. eksmisji ze wspólnie zajmowanego mieszkania przy ul. Warszawskiej 1 m. 1 w Łodzi, z uwagi na jego rażąco naganne zachowanie całkowicie uniemożliwiające mieszkanie razem małżonków

d) Pozostałe wnioski

Możesz także wnieść o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność, złożyć wniosek o przesłuchanie stron na okoliczności objęte żądaniem Pozwu oraz wnieść o zasądzenie na rzecz Powoda od Pozwanego kosztów postępowania.

Przykłady:

 • wnoszę o przesłuchanie stron na okoliczności objęte żądaniem Pozwu, szczegółowo opisane w uzasadnieniu;
 • wnoszę o przeprowadzenie rozprawy, także pod nieobecność Powoda;
 • wnoszę o zasądzenie na rzecz Powoda od Pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

2. Uzasadnienie

Uzasadnienie żądania powinno zawierać okoliczności faktyczne sprawy z przytoczeniem dowodów. Uzasadnienie będzie czytelniejsze dla Sądu, jeżeli przedstawisz je w punktach, uzasadniając kolejne wnioski, które zostały zawarte w petitium.

Przykład:

 • uzasadnienie wniosku o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego;
 • uzasadnienie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozwanego
 • uzasadnienie wniosku o ustalenie miejsca pobytu w każdorazowymi miejscu zamieszkania Powoda
 • uzasadnienie wniosku o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
 • uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 • uzasadnienie wniosku o alimenty na Twoją rzecz
 • uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów na Twoją rzecz
 • uzasadnienie wniosku o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
 • uzasadnienie wniosku o eksmisję.

Pisanie uzasadnienia rozpocznij od wskazania gdzie zostało zawarte małżeństwo i w którym roku. Następnie wskaż jak układało się początkowe pożycie stron. Wskaż moment, w którym pożycie małżeńskie zaczęło ulegać rozkładowi i wskaż przyczyny. Napisz w uzasadnieniu, że nie posiadacie dzieci.

Kolejnym krokiem jest omówienie okoliczności, przemawiających za wyłączną winą Pozwanego w rozkładzie małżeństwa np.: stosowanie przemocy fizycznej, stosowanie przemocy psychicznej. Ważne jest, aby wykazać związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem Pozwanego a rozkładem związku małżeńskiego.

Opisuj dokładnie przebieg wydarzeń, operuj datami. Powołuj się na dokumenty, świadków. Opisz dokładnie na czym polegała przemoc domowa, zastanów się też kto był świadkiem doznawania przez Ciebie przemocy domowej. Możesz również cytować niektóre dokumenty np.: obdukcję lekarską. Opisz interwencje policji.

Kolejnym punktem uzasadnienia jest uzasadnienie pozbawienia władzy rodzicielskiej Pozwanego. Wskaż z jakiego powodu żądasz pozbawienia władzy rodzicielskiej Pozwanego – z powodu trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nadużywania władzy rodzicielskiej czy też przez rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Przedstaw okoliczności uzasadniające wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozwanego np: stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej przez Pozwanego wobec małoletniego dziecka, dopuszczenie się czynu przestępczego przez Pozwanego wobec małoletniego. Jeżeli małoletni nie chce spotykać się z Pozwanym, boi się go – również opisz tę okoliczność. Jeżeli jesteś w posiadaniu opinii psychologicznej małoletniego – dołącz ją do Pozwu.

Kolejnym punktem uzasadnienia jest uzasadnienie wniosku o ustalenia miejsca pobytu małoletniego w Twoim każdorazowym miejscu zamieszkania oraz zabezpieczenia wniosku.

Następnym etapem uzasadnienia jest ograniczenia kontaktów Pozwanego z małoletnim. Opisz w jaki sposób kontakty Pozwanego z małoletnim naruszają jego dobro – będą to podobne okoliczności, jak te które uzasadniają pozbawienie Pozwanego władzy rodzicielskiej.

Kolejnym krokiem uzasadnienia to wysokość alimentów i wniosek o zabezpieczenie, o ile taki zostały złożony. Wskaż, jakie są koszty usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Wskaż w jakiej części Pozwany będzie spełniał koszty usprawiedliwionych potrzeb małoletniego.

Jeżeli macie podobne dochody i majątek, część w jakiej Pozwany będzie spełniał koszty usprawiedliwionych potrzeb małoletniego będzie większa, z uwagi na Twoje osobiste starania o wychowanie małoletniego.

Jeżeli masz znacznie mniejsze dochody i majątek możesz obciążyć Pozwanego całością kosztów usprawiedliwionych potrzeb małoletniego, z uwagi na Twoje osobiste starania o wychowanie małoletniego i Twoje znacznie mniejsze dochody i majątek od dochodów i majątku Pozwanego.

Przedstaw rachunki, paragony, faktury. Wskaż swoje uzasadnione potrzeby – koszt wyżywienia, czynszu (także wynajmu), edukacji, leczenia mediów, rozrywek, ubrań, chemii, kosmetyków, wakacji i innych. Przedstaw dowody na koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletniego.

Kolejnym punktem uzasadnienia jest uzasadnienie wysokości alimentów na Twoją rzecz i wniosku o zabezpieczenie, o ile taki zostały złożony. Opisz sytuację majątkową stron przez rozkładem pożycia małżeńskiego, stopę życia stron. Przedstaw rachunki, paragony, faktury. Porównaj swój dochód i majątek z dochodami i majątkiem Pozwanego. Wskaż swoje uzasadnione potrzeby – koszt wyżywienia, czynszu (także wynajmu), mediów, rozrywek, ubrań, chemii, kosmetyków, wakacji. Przedstaw dowody na koszt swoich uzasadnionych potrzeb. Opisz jak Twoja sytuacja majątkowa zmieniła się po rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Kolejnym punktem uzasadnienia jest uzasadnienie wniosku o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz uzasadnienie wniosku o eksmisję.

W przypadku kiedy składasz wniosek o eksmisję Pozwanego wskaż na czym polega rażące zachowanie Pozwanego uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie stron np.: przemoc domowa, alkoholizm, znęcanie się i inne.

W przypadku kiedy składasz wniosek o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania powołaj się na załączony plan mieszkania, przedstaw swoją propozycje sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

3. Podpis.

Pozew musi być własnoręcznie podpisany. Podpis składasz po uzasadnieniu, a przed załącznikami.

4. Załączniki

Na końcu pozwu o rozwód dokonujesz spisu załączników – dokumentów na które się powołujesz. Obowiązkowo musisz dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Pamiętaj, aby dołączyć odpis dla strony przeciwnej wraz z kserokopiami załączników.

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap