Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Z tego artykułu: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karego?
 • kiedy sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego?
 • kiedy kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?
 • ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania?
 • czym się różni warunkowe umorzenie postępowania karnego od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu?

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją prawa karnego, a zatem sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania tylko w przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Natomiast w prawie wykroczeń nie występuje omawiana instytucja.

Postępowanie karne może być warunkowo umorzone tylko w przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa, które jest zagrożone karą do lat 5.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje w formie wyroku. Zatem warunkowo umorzyć postępowanie karne może tylko sąd. Natomiast prokurator może zamiast aktu oskarżenia skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza, że sąd stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa, ale z uwagi na szczególne okoliczności, odstępuje od wydania wyroku skazującego. Co istotne, osoba wobec, której sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest w świetle prawa osobą nadal niekarną – pomimo wydanego wyroku.

Kiedy sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 kk sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne wówczas gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne
 • okoliczności popełnionego czynu nie budzą wątpliwości
 • sprawca jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie
 • postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają, że będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa

Warunkiem koniecznym do zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne, oznacza to, że sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne wobec sprawy, gdy:

 • nastąpiło zatarcie skazania za przestępstwo umyślne – liczy się stan faktyczny na datę wyrokowania a nie datę popełnienia przestępstwa,
 • gdy sprawca był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne, ale sąd postanowił odstąpić od wymierzenia sprawcy kary,
 • sprawca był uprzednio karany, ale za przestępstwo nieumyślne np. spowodowanie wypadku drogowego z art. 177 § 1 kk.

Kiedy kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W Kodeksie karnym nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie do jakiego stopnia nietrzeźwości kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Zatem to od każdorazowej oceny sądu zależy czy zastosuje wobec nietrzeźwego kierowcy instytucję warunkowego umorzenia postępowania cz też nie. Co do zasady sąd z urzędu nie rozważa zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu. To zadaniem kierowcy oraz jego obrońcy jest złożenie do prokuratury lub sądu dobrze uzasadnionego wniosku o warunkowe umorzenie i popieranie go przed sądem.

Skoro w Kodeksie karnym nie ma żadnego ograniczenia co do ilości alkoholu w wydychanym powietrzu, to należy przyjąć, że w każdym przypadku kierowca, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Oczywiście tylko jeżeli jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

W naszej kancelarii prowadziliśmy sprawę nietrzeźwego kierowcy, u którego najwyższy wynik badania trzeźwości alkomatem wyniósł 0,9 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co w przeliczeniu daje prawie 2 promile. Kierowca ten w przypadku wydania przez sąd wyroku skazującego byłby zwolniony z pracy, ponieważ pracował w banku na stanowisku kierowniczym. Sąd przy wydawaniu wyroku wziął pod uwagę przedstawione przez nas argumenty i warunkowo umorzył postępowanie karne na następujących warunkach:

 • okres próby 2 lata
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 4.000,00 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata.

Jak widać nawet przy wyniku 2 promile alkoholu w organizmie, kierowca zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego, ale oczywiście dużo zależy od okoliczności towarzyszących popełnionemu przestępstwu. Jakie będą to okoliczności? Na to pytania daje nam odpowiedź art. 66 kk. Zatem sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jaki był powód, dla którego kierowca wsiadł do samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, jaki odcinek drogi przejechał, czy powodem zatrzymania przez policję była rutynowa kontrola drogowa, czy też np. przekroczenie prędkości
 • okoliczności popełnionego czynu nie budzą wątpliwości – czy kierowca przyznał się do zarzucanego mu czynu, czy wraził skruchę i podjął działania naprawcze
 • sprawca jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie – tylko w przypadku osoby uprzednio niekaranej za przestępstwo sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne
 • postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają, że będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa – sąd bierze pod uwagę czy kierowca ma stałą pracę, czy ma na utrzymaniu rodzinę, jakie konsekwencje dla niego i jego najbliższych spowoduje wydanie wyroku skazującego.

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania?

W przypadku wydania przez sąd wyroku skazującego za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz krótszy niż 3 lata. Jeżeli sąd zdecyduje się na zastosowanie warunkowego umorzenia, wówczas może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

lub

 • jeżeli natomiast uzna, że w sprawie bark jest przesłanek do odstąpienia od orzeczenia zakazu, wówczas może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat.

Czym się różni warunkowe umorzenie postępowania karnego od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego :

 • osoba, wobec której sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w świetle prawa nadal jest osobą niekaraną
 • sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

lub

 • może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat
 • sąd określa wysokość świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Postpenitencjarnej wg swego uznania – brak jest dolnej granicy

Wyrok skazujący:

 • osoba, wobec której sąd wydał wyrok skazujący jest osobą karaną w świetle prawa
 • sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15
 • sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys zł

Powiązane posty