Z tego artykułu „Utrata prawa jazdy za kolizję „ dowiesz się:

 • co to jest kolizja drogowa? czym kolizja drogowa różni się od wypadku drogowego?
 • na czym polega wykroczenie spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?
 • czy Policjant może odebrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?
 • czy Policjanci zabierają kierowcom prawo jazdy za kolizję?
 • czy za kolizję można stracić prawo jazdy, a więc czy Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji?
 • na ile można stracić prawo jazdy za kolizję?
 • jak odzyskać prawo jazdy zabrane za kolizję?
 • jak się bronić przed utratą prawa jazdy za kolizję?

Czym jest kolizja drogowa? Definicja kolizji drogowej

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Ani Kodeks Wykroczeń, ani Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie posługują się pojęciem kolizji drogowej, nie zawierają również definicji kolizji drogowej. Kolizja drogowa jest pojęciem potocznym w przeciwieństwie do wypadku drogowego zdefiniowanego w kodeksie Karnym.

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie

Czym się różni kolizja drogowa od wypadku drogowego?

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, na skutek którego toś doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni

Spowodowanie wypadku drogowego – a więc zdarzenia drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni jest przestępstwem.

Na czym polega spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej polega na stworzeniu przez osobę uczestniczącą w ruchu drogowym, najczęściej kierującego pojazdem, zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności, w wyniku którego inna osoba nie doznała żadnych obrażeń ciała, albo wprawdzie doznała obrażeń ciała, ale na okres do 7 dni.

Czy spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie czy przestępstwo?

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem określonym w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. popełnia ten, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Pojęcie spowodowanie kolizji drogowej podobnie jak kolizja drogowa jest pojęciem potocznym. Żadna ustawa nie posługuje się wyrażeniem spowodowanie kolizji drogowej. Z treści przytoczonego art.86 par. 1 k.w. wynika, że spowodowanie kolizji drogowej jest po prostu wykroczeniem spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Co grozi za kolizję drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za popełnienie wykroczenia z art.86 par 1 k.w. grozi kara grzywny w wysokości od 20 zł. do 5000 zł.

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej na temat kary i zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję drogową przeczytasz w artykułach:

Czy za kolizję można stracić prawa jazdy?

Jeszcze kilka lat temu na pytanie: czy za kolizję można stracić prawo jazdy? odpowiedziałbym, że nie, że utrata prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej może się zdarzyć wyjątkowo. Jednak od zapoczątkowanej w 2014r. akcji Policji „Zero tolerancji dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” Policjanci zabierają kierowcom prawo jazdy nawet za niegroźne kolizje drogowe. W konsekwencji słuszna w założeniu akcja podjęta w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach doprowadziła do odbierania przez Policję prawa jazdy również tym kierowcom, którzy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Na całe szczęście Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową, ale to Sąd podejmuje decyzję: zatrzymać, czy zwrócić kierowcy odebrane przez Policję prawo jazdy

Czy Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?

Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję?

Podstawą prawną zatrzymania przez Policję dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji jest art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem:

Policjant może zatrzymać prawo jazdy kierowcy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia, za które może zostać orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przypomnienia: za spowodowanie kolizji, a więc popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń kierowca może zostać skazany przez Sąd na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

utrata prawa jazdy za kolizję

Podsumowując: zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który spowodował kolizję drogową, ponieważ za to wykroczenie – spowodowania kolizji drogowej kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów.

Po zabraniu kierowcy dokumentu prawa jazdy Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję można jeździć samochodem?

Kierowca, któremu Policjant zatrzymał dokument prawa jazdy za kolizję drogową, może jeździć samochodem przez 7 dni od zatrzymania prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy za kolizję co dalej?

Przekazanie zabranego za kolizję prawa jazdy do Sądu

Policja w czasie 7 dni od zabrania kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.

Postanowienie Sądu o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy za kolizję

Sąd w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu prawa jazdy podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję za spowodowanie kolizji.

Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Sądu pismo – wniosek oo zwrot dokumentu prawa jazdy. W tym piśmie należy przedstawić argumenty za zwróceniem prawa jazdy zatrzymanego kierowcy przez Policję. Dzięki temu Sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zapozna się z argumentami kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję.

Czy Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy?

Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję drogową. Wówczas od razu po wydaniu przez Sąd postanowienia o zwrocie prawa jazdy kierowca może odebrać dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu.

Sąd może również uwzględnić wniosek Policji i wydać postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za kolizje drogową.

Jak przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego za kolizję?

Podejmując decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową Sąd powinien uwzględnić takie okoliczności jak:

 1. czy zgromadzone w sprawie dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie spowodowania przez kierowcę kolizji drogowej?
 2. czy w sprawie zachodzą wątpliwości, kto jest winny spowodowania kolizji?
 3. jaki duże zagrożenie w ruchu drogowym stworzył kierowca doprowadzając do kolizji drogowej?
 4. jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca powodując kolizję drogową?
 5. czy kierowca naruszył umyślnie czy nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 6. jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, w szczególności, czy kierowca był już wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 7. czy dalsze kierowanie pojazdami przez kierowcę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
 8. czy zachodzi potrzeba natychmiastowego wykluczenia kierowcy z ruchu drogowego?
 9. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy – czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

Kierowca może zaskarżyć postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową. W tym celu powinien wysłać do Sądu pismo – zażalenie na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Po złożeniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd albo uchyla zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy albo utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Czy za kolizję można stracić prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów

Jak już pisałem za spowodowanie kolizji drogowej, a więc wykroczenie z art.86 par. 1 k.w. Sąd nie musi, ale może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Kiedy Sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?

Sąd powinien wymierzyć zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję kierowcy, tylko wówczas gdy dalsze kierowanie samochodem przez kierowcę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak się bronić przed zakazem prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Jeśli kierowca nie przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas powinien składać wnioski dowodowe w celu wykazania, że nie jest winien spowodowania kolizji, np. wnioski o przesłuchanie świadków kolizji drogowej, wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych – ich dobór zależy od konkretnej sprawy karnej o kolizję drogową.

Jeśli kierowca nie przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej to i tak powinien przedstawiać Sądowi (najlepiej w pismach procesowych) argumenty prowadzące do wniosku, że nawet w razie uznania kierowcy winnym spowodowania kolizji drogowej, wymierzenie kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów byłoby nieuzasadnione.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas powinien złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za kolizję bez zakazu prowadzenia pojazdów.

Powiązane posty