Jazda samochodem przy stężeniu co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 k.k,

Zgodnie z art. 178a § 1 kk. „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15 oraz świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł.

Co do zasady kierowca, który na przesłuchaniu na policji przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze, usłyszy od prokuratora następującą propozycję kary:

  1. kara grzywny – w zależności od dochodów uzyskiwanych przez kierowcę – jeżeli kierowca uzyskuje wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej to zazwyczaj kara grzywny wnosi ok. 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł – co w przeliczeniu wynosi 2.000,00 zł
  2. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5.000,00 zł

oraz

  • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat.

Taką propozycję zazwyczaj dostaje kierowca, u którego stężenie alkoholu w organizmie wynosiło ok. 1-1,5 promila. Natomiast gdy stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło bliżej 2 promili, wówczas musi liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 4 czy nawet 5 lat.

Oczywiście każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Zatem może zdarzyć się sytuacja, że przy stężeniu alkoholu wynoszącym 2 promile, wobec kierowcy zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na najkrótszy okres 3 lat.

Co istotne, wyrażenie przez kierowcę zgody na karę uzgodnioną z prokuratorem podczas przesłuchania w trybie art. 335 k.p.k. oznacza, że prokurator wraz z aktem oskarżenia wyśle do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego na karę ustaloną z podejrzanym. Sąd następnie kieruje sprawę na posiedzenie jawne celem rozpoznania wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 k.pk. Jeżeli sąd uzna, że kara jest adekwatna do okoliczności popełnionego przestępstwa, wówczas może na posiedzeniu wydać wyrok.

jazda po alkoholu, zakaz  prowadzenia na 1 rok, warunkowe umorzenie postępowania,

Natomiast gdy kierowca nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez prokuratora, wówczas prokurator wysyła do sądu akt oskarżenia bez propozycji kary. Sąd w takim przypadku kieruje sprawę na posiedzenie niejawne w przedmiocie wydanie wyroku nakazowego lub na rozprawę. Sąd o terminie posiedzenia w przedmiocie wydania wyroku nakazowego nie zawiadamia stron. Natomiast w przypadku wyznaczenia terminu rozprawy sąd wzywa oskarżonego na termin oraz zawiadamia oskarżyciela publicznego o terminie rozprawy. Udział prokuratora w sprawie o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości nie jest obowiązkowy. Zatem pomimo nieobecności prokuratora na rozprawie sąd może przeprowadzić postępowania dowodowe i wydać wyrok.

Wyrok, w którym sąd orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności jest wyrokiem skazującym. Co to oznacza dla skazanego? Powyższe oznacza, że dopóki skazanie nie ulegnie zatarciu, będzie on w świetle prawa osobą karaną.

Zatem jeżeli skazany pracuje na stanowisku, na którym wymagane jest posiadanie statusu osoby niekarnej za przestępstwo, wyrok skazujący będzie oznaczał zwolnienie z pracy.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy można uniknąć wydania wyroku skazującego oraz zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat?

W sprawie karnej o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, jedyną możliwością, aby sąd nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat jest warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, a mianowicie sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku bądź 2 lat.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że sąd stwierdza, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Zgodnie z art. 66. § 1 k.k. „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.”

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za kierowanie samochodem po alkoholu, może ubiegać się jedynie kierowca, który jest uprzednio niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto aby sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne, muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny.

Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem zagrożenie jakie stworzył dla bezpieczeństwa w komunikacji trwało jedynie kilkadziesiąt sekund.

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Jak korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Po pierwsze, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 lata – tj. zakaz kierowania samochodami wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach sąd może nawet nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów.

Po drugie, kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż w przypadku wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel.

Po trzecie, jeżeli sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu?

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu prokurator ani sąd z urzędu nie rozważają kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to kierowca powinien wykazać się inicjatywą i złożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, zależy czy sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, należy wskazać, na jakich warunkach kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać:

  • na jaki okres próby kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania karnego – okres próby może wynosić 1 roku, 2 lata lub 3 lat,
  • wysokość świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

oraz

  • zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok bądź na 2 lata lub może wnosić o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów).
Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata).

To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap