Kategoria

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Świadczeń, które kwalifikują się jako zwiększone potrzeby;Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia....

Renta z OC sprawcy wypadku

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe. W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty...

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek. Przedstawione wyżej stanowisko wynika z treści art. 46 par.1, 2 i 3 k.k. oraz art....

Zwrot od ubezpieczyciela nawiązki wypłaconej pokrzywdzonemu

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, w przypadku orzeczenia względem sprawcy nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym, Sąd ma możliwość orzeczenia względem sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środków o charakterze kompensacyjnym, które służyć mają zaspokojeniu...

Zwrot od ubezpieczyciela obowiązku naprawienia szkody

Co do zasady, sprawca wypadku, który wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie „z własnej kieszeni” może odzyskać od swojego ubezpieczyciela wypłaconą tytułem odszkodowania kwotę. Wynika to z istoty umowy ubezpieczenia OC łączącej sprawcę wypadku z zakładem ubezpieczeń, w ramach której to zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zaspokojenia roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez ubezpieczonego – tj. sprawcę wypadku, a...

Zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Bardzo często osobom poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda. W takim przypadku możemy domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za nasze ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Podstawą prawną roszczenia jest artykuł 445 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przyznanie osobie uprawnionej zadośćuczynienia za...

Świadczenia z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny. Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku w ramach jego policy OC. Prowadzi...

Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?

Z tego artykułu Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek dowiesz się: kiedy przedawniają się roszczenia osoby poszkodowanej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek?do ilu lat wstecz można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?jak długo po wypadku możesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek?co zrobić żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby najbliżej w wypadku drogowym rodzina zmarłego może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powyższe roszczenie zostało wprowadzone do Kodeksu Cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 roku w art. 446 § 4. Zadośćuczynienie obejmuje szkody niemajątkowe i jest roszczeniem jednorazowym. Należy wskazać, iż przysługuje każdemu uprawnionemu osobno, w indywidualnie określonej wysokości. Zgodnie...
1 2
%d bloggers like this: