Z tego artykułu „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol” dowiesz się:

 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • czy i kiedy warto się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • na ile Sądy zabierają prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu?
 • czy możliwe jest nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • kiedy można odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?
 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku przez blokadę alkoholową
Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu mechanicznego, najczęściej samochodu lub motocykla po alkoholu.

Na jakiej podstawie Policjant zabiera prawo jazdy za alkohol?

Policjant odbiera kierowcy prawo jazdy za alkohol na podstawie art.135  ust. 1 pkt a Ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Kierowanie samochodem po alkoholu co to znaczy?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu jeśli w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kierowanie samochodem po alkoholu obejmuje 2 sytuacje:

 • wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – gdy kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi
 • przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego – gdy kierowca w czasie prowadzenia samochodu miał więcej niż 0,26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol zarówno w razie popełnienia przez kierowcę wykroczenia kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu jak i w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu co to znaczy?

Zgodnie z ar. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu

Uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu zachodzi wówczas gdy prawidłowo przeprowadzone badanie trzeźwości kierującego pojazdem wykazało, że w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu czyli co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol?

Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol, gdy zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu.

Wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo albo wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu zachodzą wówczas gdy:

 • kierowca twierdzi, że to nie on kierował samochodem i nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć tej wątpliwości
 • badanie trzeźwości kierowcy zostało przeprowadzone przez Policję nieprawidłowo
 • najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu
 • najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy mieści się pomiędzy 0,10 a 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu
Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol Policjant  w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do:

 • Sądu Rejonowego  – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę  wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

albo

 • Prokuratury Rejonowej – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)
Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

To nie Policjant, ale  Sąd lub Prokurator podejmuje  decyzję czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję za kierowanie samochodem po alkoholu

W ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy zabranego kierowcy za alkohol przez Policję Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator (w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu
Co bada Prokurator lub Sąd przed podjęciem decyzji czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie prawa jazdy za alkohol powinno nastąpić tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa prowadzenia samochodu po alkoholu.

Podejmując decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję za alkohol Sąd lub Prokurator powinien ocenić

 • czy zgromadzone dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie, że samochód prowadził kierowca, któremu Policja odebrała prawo jazdy za za alkohol
 • czy wyniki badania trzeźwości uzasadniają podejrzenie, że w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc odpowiedni co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi
 • czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości kierowcy.
Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu

Policja nie powinna zabierać kierowcy prawa jazdy, jeśli najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd powinien nakazać zwrot kierowcy odebranego przez Policję prawa jazdy przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co to jest niepewność pomiaru alkomatu: każdy alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu z marginesem błędu wskazanym chociażby na świadectwie wzorcowania alkomatu.

Ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu: margines błędu alkomatu według świadectwa wzorcowania wynosi co najmniej 0,01 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy może wynosić 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu” lub „Jak zachować prawo jazdy zatrzymane za 0,10 mg alkoholu?”

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol przy wynikach granicznych badania trzeźwości

Alkomaty używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców, a więc działające w warunkach terenowych mierzą stężenie alkoholu z większym niż wskazany w świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Niepewność pomiaru, a więc margines błędu alkomatu, w czasie badania trzeźwości kierowcy na drodze, w warunkach terenowych wynosi 0,03 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uwzględnienie rozszerzonej niepewności alkomatu w trakcie badania trzeźwości kierowcy na drodze prowadzi do wniosku, że przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy może wynosić o,09 mg alkoholu, a więc mniej niż wartość graniczna 0,10 mg alkoholu, od której zaczyna się wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu .

Sąd powinien wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i nakazać zwrot kierowcy prawa jazdy odebranego przez Policję za alkohol, gdy najwyższe badanie trzeźwości kierowcy dało wynik 0,11 lub 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję za alkohol

Każda wątpliwość Sądu lub Prokuratora co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinna skutkować nieuwzględnieniem wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy i nakazaniem zwrócenia kierowcy zatrzymanego przez Policję dokumentu prawa jazdy.

Tak powinno być – Sąd lub Prokurator powinien zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol, gdy zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

W praktyce Sędziowie i Prokuratorzy bardzo rzadko skrupulatnie badają czy zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie prowadzenia przez kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu i najczęściej z automatu uwzględniają wniosku Policji o zatrzymanie zabranego kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Dlatego kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratora ( w sprawie o przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu) albo Sądu ( w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu) pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, jeśli nie zgadza się z decyzją Policji o odebraniu prawa jazdy za alkohol.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol – wniosek o zwrot prawa jazdy

Kierowca, która nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy za alkohol powinien złożyć do właściwego Sądu albo Prokuratury pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję W tym piśmie kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące  na to, że nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, np. z powodu błędów popełnionych przez Policję podczas kontroli trzeźwości kierowcy, czy z uwagi na błąd pomiaru alkomatu.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol należy złożyć jak najszybciej po przekazaniu przez Policję zabranego kierowcy prawa jazdy do Prokuratury lub Sądu. Rzecz w tym, by Prokurator lub Sąd zdążył zapoznać się z argumentami przedstawionymi przez kierowce lub działającego w jego imieniu Adwokata przed podjęciem decyzji: zwrócić czy zatrzymać odebrane kierowcy przez Policję prawo jazdy.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przy wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu?

Przykład: podczas rutynowej kontroli trzeźwości Policja poddała kierowcę badaniu alkomatem, którego najwyższy wynik to 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjant za pokwitowaniem zatrzymał kierowcy prawo jazdy. W ciągu 7 dni Policjant przekazał prawo jazdy do Sądu Rejonowego z wnioskiem o jego zatrzymanie dołączając do wniosku protokół badania trzeźwości kierowcy. 

Kierowca powinien wysłać do Sądu wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące na to, że z powodu możliwego błędu pomiaru alkomatu wynikającego chociażby ze świadectwa wzorcowania nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc brak było podstaw prawnych do odebrania mu prawa jazdy przez Policję..

Postanowienie o zwrocie albo zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

W ciągu 14 od od otrzymania z Policji prawa jazdy zabranego kierowcy za alkohol Prokurator albo Sąd podejmuje decyzję, czyli:

 • nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za alkohol – jeśli oceni, że w sprawie zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

albo

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – jeśli oceni, że zgromadzone w sprawie dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie kierowania przez kierowcę samochodem po alkoholu
Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol – zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Jeśli Sąd albo Prokurator zdecyduje się zatrzymać kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję za alkohol – wówczas przesyła odpis postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy z pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu kierowca może złożyć zażalenie do Sądu Odwoławczego.

Kierowca, który się nie zgadza z postanowieniem o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol może je zaskarżyć wysyłając zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać do Sądu Rejonowego, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol należy wysłać bezpośrednio do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd Odwoławczy wydaje postanowienie, w którym:

 • uwzględnia zażalenie i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kierowanie autem po alkoholu – jeśli Sąd Odwoławczy zgodzi się ze stanowiskiem kierowcy lub jego Adwokata, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli w ocenie Sądu Odwoławczego zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Postanowienie Sądu Odwoławczego o zwróceniu albo zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol jest prawomocne, a więc nie można go zaskarżyć – nie przysługuje na nie zażalenie.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol w czasie sprawy karnej o jazdę po alkoholu

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w związku z uzasadnionym podejrzeniem kierowania samochodem po alkoholu ma charakter tymczasowy – obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

To dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol nie ma wskazanego czasu, na jaki zostało zatrzymane kierowcy prawo jazdy.

Sprawa karna przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego) albo o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu (z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń) może trwać – w zależności od obciążenia Sądu i zawiłości sprawy kilka miesięcy, a czasami kilka lat.

W czasie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowca może składać do Sądu wnioski o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za alkohol.

Kierowca może składać w czasie sprawy karnej o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu kolejne wnioski o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol:

 • gdy ujawnią się nowe okoliczności lub dowody wpływające na zasadność dalszego zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, np. zostanie wydana opinia biegłego toksykologa potwierdzająca zarzuty kierowcy dotyczące błędów popełnionych przez Policję w trakcie badania trzeźwości kierowcy alkomatem, albo zostanie przesłuchany świadek podważający akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie w zakresie prowadzenia przez kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu. Przykładów można by mnożyć bez liku – chodzi tu o każdą nową okoliczność lub każdy nowy dowód wpływający na zasadność zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, albo na zasadność orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.
 • gdy sprawa karna przeciwko kierowcy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przeciąga się tak bardzo, że przewidywany okres zakazu prowadzenia pojazdów będzie krótszy niż czas, jaki minął od zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Wyobraźmy sobie, że toczy się przeciwko kierowcy sprawa karna o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w ilości 0,13 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja zabrała kierowcy prawo jazdy, a Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol. Sprawa karna toczy się już tak długo, że mija 6 miesięcy od zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Kierowca powinien wówczas postarać się o odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol, a więc złożyć wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy. Kierowca powinien napisać we wniosku o zwrot prawa jazdy, że w razie wydania wyroku skazującego jest wielce prawdopodobne, że Sąd wymierzy kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, a okres zakazu prowadzenia pojazdów nie powinie być dłuższy od czasu faktycznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy.
Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu

Jak już napisałem decyzja Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy – na czas sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie przesądza, jaki wyrok zapadnie w sprawie karnej przeciwko kierowcy, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za alkohol.

To Sąd w wyroku kończącym sprawę karą przeciwko kierowcy o jazdę samochodem po alkoholu ostatecznie ustala, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu i w konsekwencji wydaje wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne albo wyrok uniewinniający.

To również Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o prowadzenie samochodu po alkoholu decyduje:

 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów czy odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów
 • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określa czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
 • zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy
Czy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol?

Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu:

 • nie tylko ustala, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego (jazda samochodem w stanie nietrzeźwości) albo wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń (kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu)

ale również

 • decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu, a jeśli tak, to na jak długo.

Zarówno w sprawie o wykroczenie, jak i o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu.

Nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

W sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości Sąd może na podstawie art.66 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy i nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok albo 2 lata.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest umożliwia kierowcy odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol.

Sądy wydają wyroki warunkowo umarzające postępowanie karne be z zakazu prowadzenia pojazdów, albo z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w sprawie zachodzi szereg okoliczności łagodzących, takich jak:

 • dotychczasowy, zasługujący na pełną aprobatę sposób życia kierowcy oskarżonego o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu
 • niewielkie zagrożenie stworzone przez kierowcę pomimo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu – niewielkie stężenie alkoholu, niewielkie natężenie ruchu, krótki odcinek drogi pokonany przez nietrzeźwego kierowcę, powód, dla którego kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu
 • działania podjęte przez kierowcę po popełnieniu przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, z których wynika, że rzeczywiście zrozumiał popełniony błąd
 • konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny wynikające z zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 3 lat
Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W sprawie karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu Sąd może na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie orzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który popełnił wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Oceniając, czy kierowca zatrzymany na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu powinien odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol Sąd bierze pod uwagę:

 • jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy zatrzymanego na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu, czy był dotąd karany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ile ma mandatów karnych na swoim koncie?
 • jakie zagrożenie stworzył kierowca prowadząc samochód w stanie po użyciu alkoholu, ile miał alkoholu w wydychanym powietrzu, jakim pojazdem się poruszał, czy na drodze panował wówczas duży ruch pojazdów lub pieszych, jak długi odcinek drogi pokonał pojazdem pod wpływem alkoholu?
 • jaki był powód, dla którego kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu?
 • czy kierowca zrozumiał swój błąd, czy wyciągnął z niego naukę, czy na pewno nigdy już nie zdecyduje się kierować samochodem po spożyciu alkoholu?
 • czy kierowca podjął jakiekolwiek działania po popełnieniu wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu, by naprawić popełniony błąd?
 • jakie konsekwencje poniesie kierowca i jego rodzina w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy przewidziany za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?
Na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?

Często spotykam się w Internecie z zapytaniem „na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?”

Odpowiedź na to pytanie brzmi „to zależy” od wielu czynników np : czy prawo jazdy zostało kierowcy zatrzymane za przestępstwo czy za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu, jaka była ilość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy, czy kolejne badania trzeźwości były rosnące czy malejące, na jakiej drodze kierowca został zatrzymany przez Policję jakie było wówczas natężenie ruchu, jaka była przyczyna zatrzymania kierowcy do kontroli trzeźwości, jaki był powód prowadzenia przez kierowcę samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ile ma mandatów karnych na swoim koncie, czy prawo jazdy jest narzędziem pracy kierowcy i wielu wielu innych.

Kierowanie pojazdem mechanicznym, np. samochodem, motocyklem czy skuterem pod wpływem alkoholu jest:

 • przestępstwem z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego – jeśli kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

 • wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli kierowca prowadził samochód po alkoholu przy stężeniu od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 promila alkoholu we krwi) do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Wyjątkowo Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu i wówczas może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku albo 2 lat.

Za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W sprawie o wykroczenie kierowania autem po alkoholu Sąd może wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca, który został prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po wyroku występując do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Na czym polega odzyskanie prawa jazdy przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na uzyskaniu zgody Sąd na prowadzenie przez kierowcę samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową – urządzenie elektroniczne, rodzaj alkomatu, które uniemożliwia zapalenie silnika i uruchomienie samochodu w razie wykrycia u kierowcy alkoholu.

O skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową może wystąpić kierowca skazany prawomocnym wyrokiem na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może uzyskać blokadę alkoholową po 10 latach zakazu.

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholowa, wówczas kierowca odzyskuje prawo jazdy i może legalnie jeździć pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Uwaga: jeśli zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu został orzeczony na okres dłuższy niż rok, wówczas kierowca, który uzyskał zgodę Sądu na blokadę alkoholowa musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy.

Więcej na temat odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przez blokadę alkoholowa przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap