Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – na czym polega?

Blokada alkoholowa nie jest to skróceniem zakazu, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, czyli zakaz kierowania pojazdami nadal obowiązuje kierowcę, ale dotyczy tylko samochodów, w których nie jest zamontowana blokada alkoholowa.

Kiedy można ubiegać się o blokadę alkoholową?

Kierowca skazany za jazdę po pijanemu, może starać się o blokadę alkoholową po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, jaki orzekł wobec niego sąd.

Dla przykładu jeżeli sąd orzekł zakaz prowadzenia samochodów na okres 3 lat, to skazany będzie mógł złożyć wniosek o skrócenie przez blokadę po upływie 18 miesięcy.

Od kiedy należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest zazwyczaj liczony od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariuszy policji. Natomiast, gdy w momencie kontroli drogowej, nie zostanie zatrzymane prawo jazdy, to wówczas sąd w wyroku nakazuje kierowcy, zwrócenie prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji i zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od dnia kiedy kierujący zwróci dokument prawa jazdy do wydziału komunikacji.

Teraz opiszę jakie kroki musi podjąć kierowca skazany na zakaz prowadzenia samochodów, aby mógł ubiegać się o blokadę alkoholową oraz co należy zrobić po uzyskaniu zgody przez sąd, aby mógł jak najszybciej ponownie poruszać się samochodem, a więc:

1. Złożenie do sądu wniosku o blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest sąd I instancji, który orzekał zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast miejsce zamieszkania kierowcy nie wpływa na właściwość sądu.

Kolejno, gdy znamy już właściwy sąd, należy złożyć do tego sądu wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Wniosek o blokadę alkoholową powinien być dobrze uzasadniony, gdyż bardzo często sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron. Zatem sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową.

W związku z powyższym, aby zwiększyć swoje szanse kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem wniosku, tzn. powinien wskazać, jak najwięcej okoliczności, wskazujących na zasadność pozytywnego rozpoznania wniosku przez sądu. Ponadto bardzo ważne jest również załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów, np. jeżeli skazany potrzebuje prawa jazdy do opieki nad chorym członkiem rodziny, to powinien dołączyć do wniosku historię choroby w/w osoby. Oczywiście argumentów uzasadniających wyrażenie przez sąd zgody na blokadę jest znacznie więcej, ponieważ każda spraw jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Jak zostało wyżej wskazane Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym (wówczas zawiadamia o terminie strony) lub niejawnym (wówczas nie zawiadamia stron o terminie). Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową i Prokurator nie zażalenia na decyzję Sadu, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji, w którym znajduje się prawo jazdy nietrzeźwego kierowcy.

Co gdy Sąd nie wyrazi zgody na blokadę alkoholową?

W przypadku odmownej decyzji Sądu, kierowcy przysługuje zażalenie na takie postanowienie.

Jaki jest termin na złożenie zażalenia na postanowienie o blokadzie alkoholowej?

Termin na zażalenie wynosi 7 dni od:

ogłoszenia postanowienia – gdy posiedzenie było jawne i skazany lub jego obrońca był na ogłoszeniu

doręczenie postanowienia – gdy posiedzenie było niejawne lub gdy nikt nie stawił się na ogłoszenie.

Zażalenie na postanowienie o odmowie blokady alkoholowej wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego tj. zażalenie należy złożyć na biurze podawczym lub wysłać przesyłką poleconą na adres Sądu Rejonowego tj. Sądu I instancji. Następnie Sąd ten przekazuje akta sprawy wraz z zażaleniem do Sądu Ii instancji tj. do Sądu Okręgowego.

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji i następnie procedura zależy od tego czy orzeczony zakaz przekroczył 1 rok:

  • gdy Sąd orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz 1 rok lub poniżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy
  • gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Jednakże niezależnie od tego na ile Sąd orzekł zakaz, to kierowca, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie po przejściu wyżej wymienionej procedury, kierowca otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, poprzez wpisanie kody 69.

Kolejno kierowca musi kupić (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź wynająć blokadę alkoholową (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące urządzenia, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzona poprawność działania urządzenia. Kierowca otrzyma dokument, potwierdzający, iż blokada działa poprawnie (urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy – tj. sprawdzane na stacji diagnostycznej).

Kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa, nie narażając się na odpowiedzialność za przestępstwo czy też wykroczenie.

Powiązane posty