Jazda samochodem po alkoholu może stanowić wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. lub przestępstwo jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i 4 k.k.

W tym miejscu pojawia się pytanie kiedy kierujący popełnia wykroczenie a kiedy przestępstwo? Otóż wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jest wynik 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

W związku z tym kierujący pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. jeżeli stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio badanie krwi od 0,2 promila do 0,5 promila). Natomiast kierujący popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. gdy alkomat wskaże wynik wyższy niż 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. minimum 0,26 mg/l (odpowiednio badanie krwi wskaże wynik powyżej 0,5 promila).

Powyższe rozróżnienie dla osoby zatrzymanej za jazdę pod wpływem alkoholu ma ogromne znaczenie w kwestii kary jaka grozi za jazdę w stanie po użyciu alkoholu tj. wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. a karą jaka grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości tj. przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. 

Kara za wykroczenie prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.:

  1. kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (m.in. 2.500,00 zł)
  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Kara za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.:

  1. kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat
  3. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000,00 zł do 60.000,00 zł

Kara za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. (ponowne prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w trakcie trwania okresu próby):

  1. kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
  2. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  3. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000,00 zł do 60.000,00 zł

Jak wynika z powyższego kara za popełnienie przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu jest o wiele surowsza od kary za popełnienie wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu. Kolejną różnicą pomiędzy ukaraniem za wykroczenie a skazaniem za przestępstwo jest okoliczność, iż kierujący skazany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest w świetle prawa osobą karaną tj. wpis o wydaniu wyroku skazującego jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Natomiast wyrok wydany za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu nie jest wpisywana do KRK (wyjątek stanowi, gdy wobec sprawcy wykroczenia Sąd orzeknie karę aresztu). Innymi słowy kierowca uznany za winnego popełniania wykroczenia jest osobą niekaraną w świetle prawa.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Poniżej odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania w sprawie o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu”

Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny?

Odpowiedzią na powyższe pytanie jest art. 39 § 1 k.w., zgodnie z którym, iż w sąd szczególnym przypadku może odstąpić od wymierzenia środka karnego tj. może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kiedy sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.:

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w., sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli zachodzi wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie tj. sąd w danej sprawie bierze pod uwagę charakter i okoliczności czynu np. czy była to rutynowa kontrola trzeźwości, jakie panowało natężenie ruchu pojazdów i pieszych), jak również właściwości i warunki osobiste kierowcy oraz jakie konsekwencje dla niego i jego rodziny spowoduje orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy).

Czy popełnienie przestępstwa kierowania samochodem po wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zawsze oznacza wydanie wyroku skazującego?

Za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu sąd nie musi wydawać wyroku skazującego – możliwość taką daje sądowi art. 66 k.k., który mówi o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Jak zostało wskazane powyżej w przypadku wydania wyroku skazującego minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat, co jest o wiele korzystniejsze niż wydanie wyroku skazującego.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż sąd stwierdza, że kierowca popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego. Powyższe oznacza, że kierowca wobec, którego Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagane jest posiadanie statusu osoby niekarnej za przestępstwo, np. nauczyciele, lekarze, pracownicy banków.

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w artykule 66 § 1 k.k., który stanowi, iż Sąd może zastosować ww. instytucję jeżeli wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne (sąd bierze pod uwagę np. porę i miejsce prowadzenia samochodu, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości); okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości; sprawca jest niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie; postawa sprawcy, jego warunki i właściwości osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają, iż wystarczającą sankcją karną będzie wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne zamiast wyroku skazującego.

Ponadto wymogiem koniecznym dla zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy jeżeli kierowca jest uprzednio karany za przestępstwo popełnione umyślnie, wówczas sąd nie może zastosować wobec niego warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Czy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.p.k.?

W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu jedynie w przypadku wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Tylko w tym przypadku sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd musi dojść do przekonania, że w rozpoznawanej sprawie wystąpił przypadek zasługujący za szczególne uwzględnienie.

Dla przykładu szansę na odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów ma kierowca, który przejechał samochodem kilka metrów, przeparkowując jedynie samochód.

Jeżeli jednak sąd uzna, że zasadnym jest orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Czy warto poddać się dobrowolnie karze w trybie art. 335 k.p.k. za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości?

Wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 k.p.k. tj. skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia rozprawy jest na pewno najszybszym zakończeniem toczącego się postępowania karnego, ale czy najkorzystniejszym? Otóż jak wskazuje praktyka zawodowa nie zawsze kara zaproponowana przez prokuratora w trakcie przesłuchania kierowcy w charakterze podejrzanego na policji jest karą korzystną dla kierowcy w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Dla kierującego, który miał ok. 1,0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (ok. 2 promile), kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, zapewne będzie korzystne. Co innego taka sama kara dla kierowcy, który miał w wydychanym powietrzu 0,26 mg/l alkoholu (ok. 0,5 promila), będzie karą surową, bowiem może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych np. na okres 1 roku. Jednakże to do podejrzanego należy decyzja czy przyjąć karę zaproponowaną przez prokuratora,  czy może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy też o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie – jeżeli w sprawie zachodzą ku temu przesłanki. 

Czy kierowca może cofnąć zgodę na samoukaranie w trybie art. 335 k.p.k.?

Oczywiście. Cofnięcie zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. kierowca może złożyć osobiście lub listownie na policji, w prokuraturze lub sądzie – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy. Ostateczny termin na cofnięcie zgody, to posiedzenie sądu wyznaczone celem rozpoznania wniosku prokuratora w trybie art. 335 k.p.k. W przypadku cofnięcia zgody sąd zwraca prokuratorowi akta sprawy celem sporządzenia aktu oskarżenia.

W związku z powyższym zawsze warto zastanowić się czy kara zaproponowana przez prokuratora jest karą korzystną dla kierowcy, gdyż jak widać wyrażoną zgodę można cofnąć i np. złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy też wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu.

Podsumowując, to czy czyn sprawcy zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie czy jako przestępstwo ma ogromne znaczenie w kwestii sankcji karnej.

Należy jednak pamiętać, że popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. nie zawsze oznacza orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ja również iż popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zawsze oznacza wydanie wyroku skazującego i minimalny 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd bowiem ma możliwość w przypadku wykroczenia odstąpić od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w., a w przypadku przestępstwa Sąd może np. warunkowo umorzyć postępowanie karne lub zmienić kwalifikację z przestępstwa na wykroczenie.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap