Już na wstępie należy wyjaśnić, że kierowca, który ma orzeczony zakaz prowadzenia samochodów za alkohol może ubiegać się o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy. Nie będzie to dosłowne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a zmiana formy wykonywania zakazu.

A zatem jak wygląda wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – na czym polega?

Blokada alkoholowa nie jest de facto skróceniem zakazu, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Po zamontowaniu blokady alkoholowej za zgodą sądu zakaz kierowania pojazdami nadal obowiązuje kierowcę, ale dotyczy tylko samochodów, w których nie jest zamontowana blokada alkoholowa. Innymi słowy, kierowca może jeździć każdym samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa.

Kiedy można ubiegać się o blokadę alkoholową?

blokada alkoholowa

Kierowca skazany za jazdę po pijanemu, może starać się o blokadę alkoholową po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, jaki orzekł wobec niego sąd.

Dla przykładu jeżeli sąd orzekł zakaz prowadzenia samochodów na okres 3 lat, to skazany będzie mógł złożyć wniosek o skrócenie przez blokadę po upływie 18 miesięcy.

Od kiedy należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest zazwyczaj liczony od dnia elektronicznego zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariuszy policji. Natomiast, gdy w momencie kontroli drogowej, nie zostanie zatrzymane prawo jazdy, to zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od uprawomocnienia się wyroku sądu.

Od grudnia 2022 roku w związku w wejściem w życiem przepisów o elektronicznym zatrzymaniu prawa jazdy, policjanci nie zatrzymują kierowcy blankietu prawa jazdy. Kierowca również nie jest zobowiązany do zwrotu blankietu prawa jazdy do wydziału komunikacji.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak odzyskać prawo jazdy przez blokadę alkoholową?

Teraz opiszę jakie kroki musi podjąć kierowca skazany na zakaz prowadzenia samochodów, aby mógł ubiegać się o blokadę alkoholową oraz co należy zrobić po uzyskaniu zgody przez sąd, aby mógł jak najszybciej ponownie poruszać się samochodem, a więc:

1. Złożenie do sądu wniosku o blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest sąd I instancji, który orzekał zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast miejsce zamieszkania kierowcy nie wpływa na właściwość sądu.

Następnie, gdy znamy już właściwy sąd, należy złożyć do tego sądu wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Wniosek o blokadę alkoholową powinien być dobrze uzasadniony, gdyż bardzo często sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron. Zatem sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową.

W związku z powyższym, aby zwiększyć swoje szanse kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem wniosku, np., powinien wskazać jakie konsekwencje poniósł z uwagi na orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, opisać swoje właściwości i warunki osobiste. Ponadto bardzo ważne jest załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów, np. jeżeli skazany potrzebuje prawa jazdy do opieki nad chorym członkiem rodziny, to powinien dołączyć do wniosku historię choroby w/w osoby. Oczywiście argumentów uzasadniających wyrażenie przez sąd zgody na blokadę jest znacznie więcej, ponieważ każda spraw jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Jak zostało wyżej wskazane Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym (wówczas zawiadamia o terminie strony) lub niejawnym (wówczas nie zawiadamia stron o terminie). Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową i Prokurator nie złoży zażalenia na decyzję Sadu, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji, w którym znajduje się prawo jazdy nietrzeźwego kierowcy.

Co gdy Sąd nie wyrazi zgody na blokadę alkoholową?

W przypadku odmownej decyzji Sądu, kierowcy przysługuje zażalenie na takie postanowienie.

Jaki jest termin na złożenie zażalenia na postanowienie o blokadzie alkoholowej?

Termin na zażalenie wynosi 7 dni od:

ogłoszenia postanowienia – gdy posiedzenie było jawne i skazany lub jego obrońca był na ogłoszeniu postanowienia

doręczenie postanowienia – gdy posiedzenie było niejawne lub gdy nikt nie stawił się na ogłoszenie postanowienia

Zażalenie na postanowienie o odmowie blokady alkoholowej wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego tj. zażalenie należy złożyć na biurze podawczym lub wysłać przesyłką poleconą na adres Sądu Rejonowego tj. Sądu I instancji, który wydał wyrok. Następnie Sąd ten przekazuje akta sprawy wraz z zażaleniem do Sądu II instancji tj. do Sądu Okręgowego.

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji i następnie procedura zależy od tego czy orzeczony zakaz przekroczył 1 rok, czy wynosi 1 rok lub krócej:

  • gdy Sąd orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz na okres 1 roku lub poniżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy
  • gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Niezależnie od tego na ile Sąd orzekł zakaz, to kierowca, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie po przejściu wyżej wymienionej procedury, kierowca otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, poprzez wpisanie kody 69.

Kolejno kierowca musi kupić (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź wynająć blokadę alkoholową (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące urządzenia, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzona poprawność działania urządzenia. Kierowca otrzyma dokument, potwierdzający, iż blokada działa poprawnie (urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy – tj. sprawdzane na stacji diagnostycznej).

Kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa, nie narażając się na odpowiedzialność za przestępstwo czy też wykroczenie.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Adwokat Agnieszka Rzeszut

792 828 323

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap