Z tego artykułu „Potrącenie pieszego na pasach” dowiesz się::

 • kim jest pieszy w ruchu drogowym?
 • czym jest przejście dla pieszych?
 • czy pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych?
 • czy pieszemu wolno wejść na pasy przed nadjeżdżający pojazd?
 • na czym polega wtargnięcie pieszego na jezdnię?
 • jak powinien się zachować kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych?
 • kiedy kierowca jest winny potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych?
 • kiedy kierowca nie ponosi odpowiedzialności za potrącenie pieszego na pasach?
Kim jest pieszy? Definicja pieszego w ruchu drogowym

Definicja pieszego znajduje się w art.2 pkt 18 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pieszy w ruchu drogowym to osoba znajdująca się na drodze poza pojazdem. Ponadto do pieszych zaliczamy osobę prowadzącą obok siebie rower, motocykl lub wózek, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim oraz osobę w wieku do 10 lat jadąca rowerem pod opieką osoby dorosłej

Czym jest przejście dla pieszych? Definicja przejścia dla pieszych

Przejście dla pieszych to wydzielony fragment jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczony do przechodzenia pieszych, oznaczony znakiem pionowym o symbolu D-10 (przejście dla pieszych) lub znakiem poziomym (namalowane białe pasy zwane popularnie zebrą).

Definicja przejścia dla pieszych znajduje się w art. 2 pkt 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem przejście dla pieszych to odcinek jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczony do przechodzenia przez pieszych, oznaczony znakami drogowymi.

Z definicji przejścia dla pieszych wynika, że warunkiem uznania odcinka jezdni za przejście dla pieszych jest jego oznaczenie znakiem drogowym: pionowym lub poziomym. Nie można uznać za przejście dla pieszych odcinka jezdni, które jest wykorzystywane przez pieszych do przechodzenia, jeśli nie zostano poprzedzone znakiem pionowym lub poziomym

Potrącenie pieszego na pasach. Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach?

Pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach, a więc w obrębie przejścia dla pieszych.

Pierwszeństwo pieszego na pasach wynika wprost z:

 • art.26 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pieszemu znajdującemu się na przejściu
 • art.13 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Jedynie na przejściu dla pieszych, na którym ruchu jest kierowany, a więc na przejściu dla pieszych z działającą sygnalizację świetlną, pieszy ma pierwszeństwo tylko przy włączonym dla pieszych zielonym świetle.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Obowiązki kierowcy przed przejściem dla pieszych

Obowiązki kierującego pojazdem podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych oraz na pasach zostały wymienione w art.26 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do:
 • zachowania szczególnej ostrożności, a więc wzmożonej czujności, przewidywania możliwości wejścia przez pieszego na pasy
 • ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach
 • uważnego obserwowania przejścia dla pieszych oraz chodnika lub pobocza, z którego pieszy może wejść na pasy
 • dostosowania prędkości w sposób umożliwiający zahamowanie pojazdu przed torem ruchu pieszego przez przejście dla pieszych
Czego nie wolno kierowcy przed przejściem dla pieszych i na pasach?
Kierującemu pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych nie wolno:
 • wyprzedzania innego pojazdu zarówno na pasach jak i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych – za wyjątkiem przejścia z działającą sygnalizacją świetlną
 • omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
 • jazdy pojazdem wzdłuż po przejściu dla pieszych
Zasada szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych

Podstawowym obowiązkiem kierującego pojazdem podczas zbliżania się się do przejścia dla pieszych, jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Zasada zachowania szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oznacza, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien wykazać wzmożoną czujność, uważnie obserwować zarówno przejście dla pieszych jak i chodnik lub pobocze przed pasami, dostosować prędkość pojazdu w ten sposób, by mógł zatrzymać się przed pieszym w razie jego wkroczenia na pasy.

Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych bardzo dobrze obrazuje teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2018 r. w sprawie o sygn. V Aca 697/17: „Pieszy przechodzący przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinien mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Wprawdzie przechodzący przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w bezpiecznej odległości, jednak obowiązek tym większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy, który musi zawsze liczyć się z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc obowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię, a jeżeli wkracza, to natychmiast hamować, zanim przechodzień znajdzie się na torze jazdy samochodu.”

Obowiązki pieszego podczas przechodzenia na pasach
Obowiązek szczególnej ostrożności pieszego podczas przechodzenia przez pasy

Podczas przechodzenia przez pasy pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego podczas przechodzenia przez pasy wynika z art.13 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przepis ten nakłada na pieszego obowiązek zachowania wzmożonej czujności, uważnego obserwowania jezdni nawet na przejściu dla pieszych, na którym ma pierwszeństwo przed pojazdami

Jak widać obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy przejściu dla pieszych dotyczy zarówno kierowcy, który zbliża się do przejścia dla pieszych jak i pieszego, który chce przekroczyć jezdnię na pasach.

Można jednak w uproszczeniu postawić tezę, że obowiązek szczególnej ostrożności w większym stopniu spoczywa na kierowcy niż pieszym gdyż:

 • pieszy korzysta z pierwszeństwa na pasach przed pojazdami
 • z uwagi na masę i prędkość kierujący pojazdem stwarza o wiele większe zagrożenie dla pieszego niż pieszy dla pojazdu
Zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.

Pieszemu nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych

Zakaz wchodzenia przez pieszego bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych wynika z art. 14 ust. 1 pkt a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych .

Potrącenie pieszego na pasach z powodu wtargnięcia pieszego na jezdnię

Wtargnięcie pieszego na jezdnię oznacza wejście pieszego na drogę bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd w taki sposób, że kierujący pojazdem, nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności i poruszaniu się z prędkością bezpieczną nie jest w stanie zatrzymać pojazdu przed torem ruchu pieszego

Z wtargnięciem pieszego na jezdnię mamy do czynienia wówczas, gdy kierowca uważnie obserwował przedpole jazdy i jechał z prędkością bezpieczną, to jest dostosowaną do warunków drogowych, a pomimo tego nie był w stanie uniknąć potrącenia pieszego.

By mówić o wtargnięciu pieszego na jezdnię, jako jedynej przyczynie potrącenia pieszego, zachowanie pieszego polegające na wejściu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd musi być zachowaniem zupełnie zaskakującym, którego kierowca nie był w stanie przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, a na przejściu dla pieszych – przy dołożeniu szczególnej ostrożności

Jeżeli wtargnięcie pieszego na jezdnię było przyczyną potrącenia pieszego, zaś kierowca, nawet przy dołożeniu należytej staranności i bezpiecznej prędkości nie był w stanie zahamować pojazdu przed torem ruchu pieszego, wówczas kierowca nie ponosi odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego z udziałem pieszego.

Jak wynika z art. 14 ust. 1 pkt a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, wtargnięcie pieszego na jezdnię może mieć miejsca nawet na wyznaczonym przejściu dla pieszych.

Przykład: Kierujący pojazdem zbliża się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Kierowca jedzie z prędkością administracyjnie dopuszczalną i zarazem bezpieczna, to jest dostosowaną do warunków drogowych. Kierowca uważnie – z zachowaniem szczególnej ostrożności obserwuje przedpole jazdy, w tym pasy oraz chodnik lub pobocze przed przejściem dla pieszych. Kierowca dostrzega pieszego w odległości np. 10 metrów od pasów na chodniku. Zachowanie pieszego nie wskazuje, by zamierzał wejść na przejście dla pieszych. Nagle pieszy rusza i wbiega na jezdnię na pasy. Kierowca natychmiast hamuje, lecz odległość jest zbyt mała – nie jest w stanie zatrzymać pojazdu przed torem ruchu pieszego i potrąca pieszego.

W opisanym wyżej przykładzie jedyną przyczyną wypadku – potrącenia pieszego na pasach było nieprawidłowe zachowanie pieszego polegające na wtargnięciu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Choć do potrącenia pieszego doszło na pasach kierowca nie ponosi odpowiedzialności za potrącenie pieszego.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap