Day

24 października, 2022

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty alimentacyjnej, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Osób uprawnionych do uzyskania renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty alimentacyjnej;Czasu trwania renty alimentacyjnej;Praktycznych...

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Zanim możliwe będzie omówienie zagadnienia jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest: opisanie samego zjawiska niezdolności do pracy,przyczyn jego powstawania,sposobu w jaki określa się stopień niezdolności do pracy. Z pomocą przychodzi nam ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która omawia nie tylko wymienione wyżej zagadnienia, ale ponadto porusza wiele...

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj.: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty z...

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt.: Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Sposobu ustalenia wysokości renty z...

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Renta z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty;Przesłanek i podstaw jej uzyskania;Świadczeń, które kwalifikują się jako zwiększone potrzeby;Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia....

Renta z OC sprawcy wypadku

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe. W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty...

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek. Przedstawione wyżej stanowisko wynika z treści art. 46 par.1, 2 i 3 k.k. oraz art....

Zwrot od ubezpieczyciela nawiązki wypłaconej pokrzywdzonemu

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, w przypadku orzeczenia względem sprawcy nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym, Sąd ma możliwość orzeczenia względem sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środków o charakterze kompensacyjnym, które służyć mają zaspokojeniu...

Zwrot od ubezpieczyciela obowiązku naprawienia szkody

Co do zasady, sprawca wypadku, który wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie „z własnej kieszeni” może odzyskać od swojego ubezpieczyciela wypłaconą tytułem odszkodowania kwotę. Wynika to z istoty umowy ubezpieczenia OC łączącej sprawcę wypadku z zakładem ubezpieczeń, w ramach której to zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zaspokojenia roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez ubezpieczonego – tj. sprawcę wypadku, a...
1 2
%d bloggers like this: