Z tego artykułu: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?
 • Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu?
 • Kiedy kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę w stanie nietrzeźwości?
 • Na ile sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania?
 • Dlaczego warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją prawa karnego, a zatem tylko w przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania. W prawie wykroczeń nie występuje omawiana instytucja. Zatem gdy kierowca popełnił wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw sąd nie może warunkowo umorzyć postępowania karnego. Natomiast w sprawie o wykroczenie jazdy po alkoholu kierowca może wnosić o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 par 1 kw. Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Brak zakazu za wykroczenie jazdy po alkoholu

Wracając do warunkowego umorzenia, to należy wskazać, iż postępowanie karne może być warunkowo umorzone tylko w przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa, które zagrożone jest karą do lat 5. Zatem w przypadku przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, postępowanie karne może być warunkowo umorzone, bowiem przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje w formie wyroku. Zatem warunkowo umorzyć postępowanie karne może tylko sąd. Natomiast prokurator może zamiast aktu oskarżenia skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie. Tym samym już na etapie postępowania przygotowawczego warto jest złożyć do prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku przekonania prokuratora do złożenia zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie, sytuacja kierowcy jest o wiele bardziej korzystniejsza, bowiem sąd będzie dysponował zgodnym stanowiskiem oskarżyciela publicznego oraz oskarżonego, tym samym istnieje duża szansa, że sąd przychyli się do takiego wniosku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza, że sąd stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa, ale z uwagi na szczególne okoliczności, odstępuje od wydania wyroku skazującego. Co istotne, osoba wobec, której sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest w świetle prawa osobą nadal niekarną – pomimo wydanego wyroku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 kk sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne wówczas gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne
 • okoliczności popełnionego czynu nie budzą wątpliwości
 • sprawca jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie
 • postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają, że będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa

Warunkiem koniecznym aby sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne wobec kierowcy zatrzymanego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości jest uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne, oznacza to, że sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne, wówczas gdy:

 • nastąpiło zatarcie skazania za przestępstwo umyślne – liczy się stan na datę wyrokowania, a nie datę popełnienia przestępstwa,
 • gdy sprawca był uprzednio skazany za przestępstwo popełnione umyślne, ale sąd postanowił odstąpić od wymierzenia sprawcy kary,
 • sprawca był uprzednio karany, ale za przestępstwo popełnione nieumyślne np. spowodowanie wypadku drogowego z art. 177 § 1 kk.

Kiedy kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Praktyka zawodowa pokazuje, że sąd podejmując decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postepowania bierze przede wszystkim wynik stężenia alkoholu w organizmie kierującego, czy stężenie alkoholu nieznacznie przekroczyło wynik 0,26 mg/l alkoholu, a wiec wynik od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, czy też przekroczyło ten wynik w stopniu znacznym rzędu 0,7 czy 0.8 mg/l alkoholu. Wobec faktu, że w Kodeksie karnym nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie do jakiego stopnia nietrzeźwości kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, zatem to od każdorazowej oceny sądu zależy czy zastosuje wobec nietrzeźwego kierowcy instytucję warunkowego umorzenia postępowania czy też nie.

Koniecznym jest podkreślenie, że co do zasady sąd z urzędu nie rozważa zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu. To zadaniem kierowcy oraz jego obrońcy jest złożenie do prokuratury lub sądu dobrze uzasadnionego wniosku o warunkowe umorzenie i popieranie go przed sądem.

Skoro w Kodeksie karnym nie ma żadnego ograniczenia co do ilości alkoholu w wydychanym powietrzu, to należy przyjąć, że w każdym przypadku kierowca, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Oczywiście tylko w przypadku jeżeli jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

W naszej kancelarii prowadziliśmy sprawę nietrzeźwego kierowcy, u którego najwyższy wynik badania trzeźwości alkomatem wyniósł 0,9 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co w przeliczeniu daje prawie 2 promile. Kierowca ten w przypadku wydania przez sąd wyroku skazującego byłby zwolniony z pracy, ponieważ pracował w banku na stanowisku kierowniczym. Sąd przy wydawaniu wyroku wziął pod uwagę przedstawione przez nas argumenty i warunkowo umorzył postępowanie karne na następujących warunkach:

 • okres próby wynoszący 3 lata
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 4.000,00 zł oraz
 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

Jak widać nawet przy wyniku 2 promile alkoholu w organizmie, kierowca zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego, ale oczywiście dużo zależy od okoliczności towarzyszących popełnionemu przestępstwu. Jakie będą to okoliczności? Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 66 kk., zgodnie z którym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jaki był powód, dla którego kierowca wsiadł do samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, jaki odcinek drogi przejechał, czy powodem zatrzymania przez policję była rutynowa kontrola drogowa, czy też np. przekroczenie prędkości,
 • okoliczności popełnionego czynu nie budzą wątpliwości – czy kierowca przyznał się do zarzucanego mu czynu, czy wraził skruchę i podjął działania naprawcze,
 • sprawca jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie – tylko w przypadku osoby uprzednio niekaranej za przestępstwo sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne,
 • postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przekonanie, że będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa – sąd bierze pod uwagę czy kierowca ma stałą pracę, czy ma na utrzymaniu rodzinę, jakie konsekwencje dla niego i jego najbliższych spowoduje wydanie wyroku skazującego.

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania?

W przypadku wydania przez sąd wyroku skazującego za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz krótszy niż 3 lata. Jeżeli sąd zdecyduje się na zastosowanie warunkowego umorzenia, wówczas może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

lub

 • jeżeli natomiast uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Dlaczego warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Aby odpowiedzieć na pytanie czy warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, należy jakie są różnice pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowania karne a wyrokiem skazującym.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego :

 • osoba, wobec której sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w świetle prawa nadal jest osobą niekaraną
 • sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

lub

 • może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat
 • sąd określa wysokość świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Postpenitencjarnej wg swego uznania – brak jest dolnej granicy

Wyrok skazujący:

 • osoba, wobec której sąd wydał wyrok skazujący jest osobą karaną w świetle prawa
 • sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15
 • sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys zł

Jak widać, wyrok warunkowo umarzający postepowania karne jest dla sprawcy przestępstwa o wiele korzystniejszy od wyroku skazującego. Nasza praktyka zawodowa pokazuje, że w każdej sprawie o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, warto jest w pierwszej kolejności rozważyć ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap