Dozór elektroniczny za przestępstwo jazdy samochodem po pijanemu

Co grozi za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. art. 178a par. 1 k.k.?

Za popełnione po raz pierwszy przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym, nawet pod znacznym wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k., sądy zazwyczaj orzekają kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres od 1 do 3 lat próby. 

Co grozi za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par. 4 kk?

Natomiast za ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości w okresie próby z art.178a par 4 k.k. zazwyczaj prokuratorzy żądają wymierzenia kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 1 roku, ale bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a z naszej praktyki wynika, że sądy często orzekają kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Za popełnienie po raz pierwszy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości kierowcy nie grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności, tj. bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sąd prawdopodobnie wymierzy karę kilku miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawiesi na okres próby. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia gdy stężenie alkoholu w organizmie kurującego znacznie przekroczyło próg 0,26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu tj. wynik rzędu kilku promili.

dozór elektroniczny za jazdę po alkoholu

W sytuacji gdy stężenie alkoholu w organizmie kierującego nieznacznie przekroczyło próg 0,26 mg/l alkoholu, wówczas taki kierowca ma szansę na orzeczenie wobec niego kary grzywny lub ograniczenia wolności. Ponadto kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego – oczywiście jeżeli jest osobą uprzednio niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Natomiast jeżeli kierowca ponownie popełni przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, wówczas:

  • zostanie oskarżony o przestępstwo z art.178a par. 4 k.k.(ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości), za które realnie grozi kara od kilku miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania

a ponadto

  • w sytuacji gdy sąd za popełnione uprzednio przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu orzekł karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszania jej wykonania, a skazanie nie uległo zatarciu, wówczas Sąd zarządzi wobec skazanego jej wykonanie, tj. odwiesi karę pozbawienia wolności orzeczoną za popełnione wcześniej przestępstwo z art. 178a par 1 k.k.

W tym artykule opiszę, co kierowca może zrobić, gdy w sytuacji, gdy: 

  • Sąd wymierzył wobec niego karę bezwzględnego pozbawienia wolności, tj. bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za popełnione ponownie przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z aart.178a par.4 k.k.

lub

  • Sąd zarządził wobec skazanego wykonanie  kary pozbawienia wolności za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości orzeczonej wcześniej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W takiej sytuacji jedyną szansą aby uniknąć osadzenia w zakładzie karnym jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

Wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oznacza jej odbycie poza zakładem karnym, najczęściej w miejscu zamieszkania, z możliwością opuszczania tego miejsca do 12 godzin na dobę.

Wykonanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego pozwala na jej odbycie w domu, z zachowaniem możliwości wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuowania nauki czy sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Podstawowym warunkiem odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest długość kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym, która nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy. 

W sytuacji, gdy skazany ma do odbycia więcej niż jedną karę pozbawienia wolności, ich suma nie może również przekraczać jednego roku 1 6 miesięcy pozbawienia wolności. Osoby skazane za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w większości spełniają ten warunek. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że kary pozbawienia wolności orzekane za to przestępstwo nie przekraczają zazwyczaj 1 roku.

O wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego najlepiej starać się jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub po prawomocnym postanowieniu sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności. Jeżeli jednak skazany rozpoczął już wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, wówczas może starać się o dozór elektroniczny również po osadzeniu w zakładzie karnym. W takim przypadku posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w zakładzie karnym.

Aby ubiegać się o wykonanie kary w dozorze elektronicznym skazany powinien złożyć do sądu penitencjarnego (sądu okręgowego) właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego lub osadzenia w zakładzie karnym – wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu 1 miesiąca.

W sprawie o dozór elektroniczny za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze znaczenie ma dobre i przekonywujące uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny. 

We wniosku o dozór elektroniczny za prowadzenie samochodu po pijanemu należy zaproponować nałożenie obowiązków, dla przykładu:

  • podjęcia lub kontynuowania terapii dla osób uzależnionych od alkoholu
  • uczestniczenia w szkoleniach dla osób, które spowodowały wypadek drogowy pod wpływem alkoholu
  • wykonywania pracy zarobkowej

Taka propozycja znacząco zwiększy szansę na uzyskanie zezwolenia sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Niestety często zdarza się, że osoby skazane na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności do 1 roku pozbawienia wolności nie mogą odbyć terapii uzależnienia od alkoholu w zakładzie karnym z uwagi na brak miejsc na terapii. Tymczasem dla sądu jednym z celów postępowania karnego wobec osoby zatrzymanej za ponowne kierowanie samochodem po wpływem alkoholu powinno być skłonienie jej do podjęcia leczenia problemu alkoholowego. W związku z powyższym, brak możliwości odbycia terapii w zakładzie karnym w połączeniu z wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia terapii „na wolności” w trakcie dozoru elektronicznego zwiększa szansę na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny. Podobnie rzecz przedstawia się z obowiązkiem wykonywania pracy zarobkowej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap