Z tego artykułu Kara za jazdę samochodem pomimo zakazu dowiesz się:

  • kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pomimo zakazu sądowego?
  • co grozi za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?
  • czy zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny?

Kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pomimo zakazu sądowego?

Przestępstwo jazdy samochodem pomimo zakazu sądowego stypizowane jest w art. 244 kk. Zgodnie z tym artykułem:

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu (..) prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

Kierowca popełnia przestępstwo niezastosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdy wobec niego został wydany wyrok, w którym sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, a kierowca pomimo tego nadal porusza się samochodem.

Co istotne, wyrok, w którym jest orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów musi być prawomocny, ponieważ tylko w takim przypadku wyrok jest wpisywany do KSIP-u (Krajowego Systemu Informacyjnego Policji).

Kiedy wyrok jest prawomocny?

Wyrok sądu staje się prawomocny, wówczas gdy:

  • żadna ze stron nie złożyła apelacji od wyroku lub
  • jeżeli została złożona apelacja, to wyrok staje się prawomocny z dniem rozpoznania apelacji przez Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy.

Od kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

To od kiedy liczymy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zależy przede wszystkim o tego, czy kierowcy został zatrzymany dokument prawa jazdy podczas kontroli przez policję, czy też nie, i tak:

1. Najczęstsza sytuacją, z którą się spotykamy, to sytuacja, gdy kierowca w momencie kontroli przez policję posiadał przy sobie dokument prawa jazdy, który to dokument został zatrzymany przez policję.

W takim przypadku: prokurator – w sprawie o przestępstwo, a w sprawie o wykroczenie – sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Wówczas początek biegu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, liczymy od dnia zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez policję.

Na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, na podstawie art. 63 § 2 k.k. podlega zaliczeniu okres rzeczywistego zatrzymania dokumentu prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów.

2. Zakaz prowadzenia pojazdów liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji

Jeżeli w dniu kontroli przez policję dokument prawa jazdy nie został kierowcy zatrzymany przez funkcjonariuszy, wówczas sąd w wyroku zobowiązuje kierowcę do zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Co istotne, dopóki kierowca nie zwróci prawa jazdy do zakaz prowadzenia pojazdów nie rozpocznie biegu.

Zgodnie z art. 42 § 3 kk „Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie”.

Kara za jazdę samochodem na zakazie

Jazda samochodem pomimo prawomocnego zakazu stanowi przestępstwo z art.244 k.k., za które kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od . Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Sąd może na podstawie art. 37a kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny lub ograniczenia wolności- jeżeli uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary.

To jaką sąd wymierzy karę za przestępstwo złamania prawomocnego zakaz zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy, dla przykładu czy kierowca po raz pierwszy złamał zakaz sądowy czy też kolejny raz – czym dał wyraz rażącego lekceważenia wyroku sądowego – co na pewno wpłynie na surowszy wymiar kary.

Duże znaczenie przy wymiarze kary również ma dotychczasowy sposób życia sprawcy, jego dotychczasowa karalność, posiadanie stałej pracy czy utrzymywanie rodziny.

Czy za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny?

Za złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, tylko w przypadku gdy zastosuje wobec kierowcy instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Co ważne, sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania tylko w przypadku osoby uprzednio niekarnej za przestępstwo popełnione umyślnie.

W sprawie o popełnienie przestępstwo złamania prawomocnego zakazu z art. 244 kk warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest możliwe wówczas gdy:

  • zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – wydanie wyroku za wykroczenie nie oznacza, że kierowca jest osobą karaną,
  • wobec kierowcy sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie – warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo
  • co prawda kierowca był uprzednio karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ale z chwilą wydawania przez sąd wyroku za złamanie zakazu, uprzednie skazanie uległo zatarciu.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Opierając się na doświadczeniu zawodowym stanowczo odradzam jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy rowerów, ponieważ sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie, traktując je za wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego .

Podsumowując, popełnienie przez kierowcę przestępstwa jazdy samochodem pomimo orzeczonego uprzednio zakazu sądowego, nie musi automatycznie oznaczać kary pozbawienia wolności. To rolą kierowcy oraz jego obrońcy jest przedstawienie argumentów, przemawiających na korzyść kierowcy, które będą uzasadniały, że orzeczenie kary więzienia będzie karą zbyt surową, w stosunku do popełnionego czynu.

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap