• co to jest porozumienie wychowawcze w rozwodzie?
  • czym się różni porozumienie wychowawcze i plan wychowawczy?
  • jak napisać porozumienie wychowawcze do sprawy o rozwód?
  • kto podpisuje porozumienie wychowawcze i w ilu egzemplarzach?
  • po co jest porozumienie wychowawcze w rozwodzie?
  • kiedy złożyć porozumienie wychowawcze w sprawie rozwodowej?
  • ile kosztuje napisanie porozumienia wychowawczego?

W sprawach o rozwód coraz częściej zauważam, że małżonkowie chcąc zaoszczędzić czas i pieniądze oraz by uniknąć stresu oraz emocji związanych z rozprawami sądowymi, decydują się na rozwód za porozumieniem stron. Nierzadko spotykam się także z sytuacją, w której w trakcie trwania kilkuletniego postępowania o rozwód, strony decydują się na zawarcie porozumienia, którego celem jest zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie. W artykule rozwód za porozumieniem stron zwracałam uwagę na to, że jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, należy przygotować porozumienie wychowawcze. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest porozumienie wychowawcze w rozwodzie?

Porozumienie wychowawcze to pisemna ugoda zawarta przez małżonków, w której zawierają ustalenia odnośnie kwestii związanych z małoletnimi dziećmi po rozwodzie. W porozumieniu wychowawczym określamy:

  1. komu będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem;
  2. z kim małoletnie dziecko będzie zamieszkiwać po rozwodzie rodziców;
  3. zakres kontaktów małoletniego dziecka z rodzicem, z którym dziecko na stałe nie zamieszkuje;
  4. wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka należnych od rodzica, z którym dziecko na stałe nie będzie zamieszkiwać po rozwodzie małżonków.

Wskazane elementy stanowią minimum ustaleń stron w porozumieniu. Jednakże, możemy zawrzeć w nim także inne zapisy, dotyczące na przykład: kto będzie dysponentem świadczenia 500+, kto będzie przechowywał paszport dziecka, jak będzie wyglądał zakres partycypacji rodziców w niespodziewanych wydatkach na dziecko. Generalnie, nie ma żadnego przyjętego wzorca treści porozumienia wychowawczego. Najważniejsze jest jednak, by wszelkie ustalenia małżonków były zgodne z dobrem dziecka oraz Jego wolą.

Czym się różni porozumienie wychowawcze i plan wychowawczy?

Odpowiedź jest prosta: niczym! Przeglądając strony internetowe napotkałam dwa tożsame pojęcia, które oznaczają dokładnie to samo. Porozumienie wychowawcze jest często nazywane planem wychowawczym, jednak jest to tożsamy dokument.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak napisać porozumienie wychowawcze do sprawy o rozwód?

Porozumienie wychowawcze powinno być napisane w taki sposób, aby ustalenia małżonków były precyzyjne oraz jasne. Chodzi o to, aby treść ugody nie budziła w przyszłości wątpliwości interpretacyjnych, które najczęściej prowadzą do nieporozumień, a w konsekwencji sporów sądowych. 

Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej sporów dotyczy uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem, z którym na stałe nie zamieszkuje. W tym zakresie, gdy porozumienie nie będzie dokładne, małżonkowie mogą inaczej je interpretować. W ramach przykładu, ostatnio miałam do czynienia z sytuacją, w której moja Klientka podpisała uprzednio porozumienie, wedle którego dziecko nie miało uregulowanych kontaktów z ojcem w wakacje. To oznaczało, że obowiązywały w wakacje kontakty ojca z dzieckiem w każdy wtorek i środę oraz w co drugi weekend. Moja Klientka nie mogła zaplanować żadnego wyjazdu z dzieckiem, ponieważ ojciec dziecka groził, że jeśli uniemożliwi mu chociażby jeden kontakt, wytoczy Jej sprawę o zagrożenie nakazaniem zapłaty za każde złamanie postanowienia.

W związku z tym, należy kilkukrotnie przeczytać projekt porozumienia, doprecyzować każdą kwestię, zwłaszcza odnośnie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem.

Porozumienie nie musi być sporządzane przez adwokata, jednak w praktyce najczęściej jest przygotowywane przez prawnika, który przenosi ustne ustalenia małżonków w formę pisemnego porozumienia.

porozumienie wychowawcze, plan wychowawczy, rozwód za porozumieniem, rozwód za porozumieniem stron, rozwód, porozumienie opiekuńczo-wychowawcze

Kto podpisuje porozumienie wychowawcze i w ilu egzemplarzach?

Porozumienie wychowawcze podpisują rozwodzący się małżonkowie. Każda strona dokumentu powinna być parafowana przez strony, a na ostatniej stronie, małżonkowie powinni złożyć czytelny podpis.

Odnośnie ilości egzemplarzy porozumienia, doradzam przygotowanie 3 jednobrzmiących egzemplarzy: po jednym dla każdego z rodziców oraz jeden egzemplarz celem złożenia w sądzie w postępowaniu o rozwód.

Po co jest porozumienie wychowawcze w rozwodzie?

Podpisane porozumienie wychowawcze jest bardzo ważnym dokumentem w sprawie rozwodowej. Jeśli bowiem małżonkowie porozumieją się, co do sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka, podpiszą porozumienie wychowawcze oraz będą mieć takie same stanowiska odnośnie orzeczenia o winie za rozpad pożycia, sąd bada wówczas czy zawarte przez małżonków porozumienie jest zgodne z dobrem małoletnich dzieci mając na uwadze treść art. 58 § 2 zd. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: „Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

W takiej sytuacji, jeśli sąd uzna, że porozumienie wychowawcze zawarte przez małżonków jest zgodne z dobrem małoletniego dziecka, wyznacza termin rozprawy, na który wzywa strony oraz najczęściej jednego świadka celem ustalenia aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka. Po przesłuchaniu świadka oraz stron, sąd zamyka przewód sądowy i wydaje wyrok. 

To oznacza, że najczęściej w takiej sytuacji mamy do czynienia z jedną rozprawą sądową, po przeprowadzeniu której, sąd kończy sprawę wyrokiem orzekającym rozwód.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy złożyć porozumienie wychowawcze w sprawie rozwodowej?

Jeśli strony podpisały porozumienie wychowawcze przed wszczęciem sprawy o rozwód, dokument ten należy załączyć do pozwu o rozwód. W tym przypadku, żądanie strony powodowej jest analogiczne jak w podpisanym przez strony porozumieniu. Wówczas, po doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej, strona pozwana powinna w odpowiedzi na pozew zająć takie samo stanowisko jak strona powodowa, zgodnie z treścią porozumienia wychowawczego.

Gdy małżonkowie podpiszą porozumienie wychowawcze w trakcie trwania sprawy o rozwód, porozumienie to jest wysyłane do sądu wraz z pismem procesowym, które zawiera modyfikację dotychczasowego stanowiska, czyli zmianę żądań wedle ustaleń zawartych w porozumieniu. 

Wymaga zaakcentowania, że zawarcie porozumienia wychowawczego przez strony jest możliwe na każdym etapie sprawy.

Ile kosztuje napisanie porozumienia wychowawczego?

Koszt przygotowania porozumienia wychowawczego jest wyceniany indywidualnie przez adwokata. 

W prowadzonej przez nas Kancelarii koszt ten wynosi 1.000,00 złotych. W cenę tę wchodzi konsultacja odnośnie treści porozumienia oraz przygotowanie gotowego projektu dokumentu. Porada jest bardzo ważna, bowiem doradzamy jaka treść porozumienia wychowawczego jest najkorzystniejsza dla Klienta, dzielimy się wiedzą zawodową w zakresie wypełniania postanowień porozumienia oraz wskazujemy na zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości. Poza tym, gromadzimy od Klienta dokumenty, które są nam potrzebne do skonstruowania porozumienia wychowawczego, tj. akty stanu cywilnego. 

Niezwykle ważnym jest, aby przed podpisaniem porozumienia ustalić precyzyjnie wszystkie zapisy, skonsultować je z prawnikiem po to, aby wyeliminować zapisy porozumienia, które mogą w przyszłości powodować pomiędzy rodzicami małoletniego nieporozumienia. Potencjalne spory na pewno nie są zgodne z dobrem dziecka!

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap