Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów

Z tego artykułu „Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów” dowiesz się:

 • na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?
 • co zrobić, gdy Sąd nie zgodził się na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?
 • jak odwołać się od decyzji o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?
 • jak napisać zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na wyrażeniu przez Sąd zgody na prowadzenie przez kierowcę pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Po uzyskaniu zgody Sądu na blokadę alkoholową kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów może jeździć pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Kiedy kierowca może wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany prawomocnym wyrokiem na zakaz prowadzenia pojazdów może wystąpić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej po połowie zakazu.

Kierowca skazany na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może wystąpić o blokadę alkoholową po 10 latach zakazu.

Wynika to wprost z art. 182 a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego: jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Do kogo napisać wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu Rejonowego, który skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie ma znaczenia, gdzie mieszka kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów, ani w którym Wydziale komunikacji jest jego prawo jazdy – wniosek o blokadę alkoholową składa się zawsze do Sądu, który wydał w I Instancji wyrok skazujący kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Czy Sąd może się nie zgodzić na zamontowanie blokady alkoholowej?

Jak wynika z art.182 a par. 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego Sąd może wyrazić zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej.

Sformułowanie Sąd może uwzględnić wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów oznacza, że Sąd może wyrazić zgodę na blokadę alkoholową ale może też może odmówić zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Od czego zależy zgoda Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Rozpoznając wniosek kierowcy o wyrażenie zgody na blokadę alkoholową Sąd ocenia postawę, właściwości i warunki osobiste kierowcy oraz przede wszystkim zachowanie kierowcy po prawomocnym wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd nie powinien odmówić kierowcy zgody na zamontowanie blokady alkoholowej z powodu wysokiego stopnia nietrzeźwości podczas prowadzenia samochodu w czasie popełnienia przestępstwa jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Przy podejmowaniu decyzji: uwzględnić wniosek kierowcy o blokadę alkoholową czy odmówić wyrażenia zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Sąd nie powinien kierować się okolicznościami popełnienia przez kierowcę przestępstwa jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Rozpoznając wniosek kierowcy o blokadę alkoholową Sąd może brać pod uwagę jedynie te okoliczności, które zostały wymienione w art.182 a par. 1 Kodeksu karnego Wykonawczego, a więc postawę, właściwości kierowcy oraz zachowanie kierowcy w czasie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, a więc po prawomocnym skazaniu na zakaz prowadzenia pojazdów.

Częstym błędem popełnianym przez Sądy jest nieuwzględnienie wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów tylko, albo głównie z uwagi na wysoki stopień nietrzeźwości podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co zrobić gdy Sąd odmówi skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Jeśli Sąd nie uwzględni wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, kierowca może się odwołać od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na blokadę alkoholową.

Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca lub reprezentujący go Adwokat może odwołać się od decyzji Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową w drodze zażalenia

Termin na zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów wynosi 7 dni od:

 • ogłoszenia postanowienia o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – jeśli kierowca był obecny na posiedzeniu Sądu, na którym Sąd odczytał postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów

albo

 • doręczenia postanowienia o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – gdy kierowcy nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia oddalającego wniosek o blokadę alkoholową.

Zażalenie na postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Wynika to wprost z art.20 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego: zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; zostaje ono przekazane bezzwłocznie zarządzeniem wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia”

Jak napisać zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów musi zawierać:

 • oznaczenie Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów oraz Sądu Odwoławczego, który będzie rozpoznawał zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów (np. do Sądu Okręgowego w Warszawie, al. Solidarności 127 Warszawa, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie, III Wydziału Karnego),
 • oznaczenie sprawy – chodzi tu o numer – sygnaturę sprawy z wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów (podanie sygnatury akt Sądu I instancji, np. III Ko 215/16),
 • wskazanie zaskarżonego orzeczeniapostanowienia Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów (np. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 05 listopada 2016 roku, w sprawie o sygn. III Ko 215/16;
 • oznaczenie oraz adres wnoszącego zażalenie, czyli kierowcy, który złożył wniosek o blokadę alkoholową (np. Stefan W. ul. Kwiatowa 1, 03-340 Warszawa,
 • określenie, czego domaga się kierowca skarżący postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów (np. zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów)
 • wskazanie zarzutów, jakie kierowca stawia postanowieniu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – chodzi to o wskazanie błędów popełnionych przez Sąd, który nie zgodził się na blokadę alkoholową
 • datę i podpis wnoszącego zażalenie
Co jest najważniejsze w zażaleniu na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Najważniejszą częścią zażalenia na postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdówzarzuty, czyli wskazanie błędów popełnionych przez Sąd podczas rozpoznania sprawy o blokadę alkoholową oraz uzasadnienie zażalenia na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • postawę, właściwości i warunki osobiste kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów (wiek, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, stan zdrowia, itp.);
 • zachowanie kierowcy w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów (np. brak naruszenia porządku prawnego, działalność charytatywna, aktywność społeczna);
 • konsekwencje odmowy skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów dla kierowcy i jego rodziny, (np. groźba utraty pracy, niemożność prowadzenia działalności gospodarczej, utrata zdolności do spłaty kredytu itp.)

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap